Ρογγότης Γεώργιος - Τζατζαλής Αναστάσιος

Η Εργοηλεκτρική Ο.Ε. βασιζόμενη στην εμπειρία, την τεχνογνωσία και την υπευθυνότητα, κατασκευάζει και υλοποιεί με γνώμονα τις επιθυμίες και τις ανάγκες του πελάτη. Η ανοδική πορεία της εταιρίας, μέσω της ποιοτικής και ποσοτικής ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της, αντανακλά το δυναμικό προφίλ που έχει καθιερώσει στην αγορά και την ξεχωρίζει.

Η εταιρία στον κλάδο των Φωτοβολταϊκών και των Υδροηλεκτρικών έχει υλοποιήσει έργα συνολικής ισχύος 116 MW, ενώ ταυτόχρονα έχει προσφέρει τις υπηρεσίες της και σε εγκατεστημένα Αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος 22 MW. Οι ολοκληρωμένες λύσεις , η λειτουργικότητα καθώς και ο απόλυτος σεβασμός προς το περιβάλλον αποτελούν τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά της ΕΡΓΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ Ο.Ε.. Η εταιρία διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην υλοποίηση ενεργειακών υποδομών όπως φωτοβολταϊκά πάρκα και δίκτυα μέσης τάσης, σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις βιομηχανικού τομέα καθώς επίσης και στην εγκατάσταση συστημάτων αυτοματισμού και ηλεκτρικών πινάκων. Θέτοντας υψηλές τεχνικές προδιαγραφές, η εταιρία διαθέτει την πλέον αξιόπιστη και σύγχρονη τεχνολογία.

Το επιστημονικό επιτελείο ερευνά διαρκώς τις νεότερες μεθόδους κατασκευής προτείνοντας τις πιο ολοκληρωμένες λύσεις για την περάτωση των έργων. Η έρευνα συνιστά αναπόσπαστο κομμάτι των εργασιών, αφού μέσω των νέων πορισμάτων προστίθεται αξία στις κατασκευές που έχει αναλάβει να υλοποιήσει.

Share this

ΕΤΑΙΡΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ

CO