Οικοτουρισμός - Αγροτουρισμός

Ο Οικοτουρισμός και ο Αγροτουρισμός είναι μορφές εναλλακτικού τουρισμού και συγκεκριμένα κλάδοι του Τουρισμού της Υπαίθρου που γνωρίζουν συνεχή άνθιση και προσφέρουν νέες επενδυτικές ευκαιρίες. Η βασική τους διαφοροποίηση με τις κλασικές μορφές τουριστικής δραστηριότητας είναι ότι σέβονται τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, αναπτύσσοντας δραστηριότητες ήπιας μορφής, απόλυτα εναρμονισμένες με το φυσικό περιβάλλον και τις τοπικές κοινωνίες, προωθούν τη μάθηση, τη γνώση και τη συμμετοχή του επισκέπτη σε διάφορες υπαίθριες δραστηριότητες.

Share this

Εφαρμογές

Νέοι φορείς / επιχειρήσεις έχουν δημιουργηθεί - δραστηριοποιηθεί τα τελευταία χρόνια, στο πλαίσιο της ανάπτυξης του Οικοτουρισμού – Αγροτουρισμού, όπως επιχειρήσεις που:

  • Οργανώνουν ταξίδια αναψυχής, ξενάγησης και ψυχαγωγίας σε τόπους φυσικού κάλλους
  • Παρέχουν περιβαλλοντική γνώση και ευαισθητοποίηση
  • Συνεισφέρουν στην εκπαίδευση και γνωριμία του επισκέπτη με την τοπική κουλτούρα, τα τοπικά προϊόντα, τα ήθη και έθιμα και λοιπές τοπικές συνήθειες
  • Παίρνουν μέρος στην προστασία φυσικών πόρων
  • Ασχολούνται με την αγροτική παραγωγή και το πολιτιστικό περιβάλλον των αγροτικών περιοχών, καθώς και με την προβολή αυτών.

Πλεονεκτήματα - Περιβαλλοντικά Οφέλη

Ως προς το περιβάλλον και την κοινωνία, δραστηριότητες που βασίζονται στον Οικοτουρισμό - Αγροτουρισμό, δηλαδή στηρίζονται σε αειφόρα πρότυπα ανάπτυξης, ελαχιστοποιούν τις αρνητικές επιδράσεις στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον.

Ο οικοτουρισμός και ο αγροτουρισμός, μέσω της ανάδειξης και της στήριξης

  • της δημιουργίας και εμπορίας παραδοσιακών προϊόντων
  • της ενίσχυσης της τοπικής αγροτικής παραγωγής και των τοπικών υπηρεσιών
  • του πολιτιστικού και φυσικού πλούτου της κάθε περιοχής
  • της ήπιας και μικρής κλίμακας προσφοράς τουριστικών υπηρεσιών
  • διασφαλίζει το ανθρώπινο και φυσικό περιβάλλον στο οποίο υφίσταται και επιπλέον συνεισφέρει στην οικονομική και κοινωνική αναβάθμιση μίας περιοχής.

Θεσμικό Πλαίσιο

Μόλις πρόσφατα διαμορφώθηκε συγκεκριμένο νομοθετικό σχέδιο που περιλαμβάνει την προώθηση του Οικοτουρισμού και του Αγροτουρισμού, μέσα από ένα νέο μακροπρόθεσμα ανταγωνιστικό μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης, που σέβεται και αναδεικνύει το φυσικό και πολιτισμικό πλούτο της χώρας. Οι επιχειρήσεις θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να λαμβάνουν το Ειδικό Σήμα Τουρισμού Υπαίθρου, εφόσον πληρούν τα ειδικά κριτήρια, τους όρους και τις προϋποθέσεις που διατυπώνονται στο σχέδιο νόμου. Κατά καιρούς, διάφορα Εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα επιδοτούν σχετικές δραστηριότητες Οικοτουρισμού – Αγροτουρισμού, όπως π.χ. ΕΣΠΑ, Επενδυτικός, Πράσινος Τουρισμός, Leader I και Leader II.

ΕΤΑΙΡΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ

CO