Νέες ρυθμίσεις για φωτοβολταϊκούς σταθμούς

Παρακάτω αναλυτικά οι νέες διατάξεις του άρθρου 24 (Νόμος 4123/19.02.2013), που αφορούν περιπτώσεις τιμολόγησης φωτοβολταϊκών σταθμών με τις παλιές «ταρίφες», καθώς και για την παράταση ισχύος των συμβάσεων σύνδεσης και πώλησης των αγροτικών φωτοβολταϊκων και τη δυνατότητα επιστροφής των εγγυητικών  σε  αγρότες που θα δηλώσουν ότι δεν θα υλοποιήσουν το πάρκο τους.

   1. Για όσους φωτοβολταϊκούς σταθμούς υποβλήθηκε αίτηση στον αρμόδιο διαχειριστή για την ενεργοποίηση της σύνδεσής τους με το Σύστημα ή το Δίκτυο από την 1η Μαΐου 2012 έως την 31η Ιουλίου 2012 και εντός της προθεσμίας των 18 ή των 36 μηνών κατά περίπτωση, που προβλεπόταν στη διάταξη της παραγράφου 5α του άρθρου 27Α του ν. 3734/2009, πριν από την τροποποίησή της με το ν. 4093/2012, ως τιμή αναφοράς λαμβάνεται η τιμή του πίνακα του άρθρου 27Α του ν. 3734/2009 (Α'8) που αντιστοιχεί στην ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης Αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας κάθε παραγωγού με τον αρμόδιο Διαχειριστή. Ως προϋπόθεση για τα ανωτέρω θα πρέπει κατά την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος για ενεργοποίηση της σύνδεσης, να είχαν κατασκευαστεί τα έργα σύνδεσης από τον Διαχειριστή ή να είχε παρέλθει ο συμβατικός χρόνος υλοποίησής τους. Η συνδρομή της προϋπόθεσης του ανωτέρω εδαφίου βεβαιώνεται από τον αρμόδιο Διαχειριστή.

   2. Συμβάσεις Σύνδεσης που έχουν υπογραφεί για φωτοβολταϊκούς σταθμούς από κατ' επάγγελμα αγρότες, η συμβατική διάρκεια των οποίων λήγει έως την 31η Μαρτίου 2013, παρατείνονται κατά δύο μήνες μετά από σχετικό αίτημα του ενδιαφερόμενου κατ' επάγγελμα αγρότη προς τον αρμόδιο διαχειριστή, που υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

   3. Συμβάσεις Σύνδεσης που έχουν υπογραφεί για φωτοβολταϊκούς σταθμούς από κατ' επάγγελμα αγρότες και των οποίων η συμβατική διάρκεια έληξε κατά το χρονικό διάστημα από την 1η Σεπτεμβρίου 2012 έως και την έναρξη ισχύος του παρόντος, θεωρούνται ενεργές και η διάρκειά τους παρατείνεται έως την παρέλευση δύο μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος μετά από σχετικό αίτημα του ενδιαφερόμενου κατ' επάγγελμα αγρότη προς τον αρμόδιο διαχειριστή, που υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

   4. Εγγυητικές επιστολές που προσκομίστηκαν πριν από την υπογραφή των Συμβάσεων Σύνδεσης για φωτοβολταϊκούς σταθμούς από κατ' επάγγελμα αγρότες επιστρέφονται, μετά από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου κατ' επάγγελμα αγρότη προς τον αρμόδιο διαχειριστή ότι δεν θα προχωρήσει στην υλοποίηση του σταθμού.

   5. Για φωτοβολταϊκούς σταθμούς ισχύος κατ' επάγγελμα αγροτών με ισχύ έως 100 kW, για τους οποίους έχει συναφθεί σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από 1.7.2011 έως την έναρξη ισχύος του ν. 4093/2012, ως τιμή αναφοράς λαμβάνεται η τιμή που ίσχυε κατά την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης, υπό την προϋπόθεση ότι η ενεργοποίηση της σύνδεσής τους θα λάβει χώρα εντός απώτατου χρονικού διαστήματος τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου (19 Μαϊου 2013).

ΠΗΓΗ: Ν.4123/2013

Share this

ΕΤΑΙΡΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ

CO