ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Δράση 1: Διαχείριση Προγράμματος
Δράση 1Α: Διαχείριση (τεχνική και οικονομική) του προγράμματος.
Δράση 1Β: Εκθέσεις προόδου προς την Ε.Ε.
Πρόοδος ανά Δράση
Σύντομη παρουσίαση προόδου ανά Δράση 31 Δεκεμβρίου 2012
Κατά τη διάρκεια της τριετούς εφαρμογής του GREENbanking 4Life θα υπάρχει τακτική ενημέρωση για την προβολή του Προγράμματος μέσα από εκδηλώσεις και δημοσιεύματα.

ΕΤΑΙΡΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ

CO