Βιολογική Γεωργία

Η βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία διαφέρει από την λεγόμενη συμβατική, γιατί βασίζεται σε μία ολοκληρωμένη και αειφορική χρήση των φυσικών πόρων και του αγροτικού οικοσυστήματος. Χαρακτηριστική διαφορά εντοπίζεται στο ότι δεν επιτρέπεται η χρήση συνθετικών χημικών ουσιών για τη θρέψη και προστασία των φυτών (λιπάσματα) και τη θρέψη των ζώων (ζωοτροφές).
Σεβόμενη τις αρχές της αειφορίας, η βιολογική παραγωγή αποτελεί ένα συνολικό σύστημα διαχείρισης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και παραγωγής τροφίμων. Συνδυάζει βέλτιστες περιβαλλοντικές πρακτικές, υψηλό βαθμό βιοποικιλότητας, διατήρηση των φυσικών πόρων, εφαρμογή υψηλού επιπέδου προτύπων στη μεταχείριση των ζώων και παραγωγή που ανταποκρίνεται στην προτίμηση ορισμένων καταναλωτών σε προϊόντα που παράγονται με φυσικές ουσίες και διεργασίες.

Share this

Εφαρμογές

Οι εφαρμογές - επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται αφορούν τόσο στις βιολογικές καλλιέργειες, όσο και στην τυποποίηση και εμπορία βιολογικών προϊόντων, φυτικής και ζωικής προέλευσης. Από την καλλιέργεια ως τη συσκευασία, μέχρι και το ράφι του καταναλωτή.

Πλεονεκτήματα - Περιβαλλοντικά Οφέλη

Μελέτες έχουν δείξει ότι:

  • Η βιολογική γεωργία παράγει λιγότερες εκπομπές άνθρακα σε σχέση με τις πρακτικές της συμβατικής γεωργίας.
  • Οι εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου ανά στρέμμα στα βιολογικά συστήματα είναι 32% χαμηλότερες σε σχέση με τα συστήματα ανόργανης λίπανσης.
  • Η βιολογική γεωργία επιστρέφει κατά μέσο όρο 12-15% περισσότερο διοξείδιο του άνθρακα στο έδαφος σε σχέση με τα συστήματα ανόργανης λίπανσης, μέσω βελτίωσης της σύστασης, της δομής, της υφής και κατ’ επέκταση της γονιμότητας του εδάφους.

Θεσμικό Πλαίσιο

Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένο και αποσκοπεί στην προστασία των καταναλωτών μέσω ελέγχων και πιστοποίησης των βιολογικών προϊόντων.
Η πιστοποίηση των προϊόντων ως βιολογικά είναι υποχρεωτική, ενώ από την 1η Ιουλίου 2010 είναι υποχρεωτική η τοποθέτηση του λογοτύπου της ΕΕ για προσυσκευασμένα τρόφιμα.
Κατά καιρούς, διάφορα αναπτυξιακά προγράμματα επιδοτούν δραστηριότητες βιολογικών καλλιεργητών  (π.χ. “Γεωργοπεριβαλλοντικές Ενισχύσεις” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013).
Για περαιτέρω πληροφορίες σε θέματα βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμβουλευθούν το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον Οργανισμό Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. (AGROCERT) καθώς και διαπιστευμένους φορείς για πιστοποίηση βιολογικής καλλιέργειας.

ΕΤΑΙΡΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ

CO