Η Τράπεζα Πειραιώς, μια από τις 26 τράπεζες παγκοσμίως που καθορίζουν το ρόλο των τραπεζών στην αειφόρο ανάπτυξη

piraeus bank

Η Τράπεζα Πειραιώς είναι η μόνη ελληνική τράπεζα που συμμετέχει ενεργά, μαζί με άλλες 25 τράπεζες, από τις μεγαλύτερες διεθνώς, στη διαμόρφωση του νέου επιχειρηματικού μοντέλου ώστε ο τραπεζικός τομέας να ευθυγραμμιστεί με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (SDGs) και τη Συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή.

Καθώς τα δύο τρίτα της παγκόσμιας χρηματοδότησης προέρχονται από τις τράπεζες, ο τραπεζικός τομέας θα διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στην επίτευξη των φιλόδοξων επιδιώξεων που θέτουν τόσο οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης όσο και η Συμφωνία του Παρισιού για ένα καλύτερο μέλλον για όλους μας. Με αυτό το δεδομένο, η Γραμματεία του United Nations Environment Programme - Finance Initiative (UNEPFI) συντονίζει 26 τράπεζες μέλη του Προγράμματος στην προσπάθεια διαμόρφωσης Αρχών που:

  • θα κατευθύνουν τις τράπεζες σε ευθυγράμμιση με τους στόχους της παγκόσμιας κοινότητας, όπως αυτοί εκφράζονται μέσα από τα SDGs και τη Συμφωνία του Παρισιού, καθώς και με διάφορες εθνικές και περιφερειακές πρωτοβουλίες αειφορίας,
  • θα θέσουν τα κριτήρια για την αειφόρο τραπεζική (sustainable banking),
  • θα ενεργοποιήσουν τις τράπεζες που συμμετέχουν να θέσουν στόχους και να δημοσιοποιούν τα επιτεύγματα των οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών δράσεών τους,
  • θα διασφαλίσουν ότι οι τράπεζες θα επιδείξουν διαφάνεια και υπευθυνότητα αναφορικά με τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων τους,
  • θα ενισχύουν τον ρόλο των τραπεζών στην προώθηση ενός βιώσιμου μέλλοντος.

Η διαδικασία διαμόρφωσης των Αρχών θα περιλαμβάνει περίοδο διαβούλευσης με αρκετούς εταίρους, όπως την κοινωνία των πολιτών, τραπεζικές ενώσεις, ρυθμιστικές αρχές και όργανα των Ηνωμένων Εθνών. Η πρώτη συνάντηση της ομάδας εργασίας των 26 τραπεζών έγινε στο Λονδίνο στις 19-20 Απρίλιου 2018. Η επίσημη παρουσίαση των Αρχών για την έναρξη της διαβούλευσης παγκοσμίως θα γίνει 26 Νοεμβρίου 2018 στο Παρίσι

Share this

ΕΤΑΙΡΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ

CO