Vitex

Share this

1. Κατά την παραγωγή χρωμάτων και βερνικιών διαλύτη, ενδέχεται να προκύψουν αέριες εκπομπές διαλυτών που περιέχουν υδρογονάνθρακες. Επίσης κατά το γέμισμα των δοχείων συσκευασίας με χρώματα ή βερνίκια διαλύτη μπορεί να προκύψουν αέριες εκπομπές οργανικών διαλυτών. Εφόσον χρησιμοποιηθούν οργανικοί διαλύτες στον καθαρισμό, ενδέχεται επίσης να προκύψουν εκπομπές διαλυτών που περιέχουν υδρογονάνθρακες ή άλλες πτητικές οργανικές ενώσεις.

Ως «πτητική οργανική ένωση» - Volatile Organic Compound (ΠΟΕ ή VOC) ορίζεται κάθε οργανική ένωση της οποίας το αρχικό σημείο βρασμού, μετρούμενο σε σταθερή πίεση 101,3 kPa, είναι μικρότερο ή ίσο των 250°C. Με λίγα λόγια οι πτητικές οργανικές ενώσεις είναι ενώσεις που έχουν μεγάλη πίεση ατμών σε φυσιολογικές συνθήκες με αποτέλεσμα να εξατμίζονται γρήγορα και να περνούν στην ατμόσφαιρα αυξάνοντας τη συνολική συγκέντρωσή τους στον ατμοσφαιρικό αέρα, γεγονός που συντελεί στον τοπικό σχηματισμό φωτοχημικών οξειδωτικών παραγόντων στην οριακή στοιβάδα της τροπόσφαιρας.

Σκοπός της εταιρείας είναι η ελάττωση των εκπομπών ΠΟΕ στο περιβάλλον με χρήση συστήματος απαγωγής και φιλτραρίσματος του αέρα. Οι αναμίξεις γίνονται σε κλειστούς αναδευτήρες, ενώ συγχρόνως λειτουργούν φίλτρα ενεργού άνθρακα και τοπικοί απαγωγοί. Τα χρησιμοποιημένα φίλτρα διατίθενται με τη συμπλήρωση επαρκούς ποσότητας σε αδειοδοτημένο φορέα διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων. Εκτελείται παρακολούθηση και περιοδική μέτρηση των αερίων εκπομπών (3 φορές ανά έτος), από ανεξάρτητο φορέα σε επιλεγμένα σημεία εντός του εργοστασίου και σε όλους τους απαγωγούς.

2. Στην κατεύθυνση της ελάττωσης της κατανάλωσης ενέργειας από συμβατικές πηγές η  Vitex επενδύει σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, με στόχο την παραγωγή ενέργειας μέσω φωτοβολταϊκών συστημάτων και τη μείωση της απελευθέρωσης διοξειδίου του άνθρακα στο περιβάλλον. Η εταιρεία ολοκληρώνει μια επένδυση της τάξης 2.500.000 Ευρώ με την εγκατάσταση 4.158 Φωτοβολταϊκών πλαισίων δημιουργώντας ένα μεγάλο Φωτοβολταϊκό Σταθμό στις οροφές των εγκαταστάσεών της. Ταυτόχρονα η εταιρεία έχει ήδη μεριμνήσει, σχεδιάζοντας και αναπτύσσοντας στο τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης χρώματα υψηλής ανακλαστικότητας, που δύναται να χρησιμοποιεί αντί των στεγανωτικών ανακλαστικών μεμβρανών σε συγκεκριμένα τμήματα της εγκατάστασης (περίπου στο 50%) για την ενίσχυση της απόδοσης των Φ/Β συστημάτων. Η παραγωγή ενέργειας  μεταφράζεται σε 950 μετρικούς τόνους διοξειδίου του άνθρακα που δεν θα απελευθερωθούν στο περιβάλλον για κάθε χρόνο λειτουργίας του έργου. Ταυτόχρονα εφαρμόζονται προγράμματα ανακύκλωσης συσκευασιών , πλαστικού, μετάλλων, χαρτιού, μπαταριών, κενών μελανοδοχείων και αναλώσιμων κινητής τηλεφωνίας.

 

3. Η εγκατάσταση των 4.158 Φ/Β πλαισίων ολοκληρώθηκε σε μόλις 56 ημέρες. Η απόφαση για τοποθέτηση Φ/Β στις βιομηχανικές οροφές της VITEX αποτελεί μια πολιτική που εξυπηρετεί περιβαλλοντικές ανάγκες. Η εγκατεστημένη ισχύς του έργου του Φωτοβολταικού Σταθμού είναι 766 KWp και η μέση ετήσια παραγωγή για την επόμενη εικοσαετία θα είναι 976,2 MWh. Η παραγωγή αυτή μεταφράζεται σε 950 μετρικούς τόνους διοξειδίου του άνθρακα που δεν θα απελευθερωθούν στο περιβάλλον για κάθε χρόνο λειτουργίας του έργου.

 

4. Η VITEX, αναγνωρίζει πλήρως τις ευθύνες της για την προστασία του περιβάλλοντος και κατανοεί τα σημαντικά οφέλη που μπορούν να προκύψουν από το συνδυασμό της ορθής περιβαλλοντικής διαχείρισης, της επιχειρηματικής πρακτικής και της οικονομικής ανάπτυξης. Ασπάζεται πλήρως τη σύγχρονη αντίληψη ότι η οικονομική ανάπτυξη μπορεί να επιτευχθεί με την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης ως κίνητρο για την αύξηση της αποδοτικότητας και της ανταγωνιστικότητας με βασικό άξονα την καινοτομία και την ορθολογική αξιοποίηση των φυσικών πόρων. Αντικειμενικός σκοπός και δέσμευση της εταιρίας είναι η συνεχής βελτίωση των επιδόσεών της σε σχέση με το περιβάλλον, λαμβάνοντας πάντα υπόψη την εκάστοτε διαθέσιμη τεχνολογία και τις οικονομικές δυνατότητες της επιχείρησης.

Η εταιρεία εφαρμόζει ενιαίο Σύστημα ποιότητας – περιβαλλοντικής διαχείρισης και υγείας και ασφάλειας στην Εργασία, σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 και OHSAS 18001:2007. Η αξιολόγηση του ενιαίου συστήματος ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης και Υγείας &Ασφάλειας πραγματοποιείται από ανεξάρτητο εξωτερικό φορέα πιστοποίησης με ετήσιους προγραμματισμένους ελέγχους αξιολόγησης της εφαρμογής και της τεκμηρίωσης των διαδικασιών.

Η επιτυχημένη έκβαση της πιστοποίησης του ενιαίου συστήματος κατατάσσει τη VITEX στις λίγες Ελληνικές Βιομηχανίες με εναρμονισμένο το τρίπτυχο των συστημάτων.

 

ΕΤΑΙΡΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ

CO