Παρουσιάστε τη δική σας Καλή Πρακτική ή/και τη δική σας Πράσινη Επιχείρηση

 Συμπληρώστε την online Αίτηση Συμμετοχής

 Προσκομίστε κατά την επίσκεψη εκπροσώπου της Τράπεζας Πειραιώς

    • τους ισολογισμούς ή Ε3, δύο τελευταίων ετών, ανάλογα με τα βιβλία που τηρεί η επιχείρηση σας,
    • την πρωτότυπη  Δήλωση Αποδοχής Όρων Συμμετοχής,
    • και οποιοδήποτε έγγραφο πιστοποιεί ότι το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει τα ανωτέρω νομιμοποιείται να αιτηθεί τη συμμετοχή του οργανισμού/της επιχείρησής σας στο Green Banking Portal.  

Οι οργανισμοί/επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο Green Banking Portal πρέπει να πληρούν τα κοινωνικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά κριτήρια που αναφέρονται αναλυτικά στη Δήλωση Αποδοχής Όρων Συμμετοχής. Επίσης, ο οργανισμός/επιχείρηση θα πρέπει να διατηρεί ενεργή ιστοσελίδα. Οι αιτήσεις αξιολογούνται από την Τράπεζα Πειραιώς σε ετήσια βάση. Η Τράπεζα Πειραιώς διατηρεί το δικαίωμα να διακόπτει την παρουσίαση στο Green Banking Portal ενός οργανισμού/μίας επιχείρησης εάν αυτός/ή παύσει να πληροί κάποιο από τα κριτήρια επιλογής. Επίσης διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει επιπλέον έγγραφα εφόσον κριθεί απαραίτητο. 

Τι ονομάζουμε Πράσινη Επιχειρηματικότητα;

Η Τράπεζα Πειραιώς ορίζει ως «Πράσινη Επιχειρηματικότητα» κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα που σχετίζεται με τουλάχιστον έναν από τους παρακάτω 7 τομείς: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), Εξοικονόμηση Ενέργειας, Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων & Νερού, Πράσινη Χημεία, Πράσινες Μεταφορές, Βιολογική Γεωργία, Οικοτουρισμός – Αγροτουρισμός. Κατ’ επέκταση τα «πράσινα προϊόντα και υπηρεσίες» αφορούν στα προϊόντα εκείνα (βιολογικά προϊόντα, φωτοβολταϊκά πανέλα, ειδικούς λαμπτήρες κ.λπ.) και τις υπηρεσίες (χρηματοδοτικά προγράμματα, μελετητικές υπηρεσίες, υπηρεσίες οικοτουρισμού, κ.λπ.) των οποίων η κατασκευή, η πώληση και η χρήση επιτρέπει την οικονομική ανάπτυξη, διατηρώντας το φυσικό κεφάλαιο και τη ποιότητα ζωής. Ουσιαστικά αφορούν στα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρονται από μια επιχείρηση, η οποία δραστηριοποιείται σε έναν από τους 7 προαναφερόμενους τομείς.

Τι ονομάζουμε Καλές Πρακτικές;

Οι καλές πρακτικές μείωσης περιβαλλοντικού αποτυπώματος αφορούν σε στρατηγικές ή και προγράμματα που βελτιώνουν την περιβαλλοντική επίδοση ενός οργανισμού ή μιας επιχείρησης, σε επίπεδο λειτουργίας. Παραδείγματα αποτελούν η καταγραφή, ο υπολογισμός και η παρακολούθηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, καθώς και οι ενέργειες για τη μείωσή του. Τέτοιες ενέργειες μπορεί να είναι δράσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας στις κτηριακές εγκαταστάσεις, αλλαγές στις παραγωγικές διαδικασίες, περιορισμός των μετακινήσεων, εναλλακτική διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων κ.α. Οι πρακτικές αυτές ενδέχεται να έχουν σχετική περιβαλλοντική πιστοποίηση (π.χ. ISO 14001, EMAS κ.ά.) από αρμόδια διαπιστευμένα όργανα.

Share this

ΕΤΑΙΡΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ

CO