Μικρά Υδροηλεκτρικά

Η Υδροηλεκτρική Ενέργεια (Υ/Ε) στηρίζεται στην εκμετάλλευση και τη μετατροπή της δυναμικής ενέργειας του νερού των λιμνών και της κινητικής ενέργειας του νερού των ποταμών, σε ηλεκτρική ενέργεια. Αρχικά δεσμεύονται ύδατα συνεχούς ροής ή αποθηκεύονται ποσότητες ύδατος σε φυσικές ή τεχνητές λίμνες. Μέσω της κίνησης του νερού, έχουμε την μετατροπή της κινητικής ενέργειας του νερού σε μηχανική ενέργεια, με την μορφή περιστροφής του άξονα της πτερωτής μίας τουρμπίνας, και σε δεύτερο στάδιο, αυτή η τουρμπίνα θέτει σε λειτουργία μία γεννήτρια, όπου επιτυγχάνεται η μετατροπή της μηχανικής ενέργειας σε ηλεκτρική. Λέγοντας μικρά υδροηλεκτρικά στην Ελλάδα, εννοούμε μικρές μονάδες που αξιοποιούν υδατορεύματα ή και μικρά φράγματα, για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και η ισχύς τους δεν ξεπερνά τα 15 μεγαβάτ (MW).

Share this

Εφαρμογές

Στην Ελλάδα, η πλειοψηφία των περιπτώσεων αφορά έργα ισχύος από 0,5 έως 3 MW. Συνήθως τέτοια έργα είναι μη ορατά από πολυσύχναστα μέρη διότι δεν περιλαμβάνουν σημαντική περισυλλογή και αποταμίευση ύδατος, ούτε κατασκευή μεγάλων φραγμάτων και ταμιευτήρων, καθιστώντας τα απολύτως συμβατά με το περιβάλλον.

Πλεονεκτήματα - Περιβαλλοντικά Οφέλη

Τα μικρά υδροηλεκτρικά παρουσιάζουν κάποια σημαντικά πλεονεκτήματα όπως:

  • η δυνατότητα άμεσης σύνδεσης-απόζευξης στο δίκτυο,
  • η αυτόνομη λειτουργία τους,
  • η αξιοπιστία,
  • η παραγωγή ενέργειας άριστης ποιότητας χωρίς διακυμάνσεις,
  • η άριστη διαχρονικά συμπεριφορά τους,
  • η μεγάλη διάρκεια ζωής και
  • ο μικρός χρόνος απόσβεσης των αναγκαίων επενδύσεων που οφείλεται στο πολύ χαμηλό κόστος συντήρησης και λειτουργίας.
Ένα τυπικό μικρό υδροηλεκτρικό του 1 MW, παράγει περίπου 3-6 εκατ. κιλοβατώρες ετησίως και αποσοβεί την έκλυση 3.000-6.000 τόνων διοξειδίου του άνθρακα (η εκτίμηση για τις εκπομπές γίνεται με βάση το μέσο ενεργειακό μείγμα στην Ελλάδα).

Θεσμικό Πλαίσιο

Οι τιμές πώλησης της παραγόμενης κιλοβατώρας σύμφωνα με τον Ν. 3851/2010 είναι εγγυημένες για 20 χρόνια στις υδροηλεκτρικές μονάδες.

Για γενικές πληροφορίες σχετικά με τα Μικρά Υδροηλεκτρικά, μπορεί κάποιος να απευθυνθεί στο Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στον τομέα των ΑΠΕ, καθώς και στο ΚΑΠΕ. Για θέματα αιτήσεων και αδειοδοτική διαδικασία αναφορικά με τα μικρά υδροηλεκτρικά, οι επενδυτές θα πρέπει να απευθυνθούν στη ΡΑΕ.

ΕΤΑΙΡΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ

CO