Η Τράπεζα Πειραιώς εξελέγη στο νέο Τραπεζικό Συμβούλιο της Χρηματοοικονομικής Πρωτοβουλίας
του Προγράμματος Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Εθνών (UNEP FI)

piraeus bank

Η Τράπεζα Πειραιώς, έχοντας ως στόχο την ενεργή συμμετοχή στη διαδικασία μετάβασης του παγκόσμιου τραπεζικού συστήματος στην αειφόρο χρηματοδότηση (sustainable financing), κατέθεσε υποψηφιότητα και εξελέγη στο νέο Τραπεζικό Συμβούλιο (Banking Board) της Χρηματοοικονομικής Πρωτοβουλίας του Προγράμματος Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Εθνών (UNEP FI).

Η εκλογή αυτή αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση του έργου της Τράπεζας τα δύο τελευταία χρόνια, τόσο για τη διαμόρφωσή των Αρχών Υπεύθυνης Τραπεζικής όσο και για τη συμμετοχή της σε ομάδες εργασίας, στο πλαίσιο των οποίων, σε συνεργασία με άλλες τράπεζες, δημιουργήθηκαν εργαλεία και μεθοδολογίες για την αποτύπωση των επιπτώσεων που έχουν άμεσα ή έμμεσα οι τράπεζες στο περιβάλλον και την κοινωνία.

Οι έδρες του Τραπεζικού Συμβουλίου είναι δώδεκα και κατανέμονται γεωγραφικά ανάλογα με τον αριθμό των μελών. Έτσι, στην Ευρώπη αναλογούν τρεις έδρες, μια για τη Σκανδιναβία, μια για τη Δυτική Ευρώπη και μια για τη Νότιο - Ανατολική Ευρώπη. Η Τράπεζα Πειραιώς κατέλαβε την μια από τις τρεις έδρες, την έδρα της Νότιο - Ανατολικής Ευρώπης.

Το Τραπεζικό Συμβούλιο αποτελεί το νέο σύστημα διακυβέρνησης, το οποίο θα επιβλέπει την εφαρμογή των Αρχών Υπεύθυνης Τραπεζικής και θα καθοδηγεί τις τράπεζες παγκοσμίως για την υλοποίηση αυτών των Αρχών.

To UNEP FI είναι μια συνεργασία των Ηνωμένων Εθνών με χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς από όλο τον κόσμο, με σκοπό την προώθηση χρηματοδοτήσεων προς την αειφόρο ανάπτυξη σε παγκόσμιο επίπεδο.

Πάνω από 180 τράπεζες, μέλη του UNEP FI, έχουν υπογράψει τις Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής. Πρόκειται για έξι Αρχές τις οποίες οι Τράπεζες δεσμεύονται να εφαρμόσουν, μέσω στοχευμένης διοχέτευσης των χρηματοδοτήσεων σε επενδύσεις και δράσεις που υποστηρίζουν τις αποφάσεις της Συμφωνίας των Παρισίων για την κλιματική αλλαγή καθώς και τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) των Ηνωμένων Εθνών.

Η Τράπεζα Πειραιώς ήταν μια από τις 30 τράπεζες απ΄όλο τον κόσμο, και η μόνη ελληνική, που πριν από ένα χρόνο διαμόρφωσαν τις Αρχές καθώς και το αντίστοιχο πλαίσιο εφαρμογής. Σήμερα, έχοντας ήδη υπογράψει τις Αρχές στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη παρουσία του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Χρήστου Μεγάλου, η Τράπεζα έχει διαμορφώσει εσωτερικό σύστημα παρακολούθησης και εφαρμογής των Αρχών, στο οποίο συμμετέχουν στελέχη από όλες τις Διευθύνσεις της Τράπεζας.

Συνεχίζοντας τις πρωτοποριακές δράσεις της για την υποστήριξη της «πράσινης» και βιώσιμης ανάπτυξης, αναπροσαρμόζει πολιτικές και στρατηγικές και σχεδιάζει υπηρεσίες και προϊόντα για να ανταποκριθεί με υπευθυνότητα στις περιβαλλοντικές και κοινωνικές προκλήσεις της εποχής μας, έχοντας τις Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής ως κομβικό σημείο αναφοράς.

Όπως δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς κ. Χρήστος Μεγάλου: « Η εκλογή της Τράπεζάς μας σε ένα διεθνές τραπεζικό όργανο του κύρους του UNEP FI Banking Board, αποτελεί αναγνώριση της πρωτοπορίας μας στην πράσινη και βιώσιμη ανάπτυξη και στην προσπάθεια που κάνουμε για να στρέψουμε την οικονομία σε πιο υγιείς και φιλικές ως προς την κοινωνία και το περιβάλλον επενδύσεις. Είναι ταυτόχρονα και μια πρόκληση για να εντείνουμε τις προσπάθειές μας και να δημιουργήσουμε τη νέα εποχή στο τραπεζικό γίγνεσθαι. Για το σκοπό αυτό, στην Τράπεζα Πειραιώς θα εργαστούμε όλοι συστηματικά για να δημιουργήσουμε προστιθέμενη αξία για τους πελάτες, τους μετόχους μας και για όλη την κοινωνία».Share this

ΕΤΑΙΡΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ

CO