• Δείτε τις οικονομικές επιπτώσεις που θα μπορούσε να επιφέρει η κλιματική αλλαγή στην επιχείρησή σας.
  • Μάθετε Καλές Πρακτικές για να αντιμετωπίσετε εγκαίρως τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. 

Σε ποιόν κλάδο δραστηριοποιείστε;

Πώς θα επηρεαστεί η επιχείρησή σας;

Η κλιματική αλλαγή μπορεί να συνεπάγεται μέσο κόστος/ όφελος έως και...
+10,12%
επί του υφιστάμενου κύκλου εργασιών.

Τι μπορείτε να κάνετε;

Σύστημα αντιστάθμισης για κεντρική θέρμανση

Όφελος/Έτος

3,000€
CO2-20%
Ηλιακοί συλλέκτες για ζεστό νερό

Όφελος/Έτος

3,000€
CO2-20%
Σύστημα ενεργειακής διαχείρισης κτηρίου

Όφελος/Έτος

3,000€
CO2-20%
Θερμοστατική ρύθμιση

Όφελος/Έτος

3,000€
CO2-20%
Ανεμιστήρες οροφής

Όφελος/Έτος

3,000€
CO2-20%
Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών

Όφελος/Έτος

3,000€
CO2-20%
Αλλαγή κλιματιστικών (split units)

Όφελος/Έτος

3,000€
CO2-20%
Οι γεωργοί μπορούν να προσαρμοστούν στην κλιματική αλλαγή με τις ακόλουθες πρακτικές:

-υιοθέτηση νέων καλλιεργειών
-υιοθέτηση νέων ποικιλιών και υβριδίων με μικτότερες απαιτήσεις σε νερό και πιο ανθεκτικές στις νέες κλιματικές συνθήκες (π.χ. θερμοκρασία, έντονη ξηρασία, ακραία καιρικά φαινόμενα κτλ.)
-υιοθέτηση νέων καλλιεργητικών τεχνικών με στόχο την εξοικονόμηση νερού αλλά και την καλύτερη προσαρμογή στις μελλοντικές κλιματικές συνθήκες.

Οι διαθέσιμες πρακτικές προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή για τον κλάδο της ναυτιλίας είναι οι εξής:

- εκσυγχρονισμός του στόλου με την ναυπήγηση πλοίων υψηλής ενεργειακής αποδοτικότητας
- μείωση της ταχύτητας πλεύσης, όπου κάτι τέτοιο είναι εφικτό
- αντιστάθμισμα ανθρακικού αποτυπώματος (carbon offsetting)

Γενικότερες πρακτικές προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή που ισχύουν για όλους τους παραγωγούς ενέργειας:

-Η υποκατάσταση λιγνιτικής ηλεκτροπαραγωγής με ηλεκτρική ενέργεια από μονάδες φυσικού αερίου οδηγεί στη μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.
-Η παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχει μηδενικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.
-Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και κυρίως οι υδροηλεκτρικές μονάδες μπορούν επίσης να επηρεαστούν από την αλλαγή των κλιματικών συνθηκών.
- Για την καλύτερη προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή συνιστάται η υιοθέτηση πρακτικών διαχείρισης ζήτησης ενέργειας (demand side management) που οδηγούν σε εξοικονόμηση ενέργειας.

Επιλέξτε τον οικονομικό κλάδο στον οποίο ανήκει η επιχείρηση σας και δείτε τα αποτελέσματα.