Επιτεύγματα

Τα κύρια επιτεύγματα και η προστιθεμένη αξία του Προγράμματος GREENbanking4Life θα αναλύονται κατά τακτά διαστήματα.


 • 2009
 • Πράσινη Οικονομία

  Το πρόγραμμα που κάνει την ευθύνη πράξη

  Για να δείτε το άρθρο πατήστε εδώ


 • 2008

 • Οι τράπεζες και η πράσινη επιχειρηματικότητα

  Το άρθρο δημοσιεύτηκε στο περιοδικό go natural, στο τεύχος Οκτωβρίου 2008

  Περιβάλλον, κοινωνία και οικονομία είναι οι τρεις πυλώνες της αειφόρου ανάπτυξης. Παραδοσιακά, οι επιχειρήσεις έριχναν το βάρος τους στην οικονομία, ενώ διστακτικά έκαναν κάποια βήματα σε ορισμένα κοινωνικά θέματα. Τελευταία όμως, η περιβαλλοντική διάσταση γίνεται ολοένα και πιο εμφανής στην οικονομική δραστηριότητα. Η ανάπτυξη των πράσινων αγορών διευρύνεται σημαντικά σε όλο τον κόσμο.

  Οι διευθύνσεις επιχειρηματικού σχεδιασμού των εταιριών, έχουν αντιληφθεί την αξία αυτών των απαιτήσεων και στην προσπάθειά τους να δράσουν προληπτικά και να προλάβουν την τάση αυτή της αγοράς, δημιουργούν καινοτόμες περιβαλλοντικές λύσεις. Όμως το βασικότερο στοιχείο είναι πως τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέματα αποκτούν διαφορετική ταυτότητα, και από ρίσκο με πρόσθετο κόστος για μία εταιρία, μετατρέπονται σε επενδυτικές ευκαιρίες προσδίδοντας προστιθέμενη αξία τόσο στην ίδια την εταιρία όσο και στους μετόχους της. Η αξία αυτή, πέραν του οικονομικού οφέλους, έχει άμεση σχέση και με τη φήμη της εταιρίας. Σήμερα, στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, η περιβαλλοντική πολιτική αποκτά έναν αναγκαίο ρόλο στον επιχειρηματικό σχεδιασμό.

  Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έχουν και αυτά έναν διακριτό ρόλο και μπορούν να δράσουν καταλυτικά στην ανάπτυξη των πράσινων αγορών. Προϊόντα όπως δάνεια για εξοικονόμηση ενέργειας, πράσινες πιστωτικές κάρτες, δάνεια για Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιου είδους ευκαιριών και εμφανίζονται στις μέρες μας με την ορολογία Πράσινα Τραπεζικά Προϊόντα.

  Τα πράσινα προϊόντα και οι υπηρεσίες συμβάλλουν στη δημιουργία αποδοτικών και μεγάλου εύρους λύσεων για μία αγορά που ανταποκρίνεται στα περιβαλλοντικά προβλήματα, στις νέες νομοθεσίες και οδηγίες και στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση.

  Βασικό βήμα για την ανάπτυξη των πράσινων προϊόντων στην Ελλάδα αποτελεί η αξιολόγηση της αγοράς. Γενικά, τρία στοιχεία συνθέτουν τις κατευθυντήριες δυνάμεις στις τάσεις της αγοράς σήμερα και στην ανάγκη για ανάπτυξη και προώθηση των πράσινων προϊόντων και των πράσινων αγορών γενικότερα. Αυτά είναι:

  • Η γνώση του περιβαλλοντικού προβλήματος
  • Η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και η κοινή γνώμη
  • Η περιβαλλοντική νομοθεσία

  Είναι γεγονός πως στην Ευρώπη υπάρχει γενικότερα γνώση για τα περιβαλλοντικά προβλήματα. Ήδη από το 2005, πάνω από το 50% των ευρωπαίων πολιτών υποστήριζε πως γνωρίζει τα θέματα αυτά. Σήμερα η σχετική εικόνα είναι ακόμη πιο έντονη. Στην Ελλάδα συγκεκριμένα, πολλοί είναι οι πολίτες που δηλώνουν πως γνωρίζουν τα περιβαλλοντικά ζητήματα και τα παρακολουθούν. Όλο και περισσότεροι καταναλωτές και επιχειρήσεις μετατοπίζουν το ενδιαφέρον τους σε πράξεις και συμπεριφορές φιλικές προς το περιβάλλον.

  Το δεύτερο στοιχείο που παίζει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη πράσινων προϊόντων είναι η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. Στην Ευρώπη, η αυξημένη περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και η κυβερνητική υποστήριξη αντανακλώνται στην ανάγκη για φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα και υπηρεσίες. Η ευαισθητοποίηση αυτή εκφράζεται με διαφορετικούς τρόπους, είτε από ιδιώτες, είτε από εταιρίες. Η δεύτερη περίπτωση, αυτή της ευαισθητοποίησης των εταιριών, όταν μετατραπεί σε πράξη, έχει και τη μεγαλύτερη επίδραση στο περιβάλλον. Σήμερα στην Ελλάδα, παρατηρείται αύξηση στις περιβαλλοντικές απαιτήσεις που αφορούν κυρίως την υπευθυνότητα μιας εταιρίας ώστε διαμέσου της λειτουργίας της και των υλικών που χρησιμοποιεί για να κατασκευάσει "το προϊόν" της, να μη βλάπτει το περιβάλλον.

  Βέβαια η αγορά δεν καθορίζεται μόνο από την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και δεν λειτουργεί μόνο στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όπου η πολιτεία η ίδια προσφέρει, μέσω οδηγιών και νομοθεσίας, κίνητρα που προωθούν τις πράσινες αγορές. Η περιβαλλοντική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιλαμβάνει πλέον πάνω από 300 νομοθετικά κείμενα, που έχουν ως αντικείμενό τους τη ρύθμιση ενός πλήθους δραστηριοτήτων με πιθανές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Σημειώνεται ότι πάνω από το 80% των εθνικών νομοθεσιών των κρατών μελών είναι πλέον κοινοτικής προέλευσης, είναι, με άλλα λόγια, κατά βάση, δίκαιο ενσωμάτωσης των κοινοτικών οδηγιών.

  Η ανάπτυξη της "πράσινης" επιχειρηματικότητας οφείλει πολλά στο Δίκαιο Περιβάλλοντος, ενώ η πιο χαρακτηριστική ίσως ρύθμιση για τις περαιτέρω προοπτικές που διανοίγονται είναι αυτή του άρθρου 6 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, όπου προβλέπεται η ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών παραμέτρων σε όλες τις τομεακές πολιτικές της ΕΕ. Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, μεταξύ των άλλων, θα πρέπει να είναι προετοιμασμένα, προκειμένου να βοηθήσουν προς την κατεύθυνση αυτή, και να διευκολύνουν επιχειρηματίες και ιδιώτες στην εφαρμογή στρατηγικών φιλικών προς το περιβάλλον.

  Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Τράπεζα Πειραιώς, που πρωτοπορεί σε θέματα περιβάλλοντος και σήμερα διαθέτει πράσινα τραπεζικά προϊόντα τα οποία απευθύνονται τόσο σε ιδιώτες όσο και σε επιχειρηματίες. Πιο συγκεκριμένα προσφέρει εξειδικευμένα προϊόντα τα οποία προωθούν τις επενδύσεις σε καθαρές πηγές ενέργειας, καθώς και καταναλωτικά και στεγαστικά προϊόντα που βοηθούν τους καταναλωτές να επιτύχουν σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας στην κατοικία ή την επιχείρησή τους.

  Έλενα Πριμικήρη
  Δρ. Βιοκλιματικής Αρχιτεκτονικής
  Μονάδα Περιβάλλοντος Τράπεζας Πειραιώς.


  Αποτελέσματα 2008

  Από τον Οκτώβριο του 2006 έως τον Οκτώβριο του 2009, η Τράπεζα Πειραιώς, υλοποιεί το Πρόγραμμα GREENbanking4Life, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το πρόγραμμα στοχεύει στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της Τράπεζας και τη διάδοση της τεχνογνωσίας της σε πελάτες, θυγατρικές και το ευρύτερο κοινό. Η πρωτοπόρος αυτή πρωτοβουλία, όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και σε διεθνές επίπεδο, υλοποιείται σε συνεργασία με την περιβαλλοντική οργάνωση ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ.

  Βασικά επιτεύγματα της μέχρι τώρα πορείας του προγράμματος περιλαμβάνουν:

  • Δημιουργία βάσης δεδομένων και εφαρμογή πρωτοπόρου συστήματος διαχείρισης που επιτρέπει τον λεπτομερή υπολογισμό και τη συνεχή παρακολούθηση των λειτουργικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων της Τράπεζας.
  • Αντικατάσταση 390 τόνων χαρτιού το χρόνο με ανακυκλωμένο και μη χλωριωμένο, αποφεύγοντας έτσι την κοπή περίπου 9.500 δένδρων και την έκλυση 433 τόνων CO2.
  • Ανακύκλωση 155 τόνων χαρτιού το χρόνο.
  • Νέα προγράμματα ανακύκλωσης μελανοδοχείων και μπαταριών.
  • Παράδοση προς ανακύκλωση το 2007, 32 τόνων ηλεκτρονικών υπολογιστών, γλιτώνοντας το περιβάλλον από 11 τόνους αλουμινίου, 2 τόνους μολύβδου και άλλες τοξικές ουσίες.
  • Σχεδιασμός και προώθηση των πρώτων ολοκληρωμένων πράσινων προϊόντων για επενδύσεις σε φωτοβολταϊκά συστήματα καθώς και νέων πράσινων καταναλωτικών και στεγαστικών δανείων. Ανάπτυξη και ενδυνάμωση των πράσινων αγορών στην Ελλάδα.
  • Εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού της σε θέματα περιβάλλοντος και πράσινης επιχειρηματικότητας με τη δημιουργία πρωτοπόρου ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού προγράμματος (e-learning) και εβδομαδιαία ενημέρωση μέσα από το intranet.
  • Δημιουργία προσωπικού Υπολογιστή Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος που υπολογίζει τις επιπτώσεις στο περιβάλλον από την καθημερινή δραστηριότητα και δίνει εξατομικευμένες πληροφορίες για το πώς μπορεί να μειωθούν.
  • Λειτουργία του πρώτου, στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια, πράσινου τραπεζικού καταστήματος, το GREEN BANKING. Το κατάστημα ενημερώνει το κοινό για το περιβαλλοντικό έργο της Τράπεζας, το GREENbanking4Life, και προβάλλει σε ιδιώτες και επιχειρήσεις τις δυνατότητες που παρέχει για επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες και υπηρεσίες που είναι φιλικές στο περιβάλλον.

  Επιπλέον, κάθε χρόνο η Τράπεζα Πειραιώς αποτρέπει, με τις επενδύσεις σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, εκπομπές 540.000 τόνων CO2, που ισοδυναμούν με το διοξείδιο του άνθρακα που θα απορροφούσαν 800.000 στρέμματα δάσους.


  Συνέντευξη κας Στάϊκου

  Συνέντευξη κας Σταϊκου • 2007
 • Ανάπτυξη πράσινων αγορών στην Ελλάδα

  Σήμερα η ανάπτυξη των πράσινων αγορών διευρύνεται σημαντικά σε όλο τον κόσμο. Περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματα καθώς και η αειφόρος ανάπτυξη, αποκτούν όλο και περισσότερο ένα διακριτό ρόλο στην ατζέντα των επιχειρήσεων και των ιδιωτών. Η τάση αυτή επιβεβαιώνεται με περισσότερη έμφαση και από το μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν περιβαλλοντικά κριτήρια στις επενδυτικές τους αποφάσεις.

  Προϊόντα όπως δάνεια για εξοικονόμηση ενέργειας, πράσινες πιστωτικές κάρτες, δάνεια για Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα ευκαιριών για την ανάπτυξη πράσινων αγορών και εμφανίζονται στις μέρες μας με την ορολογία Πράσινα Τραπεζικά Προϊόντα. Πρόσφατα ένα τέτοιο προϊόν σχεδιάστηκε από την Τράπεζα Πειραιώς με αφορμή το πρόγραμμα GREENbanking4Life και αφορά τις επενδύσεις στα φωτοβολταϊκά συστήματα, που αποτελούν πλέον "πράσινο" επιχειρείν.

  Μέρος του στρατηγικού προγράμματος της Τράπεζας Πειραιώς για την αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, αποτελεί η δημιουργία του πρώτου ολοκληρωμένου πακέτου πράσινων προϊόντων που απευθύνεται σε επενδυτές φωτοβολταϊκών συστημάτων. Με τη βοήθεια της νέας νομοθεσίας για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Ν. 3468/2006) δημιουργήθηκαν γενναία κίνητρα στην ηλεκτροπαραγωγή από φωτοβολταϊκά συστήματα. Πέρα από τα γνωστά επιχειρηματικά πλεονεκτήματα, μπορούμε να μιλάμε με σιγουριά και για τα περιβαλλοντικά οφέλη, τα οποία είναι πλέον αδιαμφισβήτητα.

  Κάθε κιλοβατώρα που παράγεται από φωτοβολταϊκά συστήματα, και άρα όχι από συμβατικά καύσιμα, συνεπάγεται την αποφυγή έκλυσης περίπου ενός κιλού διοξειδίου του άνθρακα (CO2) στην ατμόσφαιρα (με βάση το σημερινό ενεργειακό μείγμα στην Ελλάδα και τις μέσες απώλειες του δικτύου). Ένα τυπικό φωτοβολταϊκό σύστημα του ενός κιλοβάτ, αποτρέπει την έκλυση 1,3-1,4 τόνων διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα το χρόνο, όσο δηλαδή θα απορροφούσαν δύο στρέμματα δάσους.

  Επιπλέον, συνεπάγεται λιγότερες εκπομπές άλλων επικίνδυνων ρύπων (όπως για παράδειγμα τα αιωρούμενα μικροσωματίδια, τα οξείδια του αζώτου, και οι ενώσεις του θείου). Οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα πυροδοτούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου και αλλάζουν το κλίμα της Γης, ενώ η ατμοσφαιρική ρύπανση έχει σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία και το περιβάλλον.

  03.12.2007

Share this

ΕΤΑΙΡΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ

CO