ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Το πρόγραμμα LIFE είναι το χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον (Κανονισμός 1293/2013).
Το Πρόγραμμα Greenbanking4Life Πρόκειται για ένα πρωτοπόρο Πρόγραμμα που προωθεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στον τρόπο διαχείρισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις...
Το πρόγραμμα GREENbanking4Life υλοποιείται από την Τράπεζα Πειραιώς, που είναι ο Δικαιούχος σε συνεργασία με την Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, που είναι ο Εταίρος.
Διαβάστε τις περιλήψεις των Εκθέσεων Προόδων που αποστέλλονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

ΕΤΑΙΡΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ

CO