Η Τράπεζα Πειραιώς συνδιαμορφώνει τις Παγκόσμιες Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής


Με σταθερό στρατηγικό προσανατολισμό να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή για την αειφόρο ανάπτυξη η Τράπεζα Πειραιώς κατανοεί ότι η βιώσιμη οικονομία μπορεί να αναπτυχθεί μόνο όταν υπάρχει ισχυρός κοινωνικός ιστός και υγιές περιβάλλον. Για το σκοπό αυτό έχει διαμορφώσει πολιτικές, ενσωματώνει περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια στις επιχειρηματικές της αποφάσεις και συμμετέχει ενεργά σε διεθνείς πρωτοβουλίες αειφορίας.

Από το 2004 έχει υπογράψει το Οικουμενικό Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών (Global Compact), προωθώντας έμπρακτα τις 10 αρχές του, που αφορούν στα ανθρώπινα δικαιώματα, στα δικαιώματα εργασίας, στην προστασία του περιβάλλοντος και στην καταπολέμηση της διαφθοράς.

Το 2007 έγινε μέλος του UNEP FI (United Nations Environment Programme Finance Initiative), όπου συμμετέχουν τράπεζες από όλο τον κόσμο που προωθούν την αειφόρο ανάπτυξη. Ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς υποστηρίζει τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainable Development Goals) που ορίστηκαν από τα Ηνωμένα Έθνη το 2015. Μάλιστα, ακολουθώντας ενδελεχή έρευνα ουσιαστικών θεμάτων, επικεντρώνει τις προσπάθειές της σε 11 Στόχους, εκεί δηλαδή που μπορεί να έχει τη μεγαλύτερη θετική επίπτωση.

Χρηματοδότηση στην αειφόρο ανάπτυξη

Τα Ηνωμένα Έθνη αναγνωρίζουν ότι τα δύο τρίτα της παγκόσμιας χρηματοδότησης προέρχονται από τις τράπεζες και επιδιώκουν να κατευθύνουν τη χρηματοδότηση αυτή στην αειφόρο ανάπτυξη, δηλαδή στην επίτευξη των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) και της Συμφωνίας του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή. Η έγκαιρη αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής καθώς και άλλων κοινωνικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων είναι μονόδρομος για να μπορέσουν οι ανθρώπινες κοινωνίες και η οικονομία να ανθίσουν μακροχρόνια.

Την ανάγκη αυτή έχει κατανοήσει το UNEP FI, όπου μια ομάδα 28 μελών της δεσμεύτηκε να δημιουργήσει και υιοθετήσει νέες παγκόσμιες Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής "Principles for Responsible Banking". Η Τράπεζα Πειραιώς είναι η μοναδική ελληνική τράπεζα που συμμετέχει ενεργά στην πρωτοβουλία αυτή. Οι Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής θα διέπουν τη δραστηριότητα και τη λειτουργία των τραπεζών τα επόμενα χρόνια και η Τράπεζα Πειραιώς δηλώνει παρούσα στη νέα αυτή στρατηγική κίνηση για ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο που θα υποστηρίζει έμπρακτα την αειφόρο ανάπτυξη.

Οι 6 Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής του UNEP FI:

 • Προσδιορίζουν τα κριτήρια για την υπεύθυνη και αειφόρο τραπεζική (sustainable banking), θέτοντας ως προϋπόθεση την ολιστική εκτίμηση των κινδύνων και ευκαιριών που προκύπτουν από τις δραστηριότητές των τραπεζών
 • Παρακινούν τις τράπεζες να θέσουν στόχους αειφορίας και να δημοσιοποιούν με ποιόν τρόπο οι χρηματοδοτήσεις τους έχουν θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία και στο περιβάλλον
 • Τονίζουν τη σημασία της συνεργασίας με τους πελάτες και τα ενδιαφερόμενα μέρη,
 • Διασφαλίζουν ότι οι τράπεζες θα υλοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους με αποτελεσματικά πρότυπα διακυβέρνησης και, κυρίως, με κουλτούρα υπευθυνότητας.

Η Τράπεζα Πειραιώς στηρίζει την ελληνική κοινωνία και οικονομία

Η Τράπεζα Πειραιώς δηλώνει προσηλωμένη στη δημιουργία αξίας για τους μετόχους, τους πελάτες και τους εργαζομένους της, βλέποντας τα δεδομένα ως πρόκληση και χτίζοντας σχέσεις εμπιστοσύνης. Με όχημα τις αξίες της, αλλά και με πίστη στις Αρχές Εταιρικής Υπευθυνότητας που διέπουν τη λειτουργία της, η Τράπεζα συμβάλλει καθοριστικά στην ανάπτυξη της χώρας.

 • Ισχυρή Εταιρική Διακυβέρνηση
  Εφαρμόζει με αρτιότητα και διαφάνεια Σύστημα Εταιρικής Διακυβέρνησης και συμμορφώνεται απολύτως με το αυστηρό εθνικό και ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο.

 • Υγιής Επιχειρηματικότητα με Κουλτούρα Επιδόσεων
  Με το στρατηγικό σχέδιο «Agenda 2020», θέτει συγκεκριμένους στόχους και προτεραιότητες που ενισχύουν τη χρηματοοικονομική της επίδοση και την ελληνική οικονομία.

 • Άριστες Εργασιακές Πρακτικές
  Ένας από τους μεγαλύτερους εργοδότες στην Ελλάδα, απασχολεί περίπου 12,5 χιλ. εργαζομένους, με θέσεις πλήρους απασχόλησης. Ο σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα διέπει όλες τις πρακτικές διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού του Ομίλου, διασφαλίζοντας ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον.

 • Επιστροφή αξίας στην Κοινωνία
  Η συνεισφορά σε δράσεις, προγράμματα και πρωτοβουλίες κοινωνικού, πολιτιστικού και περιβαλλοντικού χαρακτήρα αναλογεί, για το 2017, στο 1,4% του συνόλου των λειτουργικών εξόδων του Ομίλου.

 • Προαγωγή του Πολιτισμού
  Το Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς (ΠΙΟΠ) καταγράφει, αναδεικνύει και προωθεί την υλική και άυλη πολιτιστική κληρονομιά της χώρας, μέσω του Δικτύου των εννέα θεματικών μουσείων που έχει δημιουργήσει και λειτουργεί στην ελληνική περιφέρεια. Συμβάλλει σημαντικά στη διάσωση της παραδοσιακής, βιοτεχνικής και βιομηχανικής τεχνολογίας της χώρας και διοργανώνει εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δράσεις στις τοπικές κοινωνίες, όπου εδρεύουν τα Μουσεία του Δικτύου του.

 • Περιβάλλον και Sustainable Banking
  Η Τράπεζα έχει υιοθετήσει Περιβαλλοντική Πολιτική και βελτιώνει συνεχώς τις περιβαλλοντικές της επιδόσεις1. Το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με το νέο ΙSO 14001:2015 και τον αυστηρότερο κανονισμό περιβαλλοντικής διαχείρισης στην Ευρώπη, το EMAS. Μέσω του ΣΠΔ, οι συνολικές εκπομπές CO2 ανά τετραγωνικό μέτρο έχουν μειωθεί κατά 45% από το 2008, ενώ τα περιβαλλοντικά προγράμματα εξοικονομούν €5 εκατ. το χρόνο.

Περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια

Αντιμετωπίζοντας με υπευθυνότητα την χρηματοδότηση των ελληνικών επιχειρήσεων, προσεγγίζει ολιστικά τις δραστηριότητές τους, συνυπολογίζοντας περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια, πλέον των οικονομικών. Με αυτόν τον τρόπο προάγεται η διαφάνεια και υπολογίζεται ο συνολικός κίνδυνος των υπό χρηματοδότηση δραστηριοτήτων, συνδιαμορφώνοντας την τελική απόφαση. Επίσης συνεισφέροντας έμπρακτα στην επίτευξη των ευρύτερων εγχώριων στόχων για την παραγωγή ενέργειας από καθαρές μορφές ενέργειας, η συνολική ισχύς των χρηματοδοτημένων έργων ΑΠΕ ανήλθε σε 1.134 GW, κατέχοντας τουλάχιστον τo 20,5% επί της συνολικής εγκατεστημένης στη χώρα ισχύος στο τέλος του 2017.

Share this

ΕΤΑΙΡΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ

CO