ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

UNEP, 2011, Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication - A Synthesis for Policy Makers, www.unep.org/greeneconomy

Το πρόγραμμα LIFE είναι το χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον (Κανονισμός 1293/2013).
Το LIFE είναι χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και έχει ως στόχο να συμβάλει στην εφαρμογή, την ενημέρωση και την ανάπτυξη της περιβαλλοντικής πολιτικής και νομοθεσίας της Ε.Ε., συμπεριλαμβανομένης της ενσωμάτωσης του περιβάλλοντος σε άλλες πολιτικές, συνεισφέροντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στη βιώσιμη ανάπτυξη.
Το πρόγραμμα climabiz
Τίτλος προγράμματος: Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα - Προετοιμάζοντας την Αγορά για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή

ΕΤΑΙΡΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ

CO