Global Sustain

Share this

Με ποιό τρόπο παρακολουθείτε και υπολογίζετε τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που προκύπτουν από τη δραστηριότητα της επιχείρησης σας;

Η μέτρηση του Εταιρικού Ανθρακικού Αποτυπώματος της εταιρείας Global Sustain στηρίζεται σε διεθνώς αναγνωρισμένη μεθοδολογία που ορίζει τον τρόπο συλλογής, διατήρησης και ανάλυσης των δεδομένων του Ανθρακικού Αποτυπώματος. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται ορθότητα, διαφάνεια και συνέπεια στον υπολογισμό του Ανθρακικού Αποτυπώματος. Η Global Sustain, στο πλαίσιο υιοθέτησης πρακτικών βιώσιμης ανάπτυξης και με αίσθημα ευθύνης έναντι των κοινωνικών της εταίρων για το κλίμα και το περιβάλλον, προχώρησε από το Σεπτέμβριο του 2011 στην κλιματική ουδετεροποίηση της συνολικής λειτουργίας της.

Βάσει αυτής ορίζονται τρεις κατηγορίες εκπομπών αερίων :

  • Εκπομπές που προέρχονται από διεργασίες οι οποίες ανήκουν ή τελούν υπό τον άμεσο έλεγχο της εταιρείας (π.χ. εταιρικά αυτοκίνητα).
  • Εκπομπές που προέρχονται από την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στην εταιρεία (π.χ. φωτισμός, συσκευές γραφείου).
  • Εκπομπές που προκύπτουν έμμεσα από τη λειτουργία της εταιρείας (π.χ. αεροπορικά ταξίδια).


Ποιές πρακτικές εφαρμόζετε στον / στην οργανισμό / επιχείρηση σας για να μειώσετε το περιβαλλοντικό σας αποτύπωμα;

Μια από τις βασικές κατευθύνσεις που παρέχει η μεθοδολογία που εφαρμόζεται στη Global Sustain είναι ο σαφής προσδιορισμός των ορίων του Ανθρακικού Αποτυπώματος, δηλαδή ο προσδιορισμός του είδους των εκπομπών αερίων που θα συμπεριληφθούν στη μέτρησή του.
Η Global Sustain έχει υιοθετήσει μια ολοκληρωμένη περιβαλλοντική πολιτική εστιάζοντας στην ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος μέσω: α) της ανακύκλωσης υλικών, β) της ανθρακικής ουδετεροποίησης (η εταιρία έχει αντισταθμίσει πλήρως τους ρύπους για τη λειτουργία της) γ) της μείωσης κατανάλωσης ενέργειας και νερού και δ) της χρήσης πιστοποιημένου χαρτιού FSC. Τα υψηλής ποιότητας δικαιώματα άνθρακα που χρησιμοποιήθηκαν έχουν επαληθευθεί μέσω του VCS - Verified Carbon Standard.
Η Global Sustain έχει επίσης προβεί στην ανθρακική ουδετεροποίηση της Ιστοσελίδας www.globalsustain.org, ενώ κάθε χρόνο υπολογίζει το ανθρακικό αποτύπωμα και αντισταθμίζει τους εκπεμπόμενους ρύπους της ετήσιας έκδοσης Yearbook : http://globalsustainyearbook.org/
Πληροφορίες για το VCS - Verified Carbon Standard μπορείτε να βρείτε στον συγκεκριμένο σύνδεσμο: http://www.v-c-s.org/.Κατά πόσο μειώθηκε το περιβαλλοντικό σας αποτύπωμα μετά την εφαρμογή των καλών πρακτικών που προαναφέρατε;

Οι πηγές των εκπομπών βρίσκονται σε διαρκή παρακολούθηση από την εταιρεία πιστοποίησης, έτσι ώστε να διερευνηθούν οι δυνατότητες περαιτέρω μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Σε συνεργασία με την Green Evolution, εταιρεία - μέλος της Global Sustain, υπολογίστηκε βάσει διεθνών προτύπων το ανθρακικό αποτύπωμα λειτουργίας της εταιρείας, για το 2015. Οι εκπεμπόμενοι ρύποι, σχετιζόμενοι με όλες τις δραστηριότητες της εταιρείας, υπολογίστηκαν στους 12,487 kg CO2 eq, σε συμμόρφωση με τις WRI/WBCSD GHG PROTOCOL & ISO 14064-1:2006, INTERGRAF recommendations, CO2NS/WEBSITE.

Αυτοί οι ρύποι σχετίστηκαν με:

  • Τις λειτουργίες του γραφείου στην Αθήνα
  • Την εταιρική ιστοσελίδα www.globalsustain.org

και αντισταθμίστηκαν πλήρως σύμφωνα με τους κανόνες του CO2 Neutral Seal μέσω υψηλής ποιότητας μονάδων άνθρακα από έργα που έχουν ελεγχθεί μέσω του VCS Verified Carbon Standard.
Επιπλέον, το σύνολο των ρύπων της ετήσιας έκδοσης μας, Yearbook 2015/16 - Sustainable Consumption and Production - Towards a Circular Economy, υπολογίστηκε σε 8t CO2 eq οι οποίοι αντισταθμίστηκαν πλήρως σύμφωνα με τους κανόνες του CO2 Neutral Seal - http://www.co2neutralseal.com/. Αντίστοιχα οι ρύποι που υπολογίστηκαν σχετικά με την ετήσια εκδήλωση της Εταιρείας Sustainability Forum - a training, networking and professional development event αντισταθμίστηκαν πλήρως. Σε αυτούς έχουν συμπεριληφθεί και οι ρύποι από το υλικό και τα σχετικά φυλλάδια που εκτυπώθηκαν, καθώς και την ιστοσελίδα sustainabilityforum.grΗ εφαρμογή μέτρων μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, τις περισσότερες φορές, αποτελεί επένδυση για έναν οργανισμό ή μία επιχείρηση. Πολλές φορές τέτοια μέτρα μειώνουν αντίστοιχα τα λειτουργικά έξοδα τους/της οργανισμού/επιχείρησης. Έχετε υπολογίσει ποια είναι η σχέση κόστους-οφέλους από την εφαρμογή της δικής σας καλής πρακτικής; Εάν ναι, κατά πόσο μειώσατε τα λειτουργικά σας έξοδα;

Η Global Sustain βασιζόμενη σε διεθνή πρότυπα υλοποιεί συνοδευτικές δράσεις της ανθρακικής ουδετεροποίησης οι οποίες αφορούν σε παρεμβάσεις στην κατανάλωση ενέργειας, στη χρήση νέων τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον και στον τρόπο μετακίνησης τον εργαζομένων της. Οι στοχευόμενες αυτές πρωτοβουλίες έχουν ως αποτέλεσμα τη μεσοπρόθεσμη μείωση των λειτουργικών δαπανών της εταιρείας.
Επιπλέον, η εταιρεία βρίσκεται σε διαδικασία ποσοτικοποίησης από την ενσωμάτωση της εν λόγω πρακτικής αναφορικά με τη μείωση των λειτουργικών εξόδων. Η χρήση π.χ. Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, αντί εταιρικών αυτοκινήτων όπου αυτό είναι δυνατό, η υλοποίηση πρακτικών εξοικονόμησης ενέργειας αναφορικά με τη χρήση συσκευών γραφείου, η επαναχρησιμοποίηση χαρτιού εκτυπώσεων, η χρήση αναγομωμένων μελανιών και άλλα, στο πλαίσιο μέτρησης και διαχείρισης εκπομπών διοξειδίου, έχουν συμβάλει στη μείωση των λειτουργικών εξόδων της εταιρείας.Έχουν τεκμηριωθεί / επαληθευθεί οι πρακτικές παρακολούθησης ή μείωσης του περιβαλλοντικού σας αποτυπώματος από κάποιον ανεξάρτητο φορέα; Έχετε αποκτήσει για τη λειτουργία της εταιρείας σας κάποια πιστοποίηση (π.χ. ISO 14001, EMAS);

Το έργο της ανθρακικής ουδετεροποίησης της λειτουργίας των γραφείων, της ιστοσελίδας, της ειδικής ετήσιας έκδοσης Yearbook και του Sustainability Forum ανέλαβε και υλοποίησε η εταιρεία Green Evolution, η οποία εξέδωσε τα σχετικά πιστοποιητικά, τα οποία είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της εταιρίας.
Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, η παρέμβαση της Green Evolution συνδύασε δράσεις σχετικές με το ανθρακικό και το ενεργειακό αποτύπωμα, την εξοικονόμηση ενέργειας και την ενσωμάτωση πράσινων τεχνολογιών υπό το πρίσμα της διαχείρισης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

ΕΤΑΙΡΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ

CO