Πρόοδος

Διαβάστε τις περιλήψεις των Εκθέσεων Προόδων που αποστέλλονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Τελική Έκθεση

Τελική έκθεση προόδου (διαθέσιμη μόνο στα αγγλικά)


4η Έκθεση Προόδου

4η Έκθεση Προόδου

Καλύπτει την περίοδο του Προγράμματος LIFE06 ENV/GR/000375
από 1η Ιουλίου 2008 έως 31 Μαρτίου 2009

Κατατέθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 10 Απριλίου 2009

Περιληπτική παρουσίαση προόδου Προγράμματος

 

Τίτλος Προγράμματος:
"Ανάπτυξη Πράσινων Προϊόντων στον Χρηματοοικονομικό Τομέα και Μείωση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των Τραπεζικών Υπηρεσιών".

Ακρωνύμιο: GREENBanking4Life

Στόχοι:

 1. Εκτίμηση λειτουργικών επιπτώσεων της Τράπεζας Πειραιώς στο περιβάλλον
 2. Σύνταξη οδηγών για τη διαχείριση των λειτουργικών επιπτώσεων
 3. Μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) από την κατανάλωση ενέργειας και μετακινήσεις, ανακύκλωση (χαρτιού, πλαστικών, μελανιού εκτυπωτών, τόνερ, μπαταριών, ηλεκτρονικών υπολογιστών), μείωση κατανάλωσης νερού, χρήση μη-τοξικών προϊόντων καθαρισμού
 4. Εκτίμηση επιχειρησιακών επιπτώσεων της Τράπεζας στο περιβάλλον και διερεύνηση πιθανών τραπεζικών προϊόντων (δανείων) που θα μειώνουν τις επιπτώσεις αυτές
 5. Σχεδιασμός και προώθηση πράσινων τραπεζικών προϊόντων, δηλαδή ειδικών δανείων που χρησιμοποιούνται για επενδύσεις φιλικές προς το περιβάλλον
 6. Μεταφορά τεχνογνωσίας που θα αποκτηθεί σε θυγατρικές, πελάτες, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
 7. Διάχυση αποτελεσμάτων του Προγράμματος στο προσωπικό της Τράπεζας, σε συνεργάτες/πελάτες και το ευρύτερο κοινό.

Κύρια παραδοτέα:

 1. Ηλεκτρονική βάση δεδομένων και ανάλυση των συγκεντρωθέντων στοιχείων για την εκτίμηση της περιβαλλοντικής επίδοσης της Τράπεζας
 2. Έκδοση 6 οδηγών με λεπτομερείς πληροφορίες για τη διαχείριση των περιβαλλοντικών λειτουργικών επιπτώσεων
 3. Μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 700.000 κιλά στα επόμενα 25 χρόνια από τη χρήση φωτοβολταϊκών συστημάτων, ανακύκλωση 70% του χρησιμοποιημένου χαρτιού- 50% των πλαστικών μπουκαλιών-70% των μελανιών και τόνερ, το 40% του προσωπικού θα ανακυκλώνει μπαταρίες, μείωση κατά 30% στην κατανάλωση νερού, 5% μείωση μετακινήσεων εργαζομένων, χρήση κατά 80% προϊόντων καθαρισμού φιλικών προς το περιβάλλον, χρήση κατά 80% ανακυκλωμένου και μη-χλωριωμένου χαρτιού για εσωτερικές λειτουργίες της Τράπεζας.
 4. Εκτίμηση αγοράς, σχεδιασμός και προώθηση 5 νέων πράσινων τραπεζικών προϊόντων
 5. Μεταφορά τεχνογνωσίας και επιμόρφωση σε 12-16 θυγατρικές, 50-70 Μικρομεσαίες επιχειρήσεις και καταστήματα της Τράπεζας στο εξωτερικό το 80% των οποίων θα εφαρμόσουν μέρος ή συνολικά τα εξειδικευμένα σχέδια μείωσης επιπτώσεων που θα τους δοθούν από την Τράπεζα
 6. Διάχυση πληροφορίας/τεχνογνωσίας και εκπαίδευση μέσω προγραμμάτων ηλεκτρονικής μάθησης ( e-learning), δημιουργία ιστοσελίδας, ειδικές εφαρμογές στο intranet, έκδοση εταιρικής αναφοράς για την περιβαλλοντική διαχείριση, φυλλάδια, ημερίδες, έκδοση με τα αποτελέσματα του προγράμματος.

Πρόοδος:

Υποέργο 1: Η συνολική διαχείριση του Προγράμματος έχει προχωρήσει χωρίς ιδιαιτέρα προβλήματα. Μέχρις στιγμής έχουν κατατεθεί 3 εκθέσεις προόδου. Παρά τις κάποιες μικρές αναπροσαρμογές στο χρονοδιάγραμμα, προβλέπεται το Πρόγραμμα να ολοκληρωθεί μέσα στο χρόνο που έχει καθοριστεί και μάλιστα με μεγάλη επιτυχία. Μέχρι 31 Μαρτίου 2009, είχε καλυφτεί το 80% του προϋπολογισμού.

Υποέργο 2: Η δεύτερη Έκθεση Αξιολόγησης των Λειτουργικών Επιπτώσεων έχει ολοκληρωθεί μετά τη δημιουργία πρότυπης βάσης δεδομένων. Η περιβαλλοντική επίδοση της Τράπεζας Πειραιώς έχει υπολογιστεί για το 2006, 2007 και 2008. Το εργαλείο αυτό επιτρέπει την έγκαιρη ενημέρωση (alert system) σε περίπτωση που κάποιο κτήριο έχει χαμηλή περιβαλλοντική επίδοση, βοηθώντας έτσι την άμεση διορθωτική παρέμβαση.

Υποέργο 3: Έχουν ολοκληρωθεί και οι πέντε οδηγοί για ενέργεια, απορρίμματα, νερό, μετακινήσεις και προμήθειες. Είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του προγράμματος. Στο Interim Report είχε επισυναφθεί το πρώτο σχέδιο του προγράμματος κινήτρων για το προσωπικό. Το τελικό θα επισυναφθεί στην έκθεση που θα σταλεί με τη λήξη του προγράμματος και θα περιλαμβάνει τα συγκριτικά αποτελέσματα του πρώτου και δεύτερου ερωτηματολογίου (θα δοθεί για συμπλήρωση τον Ιούνιο 2009).

Υποέργο 4: Ολοκληρώθηκε η διαδικασία εγκατάστασης των φωτοβολταϊκών συστημάτων σε τρία κτήρια της Τράπεζας Πειραιώς. Μέχρι τέλη Μαΐου θα ολοκληρωθεί η εγκατάσταση και στο 4ο κτήριο. Όλα τα προγράμματα ανακύκλωσης (χαρτιού, μελανιού, πλαστικού και μπαταριών) έχουν ξεκινήσει. Το πρόγραμμα εξοικονόμησης νερού ολοκληρώθηκε στη Τζιά. Ήδη εφαρμόζεται τo πρόγραμμα πράσινων προμηθειών (αγορά ανακυκλωμένου και μη χλωριωμένου χαρτιού Α4 και Α3). Το πρόγραμμα car pooling θα ξεκινήσει τέλος Απριλίου 2009. Το πρόγραμμα κινήτρων για ανακύκλωση υλικών από το προσωπικό ξεκίνησε το Φεβρουάριο 2009 και οι νικητές ανακοινώνονται τον Ιούλιο 2009.

Υποέργο 5: Η μελέτη σκοπιμότητας έχει ολοκληρωθεί και επισυναφθεί στο Interim Report.

Υποέργο 6: Το ενημερωτικό πακέτο για τα νέα πράσινα προϊόντα έχει ολοκληρωθεί. Τα νέα τραπεζικά προϊόντα έχουν ήδη προωθηθεί στην αγορά. Επιπροσθέτως, η πρώτη αξιολόγηση της επιτυχίας των νέων προϊόντων ολοκληρώθηκε νωρίτερα. Η δεύτερη αξιολόγηση θα γίνει όπως είχε προγραμματιστεί, δηλαδή στο τέλος Ιουνίου του 2009.

Υποέργο 7: Ορισμένες ενέργειες έχουν ήδη ξεκινήσει, αν και το Υποέργο ξεκινά επισήμως τον Ιούλιο του 2008. Συναντήσεις έχουν πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της προετοιμασίας του προγράμματος κατάρτισης (capacity building) στη Ρουμανία, Βουλγαρία και Μ. Βρετανία. Η συγγραφή των ειδικά προσαρμοσμένων οδηγών διαχείρισης έχει ξεκινήσει και θα ολοκληρωθεί τον Απρίλιο 2009.

Υποέργο 8: Έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή της ιστοσελίδας του Προγράμματος και έχει αναρτηθεί στην κεντρική ιστοσελίδα της Τράπεζας Πειραιώς. Εβδομαδιαίες ειδήσεις για το περιβάλλον και την πράσινη επιχειρηματικότητα αναρτώνται στο intranet, στο οπαίο έχουν πρόσβαση 6.000 εργαζόμενοι του Ομίλου. Εκδόθηκαν δύο φυλλάδια που ενημερώνουν το κοινό για τους στόχους του Προγράμματος GREENBanking4Life. Ξεκίνησε το δεύτερο ηλεκτρονικό πρόγραμμα e-learning για όλο το προσωπικό. Μέλη του Προγράμματος έχουν ήδη συμμετάσχει σε διεθνή συνέδρια που αφορούν την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αποκτώντας περαιτέρω εμπειρία στα θέματα αυτά. Το πρόγραμμα έχει τύχει μεγάλης προβολής με 100 καταχωρήσεις σε ελληνικό τύπο και αναφορά σε 140 ιστοσελίδες ανά τον κόσμο.


3η Έκθεση Προόδου

3η Έκθεση Προόδου
Interim report

Κατατέθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 15 Ιουλίου 2008
Καλύπτει την περίοδο του Προγράμματος LIFE06 ENV/GR/000375
από 3 Οκτωβρίου 2006 έως 30 Ιουνίου2

Περιληπτική παρουσίαση προόδου Προγράμματος

Τίτλος Προγράμματος: Ανάπτυξη Πράσινων Προϊόντων στον Χρηματοοικονομικό Τομέα και Μείωση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των Τραπεζικών Υπηρεσιών

Ακρωνύμιο: GREENbanking4Life

Στόχοι:

 1. Εκτίμηση λειτουργικών επιπτώσεων της Τράπεζας Πειραιώς στο περιβάλλον
 2. Σύνταξη 6 οδηγών για τη διαχείριση των λειτουργικών επιπτώσεων
 3. Μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) από την κατανάλωση ενέργειας και μετακινήσεις, ανακύκλωση (χαρτιού, πλαστικών, μελανιού εκτυπωτών, τόνερ, μπαταριών, ηλεκτρονικών υπολογιστών), μείωση κατανάλωσης νερού, χρήση μη-τοξικών προϊόντων καθαρισμού
 4. Εκτίμηση επιχειρησιακών επιπτώσεων της Τράπεζας στο περιβάλλον και διερεύνηση πιθανών τραπεζικών προϊόντων (δανείων) που θα μειώνουν τις επιπτώσεις αυτές
 5. Σχεδιασμός και προώθηση πράσινων τραπεζικών προϊόντων, δηλαδή ειδικών δανείων που χρησιμοποιούνται για επενδύσεις φιλικές προς το περιβάλλον.
 6. Μεταφορά τεχνογνωσίας που θα αποκτηθεί σε θυγατρικές, πελάτες, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις. Διάχυση αποτελεσμάτων του Προγράμματος στο προσωπικό της Τράπεζας, σε συνεργάτες/πελάτες και το ευρύτερο κοινό

Κύρια παραδοτέα:

 1. Ηλεκτρονική βάση δεδομένων και ανάλυση των συγκεντρωθέντων στοιχείων για την εκτίμηση της περιβαλλοντικής απόδοσης της Τράπεζας
 2. Έκδοση 6 οδηγών με λεπτομερείς πληροφορίες για τη διαχείριση των περιβαλλοντικών λειτουργικών επιπτώσεων
 3. Μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 700.000 κιλά στα επόμενα 25 χρόνια από τη χρήση φωτοβολταϊκών συστημάτων, ανακύκλωση 70% του χρησιμοποιημένου χαρτιού- 50% των πλαστικών μπουκαλιών-70% των μελανιών και τόνερ, το 40% του προσωπικού θα ανακυκλώνει μπαταρίες, μείωση κατά 30% στην κατανάλωση νερού, 5% μείωση μετακινήσεων εργαζομένων, χρήση κατά 80% προϊόντων καθαρισμού φιλικών προς το περιβάλλον, χρήση κατά 80% ανακυκλωμένου και μη-χλωριωμένου χαρτιού για εσωτερικές λειτουργίες της Τράπεζας.
 4. Εκτίμηση αγοράς, σχεδιασμός και προώθηση 5 νέων πράσινων τραπεζικών προϊόντων
 5. Μεταφορά τεχνογνωσίας και επιμόρφωση σε 12-16 θυγατρικές, 50-70 Μικρομεσαίες επιχειρήσεις και καταστήματα της Τράπεζας στο εξωτερικό το 80% των οποίων θα εφαρμόσουν μέρος ή συνολικά τα εξειδικευμένα σχέδια μείωσης επιπτώσεων που θα τους δοθούν από την Τράπεζα
 6. Διάχυση πληροφορίας/τεχνογνωσίας και εκπαίδευση μέσω προγραμμάτων ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning), δημιουργία ιστοσελίδας, ειδικές εφαρμογές στο intranet, έκδοση εταιρικής αναφοράς για την περιβαλλοντική διαχείριση, φυλλάδια, ημερίδες, έκδοση με τα αποτελέσματα του προγράμματος.

Πρόοδος:  

Υποέργο 1: Η συνολική διαχείριση του Προγράμματος προχωρά χωρίς ιδιαιτέρα προβλήματα. Μέχρις στιγμής έχουν κατατεθεί 2 εκθέσεις προόδου. Παρά τις κάποιες μικρές αναπροσαρμογές στο χρονοδιάγραμμα, προβλέπεται το Πρόγραμμα να ολοκληρωθεί στο χρόνο που έχει καθοριστεί και μάλιστα με μεγάλη επιτυχία. Μέχρι 30 Ιουνίου 2008, είχε καλυφτεί το 53,5% του προϋπολογισμού.

Υποέργο 2: Η πρώτη Έκθεση Αξιολόγησης των Λειτουργικών Επιπτώσεων έχει ολοκληρωθεί μετά τη δημιουργία της πρότυπης βάσης δεδομένων. Η περιβαλλοντική επίδοση της Τράπεζας Πειραιώς έχει υπολογιστεί για το 2006 και 2007. Το εργαλείο αυτό επιτρέπει την έγκαιρη ενημέρωση (alert system) σε περίπτωση που κάποιο κτήριο έχει χαμηλή περιβαλλοντική επίδοση και έτσι βοηθάει στην άμεση διορθωτική παρέμβαση.

Υποέργο 3: Και οι πέντε οδηγοί για ενέργεια, απορρίμματα, νερό, μετακινήσεις και προμήθειες έχουν εμπλουτιστεί και η τελική τους μορφή έχει επισυναφθεί στην παρούσα έκθεση μαζί με το πρώτο σχέδιο του προγράμματος κινήτρων για το προσωπικό. Η συμπλήρωση του πρώτου ερωτηματολόγιου για την περιβαλλοντική συμπεριφορά του προσωπικού έχει συμπληρωθεί και έχει γίνει ανάλυση των αποτελεσμάτων.

Υποέργο 4: Έχει ξεκινήσει η διαδικασία εγκατάστασης των φωτοβολταϊκών συστημάτων και θα ολοκληρωθεί τέλος Οκτωβρίου. Όλα τα προγράμματα ανακύκλωσης (χαρτιού, μελανιού, πλαστικού και μπαταριών) έχουν ξεκινήσει. Το πρόγραμμα εξοικονόμησης νερού έχει ξεκινήσει με τη εφαρμογή του σε ένα κατάστημα των Κυκλάδων. Τμήμα του προγράμματος πράσινων προμηθειών ήδη εφαρμόζεται (αγορά ανακυκλωμένου και μη χλωριωμένου χαρτιού Α4 και Α3). Το πρόγραμμα car pooling θα ξεκινήσει τέλος του χρόνου. Το πρόγραμμα κινήτρων για ανακύκλωση υλικών από το προσωπικό αρχίζει τον Ιούλιο 2008.

Υποέργο 5: Η μελέτη σκοπιμότητας έχει εμπλουτιστεί και επισυνάπτεται σε αυτή την έκθεση. Ολοκληρώθηκε και ο σχεδιασμός για τα νέα πράσινα τραπεζικά προϊόντα και αναφέρονται στην έκθεση αυτή.

Υποέργο 6: Το ενημερωτικό πακέτο για τα νέα πράσινα προϊόντα έχει ολοκληρωθεί. Τα νέα τραπεζικά προϊόντα έχουν ήδη προωθηθεί στην αγορά. Επιπροσθέτως, η πρώτη αξιολόγηση της επιτυχίας των νέων προϊόντων ολοκληρώθηκε νωρίτερα. Η δεύτερη αξιολόγηση θα γίνει όπως είχε προγραμματιστεί, δηλαδή στο τέλος Ιουνίου του 2009.

Υποέργο 7: Ορισμένες ενέργειες έχουν ήδη ξεκινήσει, αν και το Υποέργο ξεκινά επισήμως τον Ιούλιο του 2008. Συναντήσεις έχουν πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της προετοιμασίας του προγράμματος κατάρτισης (capacity building) στη Ρουμανία, Βουλγαρία και Μ. Βρετανία. Η συγγραφή των ειδικά προσαρμοσμένων οδηγών διαχείρισης έχει ξεκινήσει και θα ολοκληρωθεί στο τρίτο τρίμηνο του 2008.

Υποέργο 8: Έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή της ιστοσελίδας του Προγράμματος και έχει αναρτηθεί στην κεντρική ιστοσελίδα της Τράπεζας Πειραιώς. Εβδομαδιαίες ειδήσεις για το περιβάλλον και την πράσινη επιχειρηματικότητα αναρτώνται στο intranet. Εκδόθηκαν δύο φυλλάδια που ενημερώνουν το κοινό για τους στόχους του Προγράμματος GREENBanking4Life. Ξεκίνησε το ηλεκτρονικό πρόγραμμα e-learning για όλο το προσωπικό. Μέλη του Προγράμματος έχουν ήδη συμμετάσχει σε διεθνή συνέδρια που αφορούν την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αποκτώντας περαιτέρω εμπειρία στα θέματα αυτά. Το πρόγραμμα έχει τύχει μεγάλης προβολής με 44 καταχωρήσεις σε ελληνικό τύπο και αναφορά σε 209 ιστοσελίδες ανά τον κόσμο.


2η Έκθεση Προόδου

2η Έκθεση Προόδου
Go/No Go report

Κατατέθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 15 Νοεμβρίου 2007

Καλύπτει την περίοδο του Προγράμματος 06 ENV/GR/000375
από 3 Οκτωβρίου 2006 έως 31 Οκτωβρίου 2007Περιληπτική παρουσίαση προόδου Προγράμματος

Τίτλος Προγράμματος:
"Ανάπτυξη Πράσινων Προϊόντων στον Χρηματοοικονομικό Τομέα και Μείωση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των Τραπεζικών Υπηρεσιών".

Ακρωνύμιο: GREENBanking4Life

Στόχοι:

 1. Εκτίμηση λειτουργικών επιπτώσεων της Τράπεζας Πειραιώς στο περιβάλλον.
 2. Σύνταξη 6 οδηγών για τη διαχείριση των λειτουργικών επιπτώσεων.
 3. Μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) από την κατανάλωση ενέργειας και μετακινήσεις, ανακύκλωση (χαρτιού, πλαστικών, μελανιού εκτυπωτών, τόνερ, μπαταριών, ηλεκτρονικών υπολογιστών), μείωση κατανάλωσης νερού, χρήση μη-τοξικών προϊόντων καθαρισμού.
 4. Εκτίμηση επιχειρησιακών επιπτώσεων της Τράπεζας στο περιβάλλον και διερεύνηση πιθανών τραπεζικών προϊόντων (δανείων) που θα μειώνουν τις επιπτώσεις αυτές.
 5. Σχεδιασμός και προώθηση πράσινων τραπεζικών προϊόντων, δηλαδή ειδικών δανείων που χρησιμοποιούνται για επενδύσεις φιλικές προς το περιβάλλον.
 6. Μεταφορά τεχνογνωσίας που θα αποκτηθεί σε θυγατρικές, πελάτες, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις.
 7. Διάχυση αποτελεσμάτων του Προγράμματος στο προσωπικό της Τράπεζας, σε συνεργάτες/πελάτες και το ευρύτερο κοινό.


Κύρια παραδοτέα:

 1. Ηλεκτρονική βάση δεδομένων και ανάλυση των συγκεντρωθέντων στοιχείων για την εκτίμηση της περιβαλλοντικής απόδοσης της Τράπεζας.
 2. Έκδοση 6 οδηγών με λεπτομερείς πληροφορίες για τη διαχείριση των περιβαλλοντικών λειτουργικών επιπτώσεων.
 3. Μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 700.000 κιλά στα επόμενα 25 χρόνια από τη χρήση φωτοβολταϊκών συστημάτων, ανακύκλωση 70% του χρησιμοποιημένου χαρτιού- 50% των πλαστικών μπουκαλιών-70% των μελανιών και τόνερ, το 40% του προσωπικού θα ανακυκλώνει μπαταρίες, μείωση κατά 30% στην κατανάλωση νερού, 5% μείωση μετακινήσεων εργαζομένων, το 80% των προϊόντων καθαρισμού που χρησιμοποιούνται θα είναι φιλικά προς το περιβάλλον, και το 80% του χαρτιού για εσωτερικές λειτουργίες της Τράπεζας θα είναι από ανακυκλωμένο χαρτί.
 4. Εκτίμηση αγοράς, σχεδιασμός και προώθηση 5 νέων πράσινων τραπεζικών προϊόντων (δανείων).
 5. Μεταφορά τεχνογνωσίας και επιμόρφωση σε 12-16 θυγατρικές, 50-70 Μικρομεσαίες επιχειρήσεις και καταστήματα της Τράπεζας στο εξωτερικό το 80% των οποίων θα εφαρμόσουν μέρος ή συνολικά τα εξειδικευμένα σχέδια μείωσης επιπτώσεων που θα τους δοθούν από την Τράπεζα.
 6. Διάχυση πληροφορίας/τεχνογνωσίας και εκπαίδευση μέσω προγραμμάτων ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning), δημιουργία ιστοσελίδας, ειδικές εφαρμογές στο intranet, έκδοση εταιρικής αναφοράς για την περιβαλλοντική διαχείριση, φυλλάδια, ημερίδες, έκδοση με τα αποτελέσματα του προγράμματος.


Πρόοδος:

Υποέργο 1: Η συνολική διαχείριση του Προγράμματος προχωρά χωρίς ιδιαιτέρα προβλήματα. Παρά τις κάποιες μικρές αναπροσαρμογές στο χρονοδιάγραμμα, προβλέπεται το Πρόγραμμα να ολοκληρωθεί στο χρόνο που έχει καθοριστεί και μάλιστα με μεγάλη επιτυχία. Μέχρι 15 Οκτωβρίου 2007, είχε καλυφτεί το 29% του προϋπολογισμού και προβλέπεται μέχρι την επόμενη αναφορά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (10 Μαρτίου 2008) η κάλυψη να ξεπεράσει το 40%.

Υποέργο 2: Όλα τα δεδομένα των λειτουργικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων έχουν συγκεντρωθεί και καταχωρηθεί στη σχετική βάση. Η κατασκευή της βάσης δεδομένων έχει σχεδόν ολοκληρωθεί και οι πρώτες αναλύσεις καθώς και οι υπολογισμοί του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της Τράπεζας έχουν ξεκινήσει. Η ανάλυση περιβαλλοντικής επίδοσης της Τράπεζας και η συγγραφή της σχετικής έκθεσης θα ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του Ιανουαρίου 2008 ώστε να υπάρχει συγχρονισμός με τις ημερομηνίες εκδόσεων εκθέσεων της Τράπεζας.

Υποέργο 3: Και οι πέντε οδηγοί για ενέργεια, απορρίμματα, νερό, μετακινήσεις και προμήθειες ολοκληρώθηκαν μέσα στο Σεπτέμβριο του 2007 και έχουν επισυναφθεί στην παρούσα έκθεση προόδου Go/No Go. Οι οδηγοί θα εμπλουτιστούν και με στοιχεία που θα προκύψουν από την εφαρμογή του Υποέργου 4.

Υποέργο 4: Όλα τα προγράμματα ανακύκλωσης (χαρτιού, μελανιού, πλαστικού και μπαταριών) είναι υπό εξέλιξη και θα ξεκινήσουν αρχές του 2008. Το πρόγραμμα εξοικονόμησης νερού είναι υπό διαμόρφωση και θα ξεκινήσει στα μέσα του 2008. Τμήμα του προγράμματος πράσινων προμηθειών ήδη εφαρμόζεται (αγορά ανακυκλωμένου και μη χλωριωμένου χαρτιού Α4 και Α3). Τα φωτοβολταϊκά συστήματα θα εγκατασταθούν σε επιλεγμένες υποδομές της Τράπεζας στα μέσα του 2008.

Υποέργο 5: Η μελέτη σκοπιμότητας ολοκληρώθηκε και ο σχεδιασμός για τα νέα πράσινα τραπεζικά προϊόντα θα ολοκληρωθεί σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2007 και έτσι θα ολοκληρωθεί επιτυχώς όλο το Υποέργο 5.

Υποέργο 6: Το ενημερωτικό πακέτο για τα νέα πράσινα προϊόντα θα ολοκληρωθεί μέχρι 15 Ιανουαρίου 2008. Επιπροσθέτως, η πρώτη αξιολόγηση της επιτυχίας των νέων προϊόντων θα ολοκληρωθεί νωρίτερα από το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα. Η δεύτερη αξιολόγηση θα γίνει όπως είχε προγραμματιστεί, δηλαδή στο τέλος Ιουνίου του 2009.

Υποέργο 7: Ορισμένες ενέργειες έχουν ήδη ξεκινήσει, αν και το Υποέργο ξεκινά επισήμως τον Ιούλιο του 2008. Συναντήσεις έχουν πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της προετοιμασίας του προγράμματος κατάρτισης (capacity building) στη Ρουμανία, Βουλγαρία και Μ. Βρετανία. Η συγγραφή των ειδικά προσαρμοσμένων οδηγών διαχείρισης θα ξεκινήσει μόλις οι οδηγοί στο Υποέργο 3 και ο σχεδιασμός των νέων πράσινων τραπεζικών προϊόντων ολοκληρωθούν.

Υποέργο 8: Έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή της ιστοσελίδας του Προγράμματος και έχει αναρτηθεί στην κεντρική ιστοσελίδα της Τράπεζας Πειραιώς. Εκδόθηκαν δύο φυλλάδια που ενημερώνουν το κοινό για τους στόχους του Προγράμματος GREENBanking4Life. Ο σχεδιασμός του περιεχομένου του ηλεκτρονικού προγράμματος e-learning έχει ολοκληρωθεί με εμπλουτισμένη μαθησιακή ύλη από τον αρχικό σχεδιασμό και η έναρξη του εκπαιδευτικού προγράμματος προβλέπεται στο αμέσως προσεχές διάστημα. Μέλη του Προγράμματος έχουν ήδη συμμετάσχει σε διεθνή συνέδρια που αφορούν την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αποκτώντας περαιτέρω εμπειρία στα θέματα αυτά.


1η Έκθεση Προόδου

Έκθεση Προόδου Νο1
Κατατέθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 15 Ιουνίου 2007

Καλύπτει την περίοδο του Προγράμματος LIFE06 ENV/GR/000375
από 3 Οκτωβρίου 2006 έως 15 Ιουνίου 2007


Περιληπτική παρουσίαση προόδου Προγράμματος

Τίτλος Προγράμματος:
"Ανάπτυξη Πράσινων Προϊόντων στον Χρηματοοικονομικό Τομέα και Μείωση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των Τραπεζικών Υπηρεσιών".

Ακρωνύμιο: GREENBanking4Life

Στόχοι:

 1. Εκτίμηση λειτουργικών επιπτώσεων της Τράπεζας Πειραιώς στο περιβάλλον
 2. Σύνταξη 6 οδηγών για τη διαχείριση των λειτουργικών επιπτώσεων
 3. Μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) από την κατανάλωση ενέργειας και μετακινήσεις, ανακύκλωση (χαρτιού, πλαστικών, μελανιού εκτυπωτών, τόνερ, μπαταριών, ηλεκτρονικών υπολογιστών), μείωση κατανάλωσης νερού, χρήση μη-τοξικών προϊόντων καθαρισμού
 4. Εκτίμηση επιχειρησιακών επιπτώσεων της Τράπεζας στο περιβάλλον και διερεύνηση πιθανών τραπεζικών προϊόντων (δανείων) που θα μειώνουν τις επιπτώσεις αυτές
 5. Σχεδιασμός και προώθηση πράσινων τραπεζικών προϊόντων, δηλαδή ειδικών δανείων που χρησιμοποιούνται για επενδύσεις φιλικές προς το περιβάλλον
 6. Μεταφορά τεχνογνωσίας που θα αποκτηθεί σε θυγατρικές, πελάτες, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
 7. Διάχυση αποτελεσμάτων του Προγράμματος στο προσωπικό της Τράπεζας, σε συνεργάτες/πελάτες και το ευρύτερο κοινό.

Κύρια παραδοτέα:

 1. Ηλεκτρονική βάση δεδομένων και ανάλυση των συγκεντρωθέντων στοιχείων για την εκτίμηση της περιβαλλοντικής απόδοσης της Τράπεζας
 2. Έκδοση 6 οδηγών με λεπτομερείς πληροφορίες για τη διαχείριση των περιβαλλοντικών λειτουργικών επιπτώσεων
 3. Μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 700.000 κιλά στα επόμενα 25 χρόνια από τη χρήση φωτοβολταϊκών συστημάτων, ανακύκλωση 70% του χρησιμοποιημένου χαρτιού- 50% των πλαστικών μπουκαλιών-70% των μελανιών και τόνερ, το 40% του προσωπικού θα ανακυκλώνει μπαταρίες, μείωση κατά 30% στην κατανάλωση νερού, 5% μείωση μετακινήσεων εργαζομένων, το 80% των προϊόντων καθαρισμού που χρησιμοποιούνται θα είναι φιλικά προς το περιβάλλον, και το 80% του χαρτιού για εσωτερικές λειτουργίες της Τράπεζας θα είναι από ανακυκλωμένο χαρτί.
 4. Εκτίμηση αγοράς, σχεδιασμός και προώθηση 5 νέων πράσινων τραπεζικών προϊόντων (δανείων)
 5. Μεταφορά τεχνογνωσίας και επιμόρφωση σε 12-16 θυγατρικές, 50-70 Μικρομεσαίες επιχειρήσεις και καταστήματα της Τράπεζας στο εξωτερικό το 80% των οποίων θα εφαρμόσουν μέρος ή συνολικά τα εξειδικευμένα σχέδια μείωσης επιπτώσεων που θα τους δοθούν από την Τράπεζα
 6. Διάχυση πληροφορίας/τεχνογνωσίας και εκπαίδευση μέσω προγραμμάτων ηλεκτρονικής μάθησης ( e-learning), δημιουργία ιστοσελίδας, ειδικές εφαρμογές στο intranet, έκδοση εταιρικής αναφοράς για την περιβαλλοντική διαχείριση, φυλλάδια, ημερίδες, έκδοση με τα αποτελέσματα του προγράμματος.


Πρόοδος:

Υποέργο 1: Διαχείριση προγράμματος και σύνταξη αναφορών. Έγινε σύσταση της Ομάδας Διαχείρισης του προγράμματος, έγιναν συναντήσεις τόσο εσωτερικά στην Τράπεζα (Αθήνα και Θεσσαλονίκη), όσο και με τον Εταίρο (Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης) για τον καλύτερο συντονισμό του Προγράμματος. Ολοκληρώθηκε το οργανόγραμμα του Προγράμματος.

Υποέργο 2: Εκτίμηση λειτουργικών επιπτώσεων στο περιβάλλον. Ολοκληρώθηκε ο σχεδιασμός συλλογής δεδομένων και καθορίστηκαν οι περιβαλλοντικοί δείκτες της Τράπεζας για τον υπολογισμό του οικολογικού αποτυπώματός της. Ξεκίνησε η κατασκευή της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων και θα ολοκληρωθεί τον προσεχή Σεπτέμβριο. Η ανάλυση των δεδομένων και της περιβαλλοντικής απόδοσης της Τράπεζας καθώς και ο μηχανισμός αναφοράς θα ολοκληρωθούν έγκαιρα σύμφωνα με το αρχικό χρονοδιάγραμμα.

Υποέργο 3: Διαχείριση λειτουργικών επιπτώσεων στο περιβάλλον. Οι οδηγοί για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και νερού, για τη διαχείριση απορριμμάτων, για μετακινήσεις προσωπικού και για τις προμήθειες θα είναι έτοιμοι μέχρι τέλους Ιουλίου. Ο οδηγός κινήτρων για βελτίωση της περιβαλλοντικής συμπεριφοράς των εργαζομένων θα ολοκληρωθεί μέσα στο προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα.

Υποέργο 4: Μείωση λειτουργικών επιπτώσεων στο περιβάλλον. Το υποέργο αυτό θα ξεκινήσει με την ολοκλήρωση του προηγουμένου Υποέργου. Παρά ταύτα, η ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών έχει ήδη ξεκινήσει.

Υποέργο 5: Εκτίμηση των επιχειρησιακών επιπτώσεων στο περιβάλλον. Ολοκληρώθηκε η καταγραφή των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων της Τράπεζας. Ξεκίνησε η εκτίμηση των εν δυνάμει αγορών πράσινων προϊόντων σε εθνικό επίπεδο καθώς και ο σχεδιασμός των πρώτων πράσινων προϊόντων της Τράπεζας.

Υποέργο 6: Διαχείριση των επιχειρησιακών επιπτώσεων στο περιβάλλον. Κάποια πράσινα τραπεζικά προϊόντα, που έχουν σχέση με την ηλιακή ενέργεια, προωθήθηκαν στην αγορά λίγο νωρίτερα από τον προβλεπόμενο χρόνο, καθότι θεωρήθηκε ότι η αγορά ήταν ώριμη να αποδεχτεί τα προϊόντα. Περισσότερα πράσινα τραπεζικά προϊόντα πρόκειται να παρουσιαστούν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του Προγράμματος.

Υποέργο 7: Πρωτοβουλίες κατάρτισης για τη μείωση λειτουργικών και επιχειρησιακών επιπτώσεων από τρίτους. Οι πρωτοβουλίες κατάρτισης θα ξεκινήσουν τον Ιούλιο του 2008. Όμως, έγιναν παρουσιάσεις σε μικρομεσαίους πελάτες της Τράπεζας σε διάφορα μέρη της Ελλάδας για τους στόχους του Προγράμματος. 

Υποέργο 8: Διάχυση πληροφόρησης και ευαισθητοποίηση. Ολοκληρώθηκε η κατασκευή και ανάρτηση της ιστοσελίδας του Προγράμματος στην κεντρική ιστοσελίδα της Τράπεζας. Εκδόθηκαν και μοιραστήκαν δύο ενημερωτικά φυλλάδια σχετικά με το Πρόγραμμα. Ολοκληρώθηκε ο σχεδιασμός και διαμορφώθηκε το περιερχόμενο του ηλεκτρονικού προγράμματος μάθησης (e-learning), το οποίο θα ξεκινήσει αργότερα από ό,τι είχε προβλεφθεί. Μέλη του Προγράμματος έχουν συμμετάσχει σε διεθνείς συναντήσεις για θέματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Τέλος, το Πρόγραμμα έχει προβληθεί μέσα από τον Ελληνικό τύπο με αρκετά άρθρα.

Share this

ΕΤΑΙΡΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ

CO