ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Το Πρόγραμμα Greenbanking4Life Πρόκειται για ένα πρωτοπόρο Πρόγραμμα που προωθεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στον τρόπο διαχείρισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις...
Το πρόγραμμα GREENbanking4Life υλοποιείται από την Τράπεζα Πειραιώς, που είναι ο Δικαιούχος σε συνεργασία με την Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, που είναι ο Εταίρος.
Διαβάστε τις περιλήψεις των Εκθέσεων Προόδων που αποστέλλονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Δράση 1: Διαχείριση Προγράμματος
Δράση 1Α: Διαχείριση (τεχνική και οικονομική) του προγράμματος.
Δράση 1Β: Εκθέσεις προόδου προς την Ε.Ε.

ΕΤΑΙΡΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ

CO