Περιβαλλοντικές και Ενεργειακές
επενδύσεις - Net Metering

Το θεσμικό πλαίσιο στον κλάδο της ενέργειας στη χώρα ολοένα και εκσυγχρονίζεται, επιτρέποντας τη συμμετοχή ιδιωτικών εγχώριων κυρίως αλλά και ξένων επενδυτικών κεφαλαίων σε έργα ΑΠΕ όλων των τεχνολογιών. Με κορωνίδα τα αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα, επενδύσεις επίσης σημειώνονται σε έργα βιομάζας βιοαερίου, υδροηλεκτρικά κλπ . Πέραν όμως των υψηλής εντάσεως κεφαλαιακά επενδύσεων, μεγάλο ενδιαφέρον σημειώνεται και στην αυτοκατανάλωση στον οικιακό, αγροτικό και επιχειρηματικό τομέα. Το πρόγραμμα αυτοπαραγωγής με συμψηφισμό παραγόμενης-καταναλισκόμενης ενέργειας (γνωστό με τον όρο net-metering) επιτρέπει την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω φωτοβολταϊκού συστήματος εγκατεστημένου στην κατοικία ή στην επιχείρησή. Η παραγωγή αυτή συμψηφίζεται σε ετήσια βάση με την κατανάλωση, μειώνοντας έτσι δραστικά το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας που πληρώνει ο αυτοπαραγωγός ως καταναλωτής στον πάροχο, ενώ βοηθά στην προστασία του περιβάλλοντος, καθώς η ενέργεια που παράγεται προέρχεται από τον ήλιο και είναι καθαρή και ανεξάντλητη.


Με την εγκατάσταση και τη θέση σε λειτουργία του φωτοβολταϊκού συστήματος:

  1. Εάν η ενέργεια που παράγεται σε ετήσια βάση είναι ίση με την κατανάλωση, ο αυτοπαραγωγός/καταναλωτής θα πληρώνει στον πάροχο, μόνο μέρος του λογαριασμού που αφορά στις λοιπές χρεώσεις (τις λεγόμενες ρυθμιζόμενες) και το πάγιο.

  2. Εάν η ενέργεια που παράγεται σε ετήσια βάση είναι μικρότερη της κατανάλωσης, θα καταβάλει και το κόστος για την επιπλέον ηλεκτρική ενέργεια που κατανάλωσε αλλά δεν παρήχθη από το εγκατεστημένο φωτοβολταϊκό.

  3. Εάν η ενέργεια που παράγεται σε ετήσια βάση είναι μεγαλύτερη της κατανάλωσης, τυχόν πλεόνασμα παραγόμενης ενέργειας δεν αποζημιώνεται αλλά παρέχεται δωρεάν στο δίκτυο.

  4. Σε κάθε περίπτωση όμως προστατεύεται ο επενδυτής από ενδεχόμενες αυξήσεις των τιμολογίων.

Οι συγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις μπορούν να χορηγηθούν σε επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής και μεγέθους, που έχουν έδρα και δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, σε όλους τους τομείς της οικονομίας (πλην των μη επιλέξιμων τομέων της ΕΤΕπ).


Ποιους αφορά το net-metering;

Ιδιώτες, επιχειρήσεις, αγρότες και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, τα οποία είτε έχουν στην κυριότητά τους το χώρο στον οποίο θα εγκατασταθεί το φωτοβολταϊκό σύστημα, είτε έχουν τη νόμιμη χρήση αυτού (π.χ. μέσω μίσθωσης, δωρεάν παραχώρησης κ.λπ.) και έχουν διασφαλίσει την έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη του χώρου, έστω κι αν η εγκατάσταση γίνει σε οικόπεδο/κτήριο της ίδιας περιφέρειας αλλά όχι στον ίδιο χώρο που υφίστανται οι εγκαταστάσεις κατανάλωσης. Τα φωτοβολταϊκά αυτά συστήματα μπορούν να εγκαθίστανται επί κτιρίων ή επί εδάφους, ή άλλων κατασκευών, περιλαμβανομένων και αυτών του πρωτογενούς τομέα (αγροτικές αποθήκες, κτηνοτροφικές μονάδες, κ.λπ.) σύμφωνα με την κείμενη πολεοδομική νομοθεσία.


Τι σας παρέχει η Τράπεζα Πειραιώς

Η Τράπεζα Πειραιώς, διαχρονικά στηρίζει εξίσου τις επενδύσεις σε ΑΠΕ που απαιτούν υψηλές κεφαλαιακές τοποθετήσεις και εκείνες ιδιωτών, αγροτών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων που απαιτούν μικρότερες εγκαταστάσεις.
Παρέχοντας εξειδικευμένα τραπεζικά προϊόντα και συμβουλευτική μέσω της Αξιολόγησης Αειφόρων Έργων, επιτυγχάνεται παράλληλα η προστασία του επιχειρηματικού πλάνου (ή προϋπολογισμού) των επενδυτών αλλά και η επιλογή του κατάλληλου δανειακού προϊόντος, διαμορφώνοντας το αρμόζον πακέτο για τη βιωσιμότητα της επένδυσης.
Βασικό επίσης είναι να αναφερθεί ότι η Τράπεζα, μεριμνά για τη συμμετοχή της σε επιχορηγούμενα/επιδοτούμενα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα που προκύπτουν από συνεργασίες με τοπικούς αναπτυξιακούς φορείς αλλά και Ευρωπαϊκούς και τη δέουσα εκπαίδευση των στελεχών της για την κατάλληλη καθοδήγηση των πελατών. Στόχος, είναι η ακόμη μεγαλύτερη αποδοτικότητα της επένδυσης και η άντληση κεφαλαίων με ευνοϊκούς όρους.
Εξαιρώντας έργα επιπέδου project finance που αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση για την καλύτερη διαχείρισή των ιδιαιτεροτήτων κάθε έργου, μπορείτε για έργα ιδιωτών, αγροτών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων να ενημερωθείτε για τα πράσινα προϊόντα από όλα τα καταστήματα και την ιστοσελίδα της Τράπεζας www.piraeusbank.gr.


Share this

ΕΤΑΙΡΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ

CO