Απολογισμός βιωσιμότητας

green banking

Έχουν περάσει ήδη 4 χρόνια από τότε που η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέδωσε Οδηγία σχετικά με την αναγκαιότητα κατάρτισης απολογισμών από τις μεγάλες επιχειρήσεις. Οι εν λόγω απολογισμοί αποτυπώνουν και δημοσιοποιούν μη χρηματοοικονομικές πληροφορίες, ώστε οι επενδυτές και άλλοι ενδιαφερόμενοι να έχουν μια ολοκληρωμένη εικόνα των δραστηριοτήτων της επιχείρησης σε όλους τους τομείς. με έμφαση σε θέματα περιβαλλοντικά, κοινωνικά, σχετικά με τους εργαζομένους τους, τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την καταπολέμηση της διαφθοράς κλπ.

Ο δείκτης που συγκεντρώνει όλα τα ανωτέρω στοιχεία ονομάζεται Δείκτης Κοινωνικής Ευθύνες και αποτελεί το πλέον στοιχείο υψηλής προστιθέμενης αξίας για τις επιχειρήσεις, επηρεάζοντας την κερδοφορία αλλά και την ανταγωνιστικότητά τους. Η έννοια της βιωσιμότητας έχει αναχθεί σε κεντρικό σημείο αναφοράς των εξελίξεων που συντελούνται σήμερα στις επιχειρήσεις, στις αγορές, αλλά και στην ίδια την κοινωνία.

Στη σημερινή ψηφιακή εποχή της απεριόριστης μεταφοράς και ανταλλαγής πληροφοριών, η εμπιστοσύνη, η ειλικρίνεια, η εντιμότητα και η διαφάνεια ανάμεσα σε μια επιχείρηση και στους συμμετόχους της –επενδυτές, μετόχους, στελέχη, πελάτες, εργαζόμενους, μέλη συνεργαζόμενων ΜΚΟ, φορείς και εκπρόσωπους της κοινωνίας- αποτελούν βασικές προϋποθέσεις ανάπτυξης και ευημερίας της επιχείρησης. Οι επιδόσεις της δεν κρίνονται πλέον αποκλειστικά από τη συμπεριφορά των μετοχών της στο Χρηματιστήριο, αλλά και από τη στάση που υιοθετεί απέναντι στις μεγάλες σύγχρονες παγκόσμιες προκλήσεις, όπως είναι η φτώχεια, η ανεργία, οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και άλλες.

Ένας σωστά καταρτισμένος Απολογισμός Βιωσιμότητας, ως εκ τούτου, είναι ένας πολύτιμος και αξιόπιστος σύμμαχος των επιχειρήσεων, που μπορεί να αναδείξει την εικόνα τους μέσα από σύγχρονες αξίες, όπως είναι η κοινωνική και περιβαλλοντική ευαισθησία. Σύμφωνα και με το δίκτυο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης CSR Hellas, «το Global Reporting Initiative (GRI) - ένας κορυφαίος, μη κερδοσκοπικός οργανισμός στον τομέα της αειφορίας- αποτελεί σήμερα το πλέον διαδεδομένο διεθνώς πρότυπο για τους απολογισμούς βιωσιμότητας. Το 80% των 250 μεγαλύτερων επιχειρήσεων παγκοσμίως δημοσιεύουν απολογισμούς ΕΚΕ σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Οδηγίες του GRΙ ενώ, συνολικά, περισσότεροι από 5.000 οργανισμοί σε πάνω από 90 χώρες έχουν ακολουθήσει τις Κατευθυντήριες Οδηγίες του για τους απολογισμούς βιωσιμότητάς τους. Επιπλέον, το Παγκόσμιο Σύμφωνο του ΟΗΕ (UN Global Compact), έχει υιοθετήσει τις Κατευθυντήριες Οδηγίες του GRI ως συνιστώμενο πλαίσιο κατάρτισης απολογισμών βιωσιμότητας.»

Οι Κατευθυντήριες Οδηγίες που εκδίδει το GRI ανανεώνονται κατά καιρούς, προκειμένου να καθιστούν τους απολογισμούς πιο χρήσιμους, αξιόπιστους και επίκαιρους. Η πιο πρόσφατα ανανεωμένη έκδοση είναι αυτή του 2013 (G4), οι Οδηγίες της οποίας δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης, επιχειρηματικής ηθικής και ακεραιότητας, περιστατικών διαφθοράς, καθώς και διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου των επιχειρήσεων.

Share this

ΕΤΑΙΡΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ

CO