ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Πρόοδος ανά Δράση
Σύντομη παρουσίαση προόδου ανά Δράση 31 Δεκεμβρίου 2012
Κατά τη διάρκεια της τριετούς εφαρμογής του GREENbanking 4Life θα υπάρχει τακτική ενημέρωση για την προβολή του Προγράμματος μέσα από εκδηλώσεις και δημοσιεύματα.
Τα κύρια επιτεύγματα και η προστιθεμένη αξία του Προγράμματος GREENbanking4Life θα αναλύονται κατά τακτά διαστήματα.

ΕΤΑΙΡΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ

CO