Πρόγραμμα Greenbanking4Life

Πρόκειται για ένα πρωτοπόρο Πρόγραμμα που προωθεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στον τρόπο διαχείρισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις λειτουργικές και επιχειρησιακές δραστηριότητες μιας επιχείρησης, θέτοντας νέα περιβαλλοντικά πρότυπα στο χρηματοπιστωτικό τομέα στην Ελλάδα.

Συγχρηματοδοτείται από το Life Environment.


Αναμενόμενα αποτελέσματα

 • Σύγκριση της περιβαλλοντικής επίδοσης της Τράπεζας Πειραιώς με άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, εντοπισμός περιβαλλοντικών ελλείψεων, προσδιορισμός πεδίων προς βελτιστοποίηση, διαχρονική παρακολούθηση και αξιολόγηση αλλαγών.
 • Διαμόρφωση και χρήση οδηγών για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και εφαρμογή κατ' αρχήν στο χρονικό πλαίσιο του Προγράμματος με συγκεκριμένους στόχους:
  • Μείωση των εκπομπών CO2 με τη χρήση ενεργειακών στρατηγικών και εφαρμογή φωτοβολταϊκών στοιχείων (σε 4 επιλεγμένες υποδομές),
  • ανακύκλωση του 70% του χρησιμοποιημένου χαρτιού,
  • ανακύκλωση του 50% των αγοραζόμενων πλαστικών μπουκαλιών (PET),
  • ανακύκλωση του 70% των μελανιών που χρησιμοποιούνται σε εκτυπωτές και φωτοτυπικά,
  • ανακύκλωση μπαταριών από το 40% του προσωπικού,
  • 30% μείωση κατανάλωσης νερού,
  • 5% συνολική μείωση μετακινήσεων με αεροπλάνο,
  • χρήση κατά 80% προϊόντων καθαρισμού με οικολογική σήμανση (σε όλα τα καταστήματα της Τράπεζας),
  • χρήση κατά 80% ανακυκλωμένου και μη-χλωριωμένου χαρτιού A4 και Α3.
 • Σχεδιασμός και προώθηση 5 νέων πράσινων τραπεζικών προϊόντων.
 • Κατάρτιση προσωπικού (capacity building) και μεταφορά της τεχνογνωσίας σε 12 θυγατρικές εταιρίες και 50 Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις.
 • Διάδοση πληροφοριών και ευαισθητοποίηση μέσω διαδραστικού προγράμματος ηλεκτρονικής περιβαλλοντικής εκπαίδευσης (e-learning) για τους εργαζομένους, της ιστοσελίδας και του Intranet, της έκδοσης Εταιρικής Περιβαλλοντικής Έκθεσης, φυλλαδίων, εκδηλώσεων, κλπ.

Παραδοτέα

Κατά τη διάρκεια του Προγράμματος GREENbanking4Life προβλέπονται σε συγκεκριμένες ημερομηνίες η ολοκλήρωση και αποστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαφόρων παραδοτέων (π.χ. εκθέσεις, φυλλάδια, οδηγοί καλής συμπεριφοράς). Αυτά είναι:

 • Φυλλάδιο για την Περιβαλλοντική Διαχείριση της Τράπεζας (αρχές 2007)
 • Πρώτη έκθεση προόδου (μέσα 2007)
 • Οδηγός διαχείρισης λειτουργικών επιπτώσεων (και οι έξι υπο-οδηγοί) (μέσα 2007)
 • .
 • CD-ROM με επίδειξη της εφαρμογής e-learning (μέσα 2007)
 • Τελική μελέτη σκοπιμότητας (τέλος 2007)
 • Έκθεση προόδου Go/No Go (τέλος 2007)
 • Έκθεση εκτίμησης λειτουργικών επιπτώσεων (τέλος 2007)
 • Εφαρμογή βάσης δεδομένων για τη συλλογή περιβαλλοντικών στοιχείων (τέλος 2007)
 • Φυλλάδια για τα πράσινα τραπεζικά προϊόντα (αρχές 2008)
 • Ενδιάμεση έκθεση (αρχές 2008)
 • Πακέτο πληροφοριών για τα πράσινα προϊόντα, προς εταιρικούς και ιδιώτες πελάτες (αρχές 2008)
 • Έκθεση εκτίμησης επιχειρησιακών επιπτώσεων (τέλος 2008)
 • Προσαρμοσμένα σχέδια για θυγατρικές (τέλος 2008)
 • Προσαρμοσμένα σχέδια για τους πελάτες ΜΜΕ (τέλος 2008)
 • Προσαρμοσμένα σχέδια για τα καταστήματα Βρετανίας, Ρουμανίας, Βουλγαρίας (τέλος 2008)
 • Εταιρική Περιβαλλοντική Έκθεση (τέλος 2008)
 • Δεύτερη έκθεση προόδου (αρχές 2009)
 • Συγκριτική ανάλυση των δύο ερευνών μεταξύ του προσωπικού για την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας της υλοποίησης του Προγράμματος κινήτρων (μέσα 2009)
 • Εκλαϊκευμένη έκθεση, επικοινωνιακό σχέδιο για μετά το LIFE (τέλος 2009)
 • Τελική έκθεση (τέλος 2009)

Υποέργα-Δράσεις

Το Πρόγραμμα GREENbanking4Life απαρτίζεται από 8 Υποέργα. Το κάθε Υποέργο αποτελείται από μία ή περισσότερες Δράσεις.

 • Ενημέρωση και Ευαισθητοποίηση

  • Δράση 1: Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων e-learning για το προσωπικό
   Θα σχεδιαστεί και θα εφαρμοστεί διαδραστικό πρόγραμμα e-learning με σκοπό τη βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης της Τράπεζας. Στο πρόγραμμα αυτό θα έχουν πρόσβαση οι εργαζόμενοι μέσω του Intranet της Τράπεζας.
  • Δράση 2: Ιστοσελίδα για το Πρόγραμμα LIFE και άλλες εφαρμογές Intranet
   Μια ελληνική και μια αγγλική έκδοση της ιστοσελίδας του Προγράμματος θα ενσωματωθεί στην υπάρχουσα ιστοσελίδα της Τράπεζας Πειραιώς. Θα περιλαμβάνει πλήρη περιγραφή του Προγράμματος και θα ενημερώνεται τακτικά. Στο υπάρχον Intranet της Τράπεζας Πειραιώς θα ενσωματωθούν περαιτέρω εφαρμογές ενημέρωσης του ανθρώπινου δυναμικού.
  • Δράση 3: Διάδοση των αποτελεσμάτων του Προγράμματος με τη συμμετοχή σε ημερίδες, συνέδρια και την οργάνωση τελικής εκδήλωσης
   Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και ημερίδες για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη [ΕΚΕ], παρουσιάζοντας το Πρόγραμμα και τα μέχρι τότε αποτελέσματα. Κατά τη διάρκεια του Προγράμματος θα δημοσιευτούν φυλλάδια, με πληροφορίες για το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης της Τράπεζας και τα νέα πράσινα προϊόντα. Τον τελευταίο χρόνο θα διοργανωθεί τελετή λήξης όπου θα παρουσιαστούν όλα τα αποτελέσματα του Προγράμματος.
  • Δράση 4: Τεχνικές εκδόσεις
   Η τεχνική έκδοση που προβλέπεται από το LIFE, θα είναι ουσιαστικά η πρώτη Εταιρική Περιβαλλοντική Έκθεση της Τράπεζας Πειραιώς σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, στα ελληνικά και αγγλικά. Η έκθεση αυτή θα παρουσιάσει την περιβαλλοντική επίδοση της Τράπεζας Πειραιώς, πώς αυτή βελτιώθηκε μέσω του Προγράμματος LIFE και ποιοι είναι οι μελλοντικοί στόχοι.
  • Δράση 5: Εκλαϊκευμένη έκθεση
   Η έκθεση αυτή θα παρουσιάζει με απλό τρόπο το Πρόγραμμα LIFE (στόχοι, αποτελέσματα, δυσκολίες που ανέκυψαν, μελλοντικός σχεδιασμός, κλπ.) και θα υποστηρίζεται από πλούσιο εποπτικό υλικό.
  • Δράση 6: Τύπος και ηλεκτρονικά ΜΜΕ.
   Κατά τους πρώτους τρεις μήνες θα εκπονηθεί ένα σχέδιο προβολής του Προγράμματος στα μέσα μαζικής επικοινωνίας που θα υλοποιηθεί καθ' όλη τη διάρκεια του Προγράμματος.

 • Κατάρτιση Τρίτων

 • Δράση: Μείωση επιπτώσεων από την επιχειρησιακή δραστηριότητα μέσω πρωτοβουλιών κατάρτισης προσωπικού
  Η εμπειρία που θα αποκτηθεί μέσω της σύνταξης των οδηγών για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης της Τράπεζας και της μελέτης σκοπιμότητας δυνητικών αγορών για "πράσινα" τραπεζικά προϊόντα θα διαδοθεί, στο μέγιστο δυνατό, σε συνεργαζόμενες με την Τράπεζα Πειραιώς εταιρείες. Εξειδικευμένο σχέδιο δράσης για κάθε τέτοια εταιρεία θα εκπονηθεί και θα παρουσιαστεί σε ημερίδες με στόχο τη βελτίωση της περιβαλλοντικής της επίδοσης.


 • Διαχείριση Επιχειρησιακών Επιπτώσεων

 • Δράση: Προώθηση πράσινων τραπεζικών προϊόντων στην ελληνική αγορά
  Μετά τη μελέτη σκοπιμότητας θα προωθηθούν "πράσινα" τραπεζικά προϊόντα κατά τη διάρκεια του Προγράμματος. Στον επιμέρους σχεδιασμό κάθε τέτοιου προϊόντος θα εμπλακούν οι σχετικές Διευθύνσεις της Τράπεζας ώστε να επιτευχθούν τα βέλτιστα αποτελέσματα. Λαμβάνοντας υπόψη την ανάλυση και τις τάσεις της αγοράς, τα προϊόντα αυτά θα σχετίζονται κυρίως με τις τεχνολογίες εναλλακτικής ενέργειας (ηλιακή, αιολική, βιομάζα, γεωθερμική, υβριδικά συστήματα, κλπ.).


 • Εκτίμηση Επιχειρησιακών Επιπτώσεων

 • Δράση: Μελέτη σκοπιμότητας δυνητικών αγορών για "πράσινα" τραπεζικά προϊόντα, με στόχο τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Τράπεζας Πειραιώς.

  • A. Πλήρης επισκόπηση των δεδομένων της επιχειρησιακής δραστηριότητας της Τράπεζας Πειραιώς και των θυγατρικών της εταιρειών. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε ό,τι αφορά την επίπτωση της επιχειρησιακής δραστηριότητας της Τράπεζας στο περιβάλλον.
  • Β. Επισκόπηση των υπαρχόντων "πράσινων" τραπεζικών προϊόντων και διερεύνηση της δημιουργίας νέων, προσαρμοσμένων στην εθνική νομοθεσία. Οι προς εξέταση τομείς ενδιαφέροντος περιλαμβάνουν: ανάπτυξη νέων προϊόντων, βελτιστοποίηση υπαρχόντων προϊόντων, υιοθέτηση περιβαλλοντικών δεικτών, εφαρμογή τεχνικών μάρκετινγκ, ανάπτυξη συνεργασιών κοινωνικού ή/και περιβαλλοντικού χαρακτήρα με τρίτους.
  • Γ. Αξιολόγηση των δυνητικών αγορών σε εθνικό επίπεδο για την προώθηση "πράσινων" προϊόντων και ο σχεδιασμός αυτών με ανάλυση κόστους-οφέλους.

 • Διαχείριση Λειτουργικών Επιπτώσεων

  • Δράση 1: Οδηγός διαχείρισης ενέργειας
   Δημιουργία οδηγού με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και μεθόδους για την εξοικονόμηση ενέργειας σε υπάρχοντα ή νέα καταστήματα και κτήρια Διοίκησης. Συμπληρωματική μελέτη πιλοτικής εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων σε τέσσερα κτήρια της Τράπεζας.
  • Δράση 2: Οδηγός διαχείρισης απορριμμάτων
   Εκπόνηση οδηγού με παραδείγματα προγραμμάτων ανακύκλωσης ή επαναχρησιμοποίησης αναλωσίμων όπως χαρτί, μπαταρίες, PET (πλαστικά), μελάνια, έπιπλα, ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός.
  • Δράση 3: Οδηγός διαχείρισης νερού
   Σύνταξη οδηγού για τις τεχνικές εξοικονόμησης νερού στα καταστήματα της Τράπεζας, με έμφαση στα νησιά των Κυκλάδων όπου τα προβλήματα έλλειψης νερού είναι σημαντικά.
  • Δράση 4: Οδηγός διαχείρισης μετακινήσεων
   Εκπόνηση οδηγού για τις μεθόδους μείωσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκαλούνται από τις μετακινήσεις του προσωπικού από και προς το χώρο εργασίας (π.χ. σύστημα κοινής χρήσης αυτοκινήτων-car-pooling και από επαγγελματικά ταξίδια).
  • Δράση 5: Οδηγός διαχείρισης προμηθειών
   Εκπόνηση οδηγού για την αγορά προϊόντων φιλικών προς το περιβάλλον (π.χ. ανακυκλωμένο χαρτί, αναλώσιμα γραφείου, μελάνια, ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός, προϊόντα καθαρισμού).
  • Δράση 6: Πρόγραμμα δημιουργίας κινήτρων προσωπικού για φιλοπεριβαλλοντική συμπεριφορά
   Ανάλυση της περιβαλλοντικής συμπεριφοράς του ανθρώπινου δυναμικού μέσω κοινωνικής έρευνας με τη χρήση ερωτηματολογίου. Στη συνέχεια με βάση τα στοιχεία που θα προκύψουν από την έρευνα σχεδιάζεται πρόγραμμα κινήτρων με στόχο τη βελτίωση της περιβαλλοντικής τους συμπεριφοράς.

 • Μείωση Λειτουργικών Επιπτώσεων

  • Δράση 1: Πιλοτική εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων
   Αφού εντοπιστούν τα κατάλληλα κτήρια θα γίνει πιλοτική εφαρμογή φωτοβολταϊκών συστημάτων. Επίσης με τη χρήση κατάλληλων ηλεκτρονικών οθονών θα μεταδίδονται προς το κοινό, σε πραγματικό χρόνο (real-time), πληροφορίες για τα ενεργειακά και περιβαλλοντικά οφέλη της Τράπεζας.
  • Δράση 2: Υλοποίηση προγράμματος διαχείρισης απορριμμάτων
   Διαχείριση απορριμμάτων (π.χ. χαρτί, πλαστικό, μπαταρίες, μελάνια) με την εγκατάσταση ειδικών κάδων ανακύκλωσης μέσα στα καταστήματα.
  • Δράση 3: Υλοποίηση προγράμματος διαχείρισης νερού
   Υλοποίηση τεχνικών εξοικονόμησης νερού σε καταστήματα της Τράπεζας. Στη συνέχεια θα επιλεγούν καταστήματα στις Κυκλάδες, όπου η έλλειψη νερού αποτελεί σημαντικό πρόβλημα, για την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος εξοικονόμησης νερού
  • Δράση 4: Υλοποίηση Προγράμματος διαχείρισης μετακινήσεων
   Καλύτερη διαχείριση αεροπορικών ταξιδιών και υλοποίηση συστήματος κοινής χρήσης αυτοκινήτων (car-pooling). Η συμμετοχή των εργαζομένων στην κοινή χρήση αυτοκινήτων θα είναι εθελοντική.
  • Δράση 5: Υλοποίηση προγράμματος πράσινων προμηθειών
   Εφαρμογή οδηγού διαχείρισης προμηθειών μέσα από τις Τυποποιημένες Διαδικασίες Υποβολής Προσφορών της Τράπεζας.
  • Δράση 6: Υλοποίηση προγράμματος δημιουργίας κινήτρων προσωπικού
   Εφαρμογή των αποτελεσμάτων του προγράμματος δημιουργίας κινήτρων για τη βελτίωση της προσωπικής και εταιρικής περιβαλλοντικής συμπεριφοράς.

 • Εκτίμηση Λειτουργικών Επιπτώσεων

  • Δράση 1: Σχεδιασμός συλλογής δεδομένων
   Καθορισμός των περιβαλλοντικών δεικτών που θα μετρηθούν, όπως: (α) κατανάλωση καυσίμων (π.χ. για μετακινήσεις με εταιρικά αυτοκίνητα, επαγγελματικά ταξίδια), (β) κατανάλωση ενέργειας (π.χ. για θέρμανση ή ψύξη κτηρίων, λειτουργία ηλεκτρικών συσκευών), (γ) κατανάλωση νερού, (δ) κατανάλωση χαρτιού, (ε) αγορά και ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, (στ) αγορά και ανακύκλωση επίπλων, (ζ) αγορά και ανακύκλωση μελανιών, (η) αγορά και ανακύκλωση πλαστικών μπουκαλιών (PET), (θ) αγορά προϊόντων καθαρισμού. Για κάθε δείκτη που θα μετρηθεί θα βρεθεί το αντίστοιχο "οικολογικό αποτύπωμά" του.
  • Δράση2: Δημιουργία βάσης καταχώρησης δεδομένων και συλλογή στοιχείων
   Αφού καθοριστούν οι μετρούμενοι δείκτες θα δημιουργηθεί ηλεκτρονική βάση που θα επιτρέπει την αυτόματη εισαγωγή δεδομένων από τα καταστήματα και τις Διευθύνσεις της Τράπεζας.
  • Δράση 3: Ανάλυση δεδομένων-Ανάλυση επίδοσης-Σύστημα αναφορών (συγγραφής εκθέσεων)
   Στη συνέχεια θα γίνεται ανάλυση των δεδομένων για να εκτιμηθεί η ετήσια περιβαλλοντική επίδοση συνολικά της Τράπεζας Πειραιώς. Τον πρώτο χρόνο θα προσδιοριστούν οι δείκτες επίδοσης και κατόπιν θα τεθούν συγκεκριμένοι στόχοι για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής συμπεριφοράς της Τράπεζας.

 • Διαχείριση Προγράμματος

  • Δράση 1: Διαχείριση Προγράμματος
   Το Γραφείο Περιβαλλοντικών Θεμάτων της Τράπεζας Πειραιώς έχει τη συνολική ευθύνη για την οικονομική και τεχνική διαχείριση του Προγράμματος και συνεργάζεται με όλες τις Διευθύνσεις της Τράπεζας που μετέχουν στην υλοποίησή του.
  • Δράση 2: Εκθέσεις-αναφορές προς ΕΕ
   Περιλαμβάνει την επικοινωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθώς και τη συγγραφή και αποστολή των απαιτούμενων τεχνικών και οικονομικών αναφορών.


Σκοπός

Ο σκοπός του Προγράμματος GREENbankig4Life είναι η βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης της Τράπεζας Πειραιώς και η διάδοση της εμπειρίας που θα αποκτηθεί σε θυγατρικές της ή συνεργαζόμενες επιχειρήσεις καθώς και στο ευρύτερο κοινό.

Τίτλος Προγράμματος: Δημιουργία Πράσινων Προϊόντων στο Χρηματοπιστωτικό Τομέα και Μείωση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των Τραπεζικών Υπηρεσιών

Διάρκεια Προγράμματος: 3 Οκτωβρίου 2006 έως 2 Οκτωβρίου 2009

Κωδικός Προγράμματος: LIFE06 ENV/GR/000375


Στόχοι

Το Πρόγραμμα στοχεύει στο να:

 • εκτιμήσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της Τράπεζας από τη λειτουργική και επιχειρησιακή δραστηριότητά της
 • προχωρήσει στη διαχείριση και μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και να σχεδιάσει νέα "πράσινα" τραπεζικά προϊόντα που θα προωθηθούν στην αγορά
 • διαδώσει την αποκτηθείσα τεχνογνωσία τόσο μέσα στην Τράπεζα όσο και στις θυγατρικές και στους πελάτες της καθώς και στο ευρύτερο κοινό.

Share this

ΕΤΑΙΡΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ

CO