Συμπληρώστε προαιρετικά τα πεδία στην Αγγλική γλώσσα σε περίπτωση που επιθυμείτε την ανάρτηση της σελίδας σας και στην Αγγλική εκδοχή του site.
Τα πεδία με τον αστερίσκο είναι απαραίτητα.
Στοιχεία επιχείρησης
Επωνυμία
Διακριτικός Τίτλος
Νομική μορφή
Έδρα
Περιοχή/ές δραστηριοποίησης
ΑΦΜ
Κύκλος εργασιών επιχείρησης
Αριθμός εργαζομένων
Στοιχεία επικοινωνίας σχετικά με την αίτηση
Υπεύθυνος επικοινωνίας
Τηλέφωνο
E-mail
Στοιχεία επικοινωνίας για δημοσίευση στο Portal
Υπεύθυνος επικοινωνίας
Τηλέφωνο
E-mail
Website URL
Περιγραφή Πράσινων Προϊόντων ή Υπηρεσιών
Παρακαλούμε να περιγράψετε τα πράσινα προϊόντα και/ή τις πράσινες υπηρεσίες που παράγετε ή παρέχετε, καθώς και τα πιστοποιητικά που τυχόν διαθέτετε από αρμόδια διαπιστευμένα όργανα (πχ. Eco-label, Blue Angel). Η απάντησή σας δε θα πρέπει να ξεπερνάει τις 500 λέξεις, ενώ θα αναρτηθεί στο Portal ως ενημέρωση του κοινού για την εταιρία σας.
Έχετε ξεπεράσει το επιτρεπτό όριο λέξεων Υπολειπόμενες λέξεις:
Έχετε ξεπεράσει το επιτρεπτό όριο λέξεων Υπολειπόμενες λέξεις:
ή/και
Περιγραφή Καλής Πρακτικής
Παρακαλούμε να περιγράψετε συνοπτικά τις καλές πρακτικές μείωσης περιβαλλοντικού αποτυπώματος που έχετε εφαρμόσει στον οργανισμό/επιχείρησή σας, απαντώντας στις ερωτήσεις εκείνες που ανταποκρίνονται καλύτερα στις δικές σας δράσεις. Οι απαντήσεις σας ανά ερώτημα δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τις 300 λέξεις, ενώ θα αναρτηθούν στο Portal ως ενημέρωση του κοινού για την εταιρία σας.
1. Με ποιο τρόπο παρακολουθείτε και υπολογίζετε τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που προκύπτουν από τη δραστηριότητα της επιχείρησης σας;
Έχετε ξεπεράσει το επιτρεπτό όριο λέξεωνΥπολειπόμενες λέξεις:
Έχετε ξεπεράσει το επιτρεπτό όριο λέξεωνΥπολειπόμενες λέξεις:
2. Ποιες πρακτικές εφαρμόζετε στον οργανισμό/επιχείρησή σας για να μειώσετε το περιβαλλοντικό σας αποτύπωμα;
Έχετε ξεπεράσει το επιτρεπτό όριο λέξεωνΥπολειπόμενες λέξεις:
Έχετε ξεπεράσει το επιτρεπτό όριο λέξεωνΥπολειπόμενες λέξεις:
3. Κατά πόσο μειώθηκε το περιβαλλοντικό σας αποτύπωμα μετά την εφαρμογή των καλών πρακτικών που προαναφέρατε (ερώτημα 2);
Έχετε ξεπεράσει το επιτρεπτό όριο λέξεωνΥπολειπόμενες λέξεις:
Έχετε ξεπεράσει το επιτρεπτό όριο λέξεωνΥπολειπόμενες λέξεις:
4. Η εφαρμογή μέτρων μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, τις περισσότερες φορές, αποτελεί επένδυση για έναν οργανισμό ή μία επιχείρηση. Πολλές φορές τέτοια μέτρα μειώνουν αντίστοιχα τα λειτουργικά έξοδα του οργανισμού / επιχείρησης. Έχετε υπολογίσει ποια είναι η σχέση κόστους-οφέλους από την εφαρμογή της δικής σας καλής πρακτικής; Εάν ναι, κατά πόσο μειώσατε τα λειτουργικά σας έξοδα;
Έχετε ξεπεράσει το επιτρεπτό όριο λέξεωνΥπολειπόμενες λέξεις:
Έχετε ξεπεράσει το επιτρεπτό όριο λέξεωνΥπολειπόμενες λέξεις:
5. Έχουν τεκμηριωθεί/επαληθευθεί οι πρακτικές παρακολούθησης ή μείωσης του περιβαλλοντικού σας αποτυπώματος από κάποιον ανεξάρτητο φορέα; Έχετε αποκτήσει για τη λειτουργία της εταιρείας σας κάποια πιστοποίηση (π.χ. ISO 14001, EMAS);
Έχετε ξεπεράσει το επιτρεπτό όριο λέξεωνΥπολειπόμενες λέξεις:
Έχετε ξεπεράσει το επιτρεπτό όριο λέξεωνΥπολειπόμενες λέξεις:
Συμπληρώστε με τους χαρακτήρες που εμφάνίζονται παρακάτω
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 

ΕΤΑΙΡΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ

CO