ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Κατά τη διάρκεια της τριετούς εφαρμογής του GREENbanking 4Life θα υπάρχει τακτική ενημέρωση για την προβολή του Προγράμματος μέσα από εκδηλώσεις και δημοσιεύματα.
Τα κύρια επιτεύγματα και η προστιθεμένη αξία του Προγράμματος GREENbanking4Life θα αναλύονται κατά τακτά διαστήματα.

ΕΤΑΙΡΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ

CO