ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

H Τράπεζα Πειραιώς διατηρεί τον παρόντα δικτυακό τόπο («www.greenbanking.gr») για προσωπική σας ενημέρωση, πληροφόρηση, επικοινωνία και δικτύωση. Η περιήγηση στο δικτυακό τόπο γίνεται χωρίς οικονομική σας επιβάρυνση. Η μεταφόρτωση του υλικού που περιέχεται στον δικτυακό τόπο επιτρέπεται αποκλειστικά για προσωπικούς μη εμπορικούς σκοπούς υπό την προϋπόθεση ότι συμμορφώνεστε προς τις δηλώσεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας και τις λοιπές δηλώσεις κατοχύρωσης ιδιοκτησίας που περιλαμβάνει το υλικό. Απαγορεύεται αυστηρά η διανομή, τροποποίηση, μετάδοση, επαναχρησιμοποίηση, αναφορά ή χρήση των περιεχομένων του δικτυακού τόπου, περιλαμβανομένων των κειμένων, των εικόνων, των ήχων και των βίντεο, για δημόσια χρήση ή για εμπορικούς σκοπούς χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Τράπεζας Πειραιώς.

Η πρόσβαση στον δικτυακό τόπο και η χρήση του δικτυακού τόπου γίνεται με αποκλειστική σας ευθύνη και υπόκειται στους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις («Όροι και Προϋποθέσεις») και σε όλες τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Με την πρόσβασή σας και την περιήγησή σας στον δικτυακό τόπο συναινείτε άνευ περιορισμών ή επιφυλάξεων στους ακόλουθους Όρους και στις Προϋποθέσεις:

1. Ολόκληρο το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και/ή εμπορικού σήματος του εκάστοτε δικαιούχου και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που προβλέπουν οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της Τράπεζας Πειραιώς. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται ούτε δεσμεύεται ότι με την περιήγησή σας στο υλικό του δικτυακού τόπου δεν παραβιάζονται τα δικαιώματα τρίτων μερών που δεν ανήκουν ή δεν είναι συνδεδεμένα με την Τράπεζα Πειραιώς.

2. Οι πληροφορίες που παρέχονται στο δικτυακό τόπο δεν αποτελούν απόψεις ούτε εκφράζουν θέσεις της Τράπεζας. Η Τράπεζα Πειραιώς καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες αυτές να είναι ακριβείς και επίκαιρες, ωστόσο δεν εγγυάται ούτε δεσμεύεται για την ακρίβεια και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν λάθη ή παραλείψεις στο περιεχόμενο του δικτυακού τόπου. Αναφορές σε οποιαδήποτε επιχείρηση, εμπορικό προϊόν, διαδικασία ή υπηρεσία και σχετικές πληροφορίες δεν συνιστούν κατ’ ουδένα τρόπο αποδοχή, επιδοκιμασία, έγκριση ή σύσταση εκ μέρους της Τράπεζας Πειραιώς και δεν δύνανται να εκληφθούν και ερμηνευθούν ως τέτοιες. Η Τράπεζα Πειραιώς, τα προβαλλόμενα μέλη του δικτυακού τόπου και κάθε άλλο μέρος μετέχον στη δημιουργία, παραγωγή ή παροχή του δικτυακού τόπου δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τυχόν ζημίες, άμεσες ή έμμεσες, που είναι αποτέλεσμα της προσπέλασης ή χρήσης του δικτυακού τόπου, αρνείται δε οποιαδήποτε ευθύνη για ζημίες ή ιούς που τυχόν προσβάλουν τον εξοπλισμό του υπολογιστή σας ή άλλα αντικείμενα εξαιτίας της προσπέλασης, χρήσης ή περιήγησης στον δικτυακό τόπο ή εξαιτίας της μεταφόρτωσης υλικού, περιλαμβανομένων μεταξύ άλλων δεδομένων, κειμένων, εικόνων, βίντεο ή ήχων του δικτυακού τόπου. Το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου παρέχεται χωρίς κανενός είδους εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή.

3. Τυχόν κοινοποιήσεις ή υλικό που μεταδίδετε στον δικτυακό τόπο με οποιονδήποτε τρόπο, περιλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, πληροφοριών, ερωτήσεων, σχολίων, υποδείξεων κ.λπ., τυγχάνουν μεταχείρισης ως μη απόρρητα και μη υποκείμενα σε δικαιώματα ιδιοκτησίας. Οτιδήποτε μεταδίδετε ή δημοσιεύετε μπορεί να χρησιμοποιείται από την Τράπεζα Πειραιώς ή από τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις για οποιονδήποτε σκοπό, μεταξύ άλλων για αναπαραγωγή, κοινοποίηση, μετάδοση, δημοσίευση, εκπομπή και ανάρτηση. Επιπλέον, η Τράπεζα Πειραιώς διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί για οποιονδήποτε σκοπό ιδέες, επινοήσεις, τεχνογνωσίες ή τεχνικές που περιέχονται στις κοινοποιήσεις που αποστέλλετε στον δικτυακό τόπο, μεταξύ άλλων για ανάπτυξη, παραγωγή και εμπορία προϊόντων με τη χρήση τέτοιων πληροφοριών.

4. Καθένα από τα εμπορικά σήματα, λογότυπα και σήματα υπηρεσιών (συλλογικά τα «εμπορικά σήματα») που περιέχεται στον δικτυακό τόπο είναι καταχωρημένο σήμα της Τράπεζας Πειραιώς και/ή των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών και/ή του εκάστοτε τρίτου δικαιούχου (προβαλλόμενη εταιρεία κ.λπ.). Κανένα από τα περιεχόμενα του δικτυακού τόπου δεν μπορεί να εκληφθεί ως παραχώρηση, ούτε σιωπηρή, άδειας ή δικαιώματος χρήσης οποιουδήποτε εμπορικού σήματος περιέχεται στον δικτυακό τόπο χωρίς την προηγούμενη, ρητή, έγγραφη άδεια της Τράπεζας Πειραιώς ή του εκάστοτε δικαιούχου. Η χρήση των εμπορικών σημάτων ή των λοιπών περιεχομένων του δικτυακού τόπου με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που προβλέπουν οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις απαγορεύεται αυστηρά. Δηλώνεται ότι σε περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων επί σημάτων και/ή πνευματικής ιδιοκτησίας της Τράπεζας Πειραιώς από εσάς ή από τρίτα μέρη, η Τράπεζα επιφυλάσσεται διά του παρόντος παντός σχετικού δικαιώματός της.

5. Οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπει ο παρών δικτυακός τόπος δεν έχουν ελεγχθεί από την Τράπεζα Πειραιώς, η οποία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για το περιεχόμενο σελίδων που δεν περιέχονται στον παρόντα δικτυακό τόπο ή για το περιεχόμενο άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει ο παρών δικτυακός τόπος. Η σύνδεσή σας σε σελίδες εκτός του δικτυακού τόπου ή σε άλλους δικτυακούς τόπους γίνεται (αποκλειστικά) με δική σας ευθύνη. Η παρεχόμενη δυνατότητα διόδευσης (παραπομπή) σε δικτυακούς τόπους τρίτων δεν συνιστά κατά κανένα τρόπο αποδοχή, επιδοκιμασία ή έγκριση του περιεχομένου τους εκ μέρους της Τράπεζας, ούτε δύναται να εκληφθεί και ερμηνευθεί ως τέτοια.

6. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις δύναται να αναθεωρηθούν / τροποποιηθούν οποτεδήποτε από την Τράπεζα Πειραιώς χωρίς προειδοποίηση. Σημειώνεται ότι οι τροποποιήσεις αυτές είναι δεσμευτικές για εσάς και επομένως οφείλετε να επισκέπτεστε τακτικά την παρούσα σελίδα ώστε να ενημερώνεστε για τους εν ισχύ Όρους και Προϋποθέσεις από τους οποίους δεσμεύεστε, καθώς με τη χρήση του δικτυακού τόπου εκ μέρους σας τεκμαίρεται ότι τους έχετε αποδεχτεί.

Share this

ΕΤΑΙΡΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ

CO