Πρόγραμμα PF4EE - Χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων με προνομιακούς όρους

Η Τράπεζα Πειραιώς, στο πλαίσιο συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων - ΕΤΕπ (European Investment Bank - EIB), έχει συνάψει συμφωνία ύψους €100 εκατ, με σκοπό την χρηματοδότηση έργων εξοικονόμησης ενέργειας, μέσω του προγράμματος Private Finance for Energy Efficiency (PF4EE). Το πρόγραμμα PF4EE είναι πιλοτικό πρόγραμμα της ΕΕ και αποτελεί ένα καινοτόμο συνδυαστικό εργαλείο διάθεσης ρευστότητας και εγγυήσεων δανείων. Η εγγύηση στο χαρτοφυλάκιο του PF4EE παρέχεται μέσω του προγράμματος LIFE.


Το πρόγραμμα διατίθεται σε επιχειρήσεις, με τη μορφή επενδυτικών δανείων, με σκοπό:

  • την ενεργειακή αναβάθμιση επαγγελματικών και εμπορικών ακινήτων (θερμομόνωση κελύφους, αλλαγή κουφωμάτων, αναβάθμιση συστημάτων θέρμανσης, ψύξης, κ.λπ.),
  • τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης που αφορά στην παραγωγική διαδικασία βιοτεχνιών και βιομηχανιών, χωρίς να αυξάνεται σημαντικά η παραγωγική τους ικανότητα,
  • την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων για σκοπούς συμψηφισμού ενέργειας (net metering),
  • την ενεργειακή αναβάθμιση μέσω αντικατάστασης συστημάτων φωτισμού εξωτερικών χώρων, π.χ. σε ξενοδοχεία, μαρίνες και συστημάτων οδοφωτισμού (εκτός Εθνικών Οδών),
  • την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και  μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα / βιοαέριο με ισχύ μικρότερη από 1MWp(/t).

Οι συγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις μπορούν να χορηγηθούν σε επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής και μεγέθους, που έχουν έδρα και δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, σε όλους τους τομείς της οικονομίας (πλην των μη επιλέξιμων τομέων της ΕΤΕπ).


Το ύψος των δανείων ανέρχεται:

  • από €40.000 έως και €5εκατ. για επιχειρήσεις που χαρακτηρίζονται ως μικρομεσαίες (SME) ή/και το έργο αφορά σε ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου, και
  • από €40.000 έως και €1,125εκατ. σε κάθε άλλη περίπτωση.


Σημειώνεται ότι ο συνολικός προϋπολογισμός εργασιών δεν μπορεί να ξεπερνά τα €10εκατ., ενώ μπορούν να χρηματοδοτηθούν και συμπληρωματικές εργασίες (δηλαδή εργασίες που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της επένδυσης αλλά δεν οδηγούν άμεσα σε εξοικονόμηση), εφόσον αυτές δεν ξεπερνούν το 49% του προϋπολογισμού του έργου.

 

Τα σημαντικότερα οφέλη του συγκεκριμένου δανείου για τους πελάτες είναι:

  • το χαμηλότερο κόστος δανεισμού τουλάχιστον κατά 50 μονάδες βάσης
  • η ανάγκη παροχής μειωμένων εξασφαλίσεων, λόγω της εγγύησης
  • η μη επιβάρυνση του δανείου με την εισφορά του Ν. 128/75.

Share this

ΕΤΑΙΡΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ

CO