ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Πρόοδος ανά Δράση
Σύντομη παρουσίαση προόδου ανά Δράση 31 Δεκεμβρίου 2012
To climabiz calculator παρέχει σε μία επιχείρηση μία πρώτη προσέγγιση, με οικονομικούς όρους, για το κατά πόσο μπορεί να επηρεαστεί από τη κλιματική αλλαγή.

ΕΤΑΙΡΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ

CO