Δράσεις

Δράση 1

Δράση 1: Διαχείριση Προγράμματος

Δράση 1Α: Διαχείριση (τεχνική και οικονομική) του προγράμματος.

Δράση 1Β: Εκθέσεις προόδου προς την Ε.Ε.

Δράση 1C: Παρακολούθηση αποτελεσματικότητας του προγράμματος με τη χρήση ειδικών δεικτών προόδου.

Δράση 2

Δράση 2: Προσδιορισμός των κινδύνων και ευκαιριών που προκύπτουν για τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα από την κλιματική αλλαγή

Οι στόχοι της Δράσης 2 είναι:

(α) ο προσδιορισμός και η απαρίθμηση των κινδύνων και των ευκαιριών- ανά επιχειρηματικό κλάδο στην Ελλάδα- που προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή,

(β) η διενέργεια προκαταρκτικής εκτίμησης των κινδύνων και ευκαιριών για τον Τραπεζικό κλάδο και

(γ) η διαμόρφωση της στρατηγικής της Τράπεζας Πειραιώς για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Δράση 2Α: Χαρτογράφηση των κινδύνων και ευκαιριών που προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή στην ΝΑ Ευρώπη και την Ελλάδα.

Η Δράση 2Α στοχεύει (α) στη σύνοψη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή στην ΝΑ Ευρώπη, με έμφαση στην Ελλάδα και (β) στην προκαταρκτική αναγνώριση των κινδύνων και των ευκαιριών που συνεπάγεται η κλιματική αλλαγή για τους επιχειρηματικούς κλάδους στην Ελλάδα.

Δράση 2Β: Προσδιορισμός των κινδύνων και ευκαιριών που προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή για τον Χρηματοπιστωτικό Τομέα

Στη Δράση 2Β θα εφαρμοστεί το μεθοδολογικό πλαίσιο που αναπτύχθηκε στην προηγούμενη δράση (2Α) ειδικά για την Τράπεζα Πειραιώς.

Δράση 2C: Συλλογή δεδομένων και ανάλυση με στόχο την ποσοτικοποίηση του κινδύνου και των ευκαιριών που προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή για τον Χρηματοπιστωτικό Τομέα

Η Δράση 2C στοχεύει στην ανάλυση όλων των απαραίτητων ποσοτικών δεδομένων, τα οποία απαιτούνται για την ανάπτυξη των μοντέλων (που θα αναπτυχθούν στη Δράση 3), με τα οποία θα εκτιμηθούν οι κίνδυνοι και οι ευκαιρίες από την κλιματική αλλαγή.

Δράση 3

Δράση 3: Αποτίμηση του κινδύνου και των ευκαιριών που προκύπτουν από την Κλιματική αλλαγή

Οι στόχοι της Δράσης 3 είναι:

(α) η ανάπτυξη ενός Μοντέλου Αποτίμησης του Κινδύνου που προκύπτει από την κλιματική αλλαγή,

(β) η ανάπτυξη ενός Μοντέλου Αποτίμησης του Κόστους Προσαρμογής λόγω της Κλιματικής Αλλαγής και

(γ) η εκπόνηση Μελέτης για την Αποτίμηση των Επιχειρηματικών Ευκαιριών που προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή.

Δράση 3Α: Μοντέλο αποτίμησης του κινδύνου που προκύπτει από την κλιματική αλλαγή

Η Δράση 3Α στοχεύει στην ανάπτυξη ενός μοντέλου αποτίμησης του κινδύνου που προκύπτει από την κλιματική αλλαγή για συγκεκριμένους οικονομικούς κλάδους / υπό-κλάδους / επιχειρήσεις. Ο κίνδυνος θα ορίζεται σε σχέση τόσο με τις υπάρχουσες ή μελλοντικές νομοθετικές ρυθμίσεις αναφορικά με την κλιματική αλλαγή, όσο και με τις άμεσες ζημίες που μπορεί να αποδοθούν στην αύξηση της θερμοκρασίας, την ξηρασία, τις πλημμύρες, τα ακραία καιρικά φαινόμενα και άλλες παραμέτρους που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή.

Δράση 3Β: Μοντέλο αποτίμησης του κόστους προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή

Η Δράση 3Β στοχεύει στην ανάπτυξη ενός μοντέλου αποτίμησης του κόστους προσαρμογής των επιχειρήσεων στην κλιματική αλλαγή. Το μοντέλο θα παρέχει πληροφορίες για τις τεχνολογικές λύσεις και άλλου είδους παρεμβάσεις στις οποίες θα πρέπει να προβεί μία επιχείρηση ανάλογα με τη δραστηριότητα και τα χαρακτηριστικά της έτσι ώστε να μπορέσει να προσαρμοστεί στην κλιματική αλλαγή. Το κόστος των παρεμβάσεων/λύσεων θα παρέχεται σε επίπεδο τυπικής μονάδας.

Δράση 3C: Μελέτη αποτίμησης των επιχειρηματικών ευκαιριών που προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή

Η Δράση 3C στοχεύει στην εκπόνηση μελέτης αποτίμησης των επιχειρηματικών ευκαιριών που προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή. Επενδύσεις σε τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), εφαρμογή προγραμμάτων ενεργειακής αποδοτικότητας, προώθηση νέων προϊόντων που βελτιώνουν την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, παροχή υπηρεσιών για την εμπορία ρύπων κτλ., είναι παραδείγματα ευκαιριών που σχετίζονται με την αντιμετώπιση ή την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Η μελέτη αποτίμησης των επιχειρηματικών ευκαιριών θα εκτιμήσει το μέγεθος των νέων αυτών αγορών στην Ελλάδα για την επόμενη δεκαετία, κάτω από ποικίλα οικονομικά σενάρια.

Δράση 4

Δράση 4: Ενθαρρύνοντας τις επιχειρήσεις να προσαρμοστούν στην κλιματική αλλαγή

Ο στόχος της Δράσης αυτής είναι η υποστήριξη των επιχειρήσεων προκειμένου να προσαρμοστούν στην κλιματική αλλαγή. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Δράση 4Α: Δημιουργία ηλεκτρονικού εργαλείου «Το κλίμα αλλάζει την επιχειρηματική μου στρατηγική»

Το ηλεκτρονικό αυτό εργαλείο με τίτλο «Το Κλίμα Αλλάζει την Επιχειρηματική μου Στρατηγική» θα είναι φιλικό προς το χρήστη, και θα χρησιμοποιείται από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό της Τράπεζας έτσι ώστε να ενημερώνει τις επιχειρήσεις για τους κινδύνους και τις ευκαιρίες που προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή, καθώς και για προτάσεις λύσεων προσαρμογής σε αυτή.

Δράση 4Β: Δημιουργία portal για την παρουσίαση καλών επιχειρηματικών πρακτικών σχετικά με την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή

Το portal με τίτλο «Βέλτιστη Επιχειρηματική Πρακτική Προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή» θα είναι μία ηλεκτρονική εφαρμογή που θα προσφέρει τη δυνατότητα σε δυνητικούς επενδυτές, επιχειρήσεις και το ευρύτερο κοινό να ενημερώνονται για σύγχρονες βέλτιστες πρακτικές σχετικά με τεχνολογίες προϊόντων χαμηλής έντασης άνθρακα ή/ και υπηρεσιών για τη μείωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος και των κινδύνων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή.

Δράση 5

Δράση 5: Ενημέρωση και εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού της Τράπεζας Πειραιώς για την κλιματική αλλαγή και την Επιχειρηματικότητα

Για την επίτευξη των στόχων της Δράσης 4, δηλαδή την παρότρυνση των επιχειρήσεων να προσαρμοστούν στην κλιματική αλλαγή, είναι επιτακτική η ανάγκη για εκπαίδευση και κινητοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της Τράπεζας, ιδιαίτερα των εργαζομένων στην «πρώτη γραμμή». Ο στόχος είναι να κατανοήσει το ανθρώπινο δυναμικό τη σπουδαιότητα και την επιτακτικότατα της αντιμετώπισης ή/ και της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή.

Δράση 5Α: Δημιουργία ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού προγράμματος «Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και Επιχειρηματικές Ευκαιρίες»

Το ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος θα περιγράφει τους στόχους του προγράμματος, τα αναμενόμενα αποτελέσματα και θα προσφέρει γενικές πληροφορίες σχετικά με την υπερθέρμανση του πλανήτη, τις οικονομικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και τη σημασία της προσαρμογής σε αυτή. Το δεύτερο μέρος θα περιγράφει τις επιχειρηματικές ευκαιρίες που προκύπτουν από την αντιμετώπιση και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και θα περιλαμβάνει οδηγίες για την αξιοποίηση των σχετικών μοντέλων που θα αναπτυχθούν (Δράσεις 3Α, 3Β).

Δράση 5Β: Ημερίδες Εργασίας (workshops)

Θα οργανωθούν ημερίδες εργασίας τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, με σκοπό την εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση στελεχών της Τράπεζας, σχετικά με τους στόχους του προγράμματος climabiz.

Δράση 5C: Δημοσίευση παγκόσμιων ειδήσεων για το θέμα της Κλιματικής Αλλαγής και της Επιχειρηματικότητας

Για τη διαρκή ενημέρωση του ανθρώπινου δυναμικού της Τράπεζας, θα αναρτώνται στο intranet, σε τακτά χρονικά διαστήματα, πληροφορίες σχετικά με τους στόχους και την πρόοδο του climabiz, καθώς και διεθνή νέα για την κλιματική αλλαγή και την προσαρμογή των επιχειρήσεων σε αυτή, συμπεριλαμβανομένων επιτυχημένων πρακτικών.

Δράση 6

Δράση 6: Επικοινωνία και διάδοση της τεχνογνωσίας του climabiz

Η Δράση αυτή στοχεύει στη διάδοση των στόχων του προγράμματος climabiz στους εσωτερικούς και εξωτερικούς κοινωνικούς μετόχους (stakeholders) της Τράπεζας Πειραιώς. Ως εσωτερικοί stakeholders θεωρούνται όλοι οι εργαζόμενοι , τα στελέχη και οι διευθυντές της Τράπεζας, ενώ ως εξωτερικοί stakeholders θεωρούνται οι πελάτες της Τράπεζας, ο επιχειρηματικός κόσμος (κυρίως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις), η επιστημονική κοινότητα (ιδιαίτερα οι οικονομικοί και περιβαλλοντικοί επιστήμονες) και το ευρύτερο κοινό.

Δράση 6Α: Διοργάνωση road shows - ενημέρωση των πελατών για τους κινδύνους που απορρέουν και τις ευκαιρίες που προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή

Δράση 6Β: Δημιουργία ενημερωτικών φυλλαδίων για την προβολή του climabiz

Δράση 6C: Συγγραφή τριετούς Σχεδίου Επικοινωνίας για την προβολή των επιτευγμάτων του climabiz

Δράση 6D: Δημιουργία DVD για την προβολή των ζητημάτων που προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή και των επιπτώσεών της στην οικονομία και τις επιχειρήσεις

Δράση 6E: Δημιουργία ιστοσελίδας climabiz

Δράση 6F: Δημιουργία ενημερωτικών αφισών

Δράση 6G: Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και παρουσίαση των αποτελεσμάτων του προγράμματος, δημοσίευση έκθεσης με τίτλο: «Κλιματική αλλαγή και Οικονομία»

Δράση 6Η: Σύνταξη εκλαϊκευμένης έκθεσης, σχέδιο επικοινωνίας after-LIFE.

Share this

ΕΤΑΙΡΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ

CO