Ηλιομηχανική Α.Ε.

Η Εταιρεία ΗΛΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.  δραστηριοποιείται από το 2007 στο χώρο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας με ιδιαίτερη εξειδίκευση στο σχεδιασμό, στη μελέτη και διοίκηση του τεχνικού έργου (Project Management), στην εγκατάσταση-σύνδεση με το δίκτυο και τέλος στη συντήρηση Φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων.

Βασιζόμενη στη φιλοσοφία κατασκευής έργων με το κλειδί στο χέρι (turn-key Solutions), αλλά και στην Μελέτη και Επίβλεψη κατασκευής έργων μέσω συνεργειών με πιστοποιημένους Συνεργάτες-Εγκαταστάτες, η Εταιρία προσδίδει ιδιαίτερη έμφαση στις παραμέτρους που καθορίζουν την ταυτότητα κάθε έργου.

Η Ηλιομηχανική Α.Ε. κατά την ανάληψη οποιουδήποτε έργου επικεντρώνεται στο βέλτιστο σχεδιασμό των Φωτοβολταικών εγκαταστάσεων, παρέχει διαπιστευμένη, με πιστοποιητικά ποιότητας, τη διαχείριση έργου, εξασφαλίζει εγκατάσταση από έμπειρο και αξιόπιστο προσωπικό και τέλος διασφαλίζει τη βέλτιστη συντήρηση των Φωτοβολταϊκών σταθμών. Βάσει των παραπάνω, έχει ολοκληρώσει μέχρι στιγμής επιτυχώς έργα συνολικής ισχύος 33MW στην Ελληνική Αγορά.

΄Project-Based΄ φιλοσοφία για ολοκληρωμένες εφαρμογές προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις του Πελάτη

Η Εταιρία διέπεται από μια Project Based φιλοσοφία, η οποία καθιστά κάθε έργο ως μοναδικό και ανεξάρτητο. Από τα αρχικά στάδια του Σχεδιασμού του Φωτοβολταϊκού Σταθμού, λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες της κάθε εγκατάστασης με σκοπό την εκπόνηση μιας ολοκληρωμένης Μελέτης που ανταποκρίνεται πλήρως στην περιβαλλοντική χωροθέτηση, στις τεχνικές απαιτήσεις και σε συνάρτηση με τις επιθυμίες του Πελάτη.

Η προσέγγιση αυτή προσδιορίζει τη βασική προϋπόθεση για την εξασφάλιση υψηλού Βαθμού Απόδοσης και αποτελεσματικής Λειτουργίας κάθε φωτοβολταϊκού σταθμού.

 

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

• Σχεδιασμός Μελετών / Έργων :
H Ηλιομηχανική Α.Ε. προσφέρει εμπεριστατωμένη ανάλυση των κρίσιμων παραμέτρων, ορθολογική περιβαλλοντική χωροθέτηση τεκμηριώνοντας τη βέλτιστη δυνατή λύση, και συνδυάζει, τη μέγιστη απόδοση με το χαμηλότερο κόστος χωρίς να επηρεάζεται η στοχευόμενη ποιότητα.

• Διαχείριση Έργου και Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων
Η Ηλιομηχανική Α.Ε. καταρτίζει αναλυτικό Σχεδιασμό Έργου με σκοπό την βέλτιστη διαχείριση Ομάδων και εργασιών, προκειμένου να επιτευχθεί η Υλοποίηση Έργου με αρτιότητα, εντός του Χρονοδιαγράμματος, χωρίς περαιτέρω διορθωτικές ενέργειες.

Η κατασκευή του έργου είναι η εφαρμογή του σχεδιασμού. Η μεθοδολογία αυτή εφαρμόζεται ανεξαρτήτως ισχύος κάθε εγκατάστασης και καλύπτει με απόλυτη επάρκεια τις απαιτήσεις εγκαταστάσεων επί εδάφους και σε οροφές.

• Συντήρηση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων
Η συντήρηση των εγκαταστάσεων στηρίζεται στην άρρηκτη σχέση μεταξύ του σχεδιασμού και της εφαρμογής. Η συντήρηση των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων θεωρείται απαραίτητη και προτείνεται από όλους τους κατασκευαστές φωτοβολταϊκών πλαισίων και μετατροπέων για δυο πολύ σημαντικούς λόγους:

- Την επιμήκυνση του χρόνου καλής λειτουργίας των φωτοβολταιϊκών μονάδων

- Τον περιορισμό του κόστους αντικατάστασης εξαρτημάτων

Το Τμήμα Service της Ηλιομηχανικής Α.Ε. βρίσκεται κοντά στον πελάτη και σε θέση να παρέχει αξιόπιστα τις παρακάτω υπηρεσίες

- Επιδιορθώσεις.

- Συντήρηση Συσκευών.

- Παροχή εγγυήσεων Service και προληπτική επίβλεψη στην μετά- πώληση περίοδο Φωτοβολταϊκών Συστημάτων.

- Εκπαίδευση προσωπικού για την σωστή ρύθμιση και λειτουργία των Φωτοβολταϊκών Σταθμών.

- Πλήρη διάθεση ανταλλακτικών και εξαρτημάτων.

Πιστοποιητικά:

Η Ηλιομηχανική Α.Ε. είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008 για τη διαχείριση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, από την TUV Austria Hellas. 

Share this

ΕΤΑΙΡΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ

CO