Κέντρο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας Εξέλιξη Α.Ε.

Το Κέντρο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας Εξέλιξη ΑΕ είναι μέλος του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς. Λειτουργεί από τον Ιανουάριο του 2013, με στόχο να καταστεί ένας από τους βασικούς πυλώνες του Ομίλου για την αποτελεσματική υποστήριξη της βιώσιμης επιχειρηματικότητας στη χώρα μας.

Οι κύριοι τομείς δράσης της Εξέλιξης είναι οι εξής:

  • Πράσινη Επιχειρηματικότητα
  • Σύγχρονη Αγροτική Ανάπτυξη
  • Ηλεκτρονικό Επιχειρείν
  • Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

Η Εξέλιξη παρέχει υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας στους πελάτες της, αξιοποιώντας αποτελεσματικά την τεχνογνωσία του Ομίλου Πειραιώς σε αυτούς τους τομείς. Παράλληλα, πέρα από τις συνέργειες με τον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, αναπτύσσει συνεργασίες με εταιρείες, κοινωνικούς φορείς και δράσεις που ευθυγραμμίζονται με την αποστολή και τις αρχές της. Έτσι παρέχει:

     Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, μέσα από Ολοκληρωμένα Σχολεία και Ακαδημίες, όσο και Εστιασμένα Ανοιχτά Εκπαιδευτικά Προγράμματα, που παρέχονται από το Πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης.
Ένα από τα προγράμματα αυτά είναι το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης της Αγροτικής Επιχειρηματικότητας για Νέους. Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η υποστήριξη των νέων αγροτών στη δημιουργία βιώσιμων αγροτικών εκμεταλλεύσεων, παρέχοντας πρακτικές γνώσεις και κατευθύνσεις βιώσιμης διαχείρισης της γεωργικής επιχείρησης, αξιοποιώντας ορθές περιβαλλοντικές πρακτικές. Το πρόγραμμα καταλήγει στην κατάρτιση συγκεκριμένου επιχειρηματικού σχεδίου για κάθε συμμετέχοντα, που θα αποτελέσει τον οδηγό ανάπτυξης της δραστηριότητάς του. Για την υλοποίηση των σχεδίων των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα, ο Όμιλος Πειραιώς τους παρέχει όλα τα απαραίτητα εργαλεία: καλλιεργήσιμη γη, εκπαίδευση, χρηματοδότηση, απορρόφηση της παραγωγής για 3 χρόνια και παρακολούθηση του επιχειρηματικού τους σχεδίου.

     Συμβουλευτικές Υπηρεσίες προς ιδιώτες, επιχειρήσεις και οργανισμούς, με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξή τους και τη συμμετοχή τους σε Ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης.
Η Εξέλιξη σχεδίασε, και προσφέρει ένα πλήρες πακέτο Πράσινων Υπηρεσιών (μελέτη, σύνταξη, υποβολή, υλοποίηση επιχειρηματικών σχεδίων) με δυνατότητα εφαρμογής σε όλους τους τομείς της πράσινης επιχειρηματικότητας. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες στοχεύουν στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των εταιριών, με την μείωση των λειτουργικών τους εξόδων, την δραστηριοποίηση τους σε νέους καινοτόμους τομείς και την προσαρμογή τους σε νέα πρότυπα.
Επιπλέον, η Εξέλιξη αναλαμβάνει τόσο τη σύνταξη επιχειρηματικών σχεδίων όσο και τη διαδικασία ένταξης των εταιρειών σε αναπτυξιακά προγράμματα ή σε άλλα εγχώρια ή ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενα προγράμματα

     Πιστοποιήσεις ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών επιχειρήσεων, σύμφωνα με τα νέα πρότυπα επιχειρηματικότητας στο νέο παγκόσμιο περιβάλλον και σε συνεργασία με αναγνωρισμένους φορείς πιστοποίησης

  Δράσεις προαγωγής της Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας μέσα από εξειδικευμένα εργαστήρια και συνέργειες με τον Όμιλο Πειραιώς και αναγνωρισμένους διεθνείς φορείς.
Μία από τις πρώτες δράσεις σε αυτό τον τομέα, είναι η υποστήριξη του θεσμού του Ελληνικού Βραβείου Επιχειρηματικότητας της Ελληνικής Πρωτοβουλίας (The Hellenic Initiative), στο πλαίσιο της συμφωνίας της Τράπεζας Πειραιώς να χρηματοδοτήσει τους νικητές για τα επόμενα πέντε έτη και ξεκινώντας από το Βραβείο του 2014. Η Εξέλιξη παρέχει υποστήριξη τόσο στους αιτούντες όσο και στους νικητές του Βραβείου, αναφορικά με τη σύνταξη επιχειρηματικού σχεδίου και την αναζήτηση πιθανών πηγών χρηματοδότησης

     Φιλοξενία συνεδρίων και εκδηλώσεων στο συνεδριακό κέντρο όπου εδρεύει η Εξέλιξη και στο ξενοδοχείο «Καστρί»

Όραμα της Εξέλιξης είναι να αποτελέσει κοιτίδα συστηματικής προώθησης της βιώσιμης ανάπτυξης καθώς και ενεργητικό φορέα καινοτομίας και ανασυγκρότησης στους κρίσιμους τομείς της ελληνικής οικονομίας, συμβάλλοντας καίρια στην υποστήριξη της σύγχρονης επιχειρηματικότητας.

Share this

ΕΤΑΙΡΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ

CO