Η Τράπεζα Πειραιώς προχωρά με αξίες και υπευθυνότητα για ένα βιώσιμο μέλλον

Υγεία και ευημερία , αξιοπρεπής εργασία και οικονομική ανάπτυξη, δράση για το κλίμα είναι ορισμένοι από τους 17 Στόχους των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, τους οποίους έχει υιοθετήσει η παγκόσμια κοινότητα εδώ και τρία χρόνια.

Η Τράπεζα Πειραιώς πρωτοπόρος στην Ελλάδα και εναρμονισμένη με ευρωπαϊκές και διεθνείς στρατηγικές, ανταποκρίνεται σε αυτή την παγκόσμια προσπάθεια, υποστηρίζοντας τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην επίτευξή τους. Μάλιστα, ακολουθώντας ενδελεχή έρευνα ουσιαστικών θεμάτων, επικεντρώνει τις προσπάθειές της σε 11 Στόχους, εκεί δηλαδή που μπορεί να έχει μεγαλύτερη θετική επίπτωση.

Προχωρώντας ένα βήμα παραπέρα η Τράπεζα Πειραιώς συμμετέχει και αξιολογείται για την επίδοσή της σε θέματα κοινωνικά, περιβαλλοντικά και εταιρικής διακυβέρνησης, από διεθνείς δείκτες εταιρικής αειφορίας. Οι αξιολογήσεις αυτές επιτρέπουν στην Τράπεζα να συγκρίνεται με τις καλύτερες παγκόσμιες πρακτικές, να βελτιώνει συνεχώς την επίδοσή της και να αποκτά έτσι ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Στην πρώτη γραμμή της Υπεύθυνης Τραπεζικής

Η Τράπεζα Πειραιώς ακολουθώντας πάνω από δέκα χρόνια καταξιωμένη πορεία στο χώρο της αειφόρου τραπεζικής, υπογράφει το Οικουμενικό Σύμφωνο των Η.Ε. (Global Compact) από το 2004 και είναι μέλος της πρωτοβουλίας των Ηνωμένων Εθνών United Nations Environment Programme –Finance Initiative (UNEPFI) από το 2007.

Σήμερα, τα Ηνωμένα Έθνη αναγνωρίζοντας το βασικό ρόλο που διαδραματίζουν οι τράπεζες στην κοινωνία, κατέχοντας ουσιαστικά τα δύο τρίτα της παγκόσμιας χρηματοδότησης, κατευθύνουν τις τράπεζες στη διαμόρφωση ενός νέου επιχειρηματικού μοντέλου αειφορίας. Το μοντέλο αυτό θα ευθυγραμμίζεται με τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) και τη Συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή και θα διέπεται από 6 Αρχές. Η Τράπεζα Πειραιώς μοναδική τράπεζα στην Ελλάδα, μαζί με άλλες 27 τράπεζες από όλο τον κόσμο, συμμετέχει στη διαμόρφωση αυτών των παγκόσμιων Αρχών Υπεύθυνης Τραπεζικής "Principles for Responsible Banking".

Οι Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής του UNEP FI θα είναι ο κοινός τόπος για τις τράπεζες σε όλο τον κόσμο που θα διέπει τη δραστηριότητα και τη λειτουργία τους τα επόμενα χρόνια. Συγκεκριμένα:

  • θα κατευθύνουν τις τράπεζες να εναρμονίσουν την επιχειρηματική τους στρατηγική, ώστε να είναι συνεπείς και να συμβάλλουν στις ανάγκες των πολιτών και στους στόχους της κοινωνίας,
  • θα θέσουν τα κριτήρια για την υπεύθυνη και αειφόρο τραπεζική,
  • θα διασφαλίσουν ότι οι τράπεζες θα επιδείξουν διαφάνεια, λογοδοσία και υπευθυνότητα αναφορικά με τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων τους,
  • θα ενεργοποιήσουν τις τράπεζες να θέσουν στόχους και να δημοσιοποιούν τα επιτεύγματα των οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών τους δράσεων,
  • θα ενισχύουν τον ρόλο των τραπεζών στην προώθηση ενός βιώσιμου μέλλοντος, με οικονομικές δραστηριότητες που θα δημιουργήσουν κοινή ευημερία τόσο για τις τρέχουσες, όσο και τις μελλοντικές γενιές.

Η Τράπεζα Πειραιώς είναι προσηλωμένη στη δημιουργία αξίας για τους μετόχους, τους πελάτες και τους εργαζομένους της, βλέποντας τα δεδομένα ως πρόκληση και χτίζοντας σχέσεις εμπιστοσύνης.
Με βάση τις Αρχές της Υπευθυνότητας, της Αξιοκρατίας και της Διαφάνειας, δημιουργεί ομοιόμορφη και σταθερή εταιρική κουλτούρα σε ολόκληρο τον Οργανισμό, επιστρέφει αξία στην κοινωνία, προάγει τον Πολιτισμό, προστατεύει το περιβάλλον και πρωτοπορεί στο Sustainable Banking.
Σκοπός της Τράπεζας είναι να αποτελεί πυλώνα σταθερότητας για την ελληνική οικονομία, να τροφοδοτεί την ανάπτυξη και να στηρίζει την καινοτομία.

Share this

ΕΤΑΙΡΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ

CO