Έκτακτη ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα φωτοβολταϊκά

Με πρόσφατη απόφαση της Ελληνικής Βουλής και σύμφωνα με το Νόμο 4093 της 12ης Νοεμβρίου 2012, μεταξύ άλλων στον τομέα της Ενέργειας, προβλέπεται και “έκτακτη ειδική εισφορά αλληλεγγύης” για τα φωτοβολταϊκά. Η εισφορά υπολογίζεται ως εκατοστιαίο ποσοστό επί του, προ Φ.Π.Α., τιμήματος των πωλήσεων ηλεκτρικής ενέργειας που λαμβάνουν χώρα κατά το χρονικό διάστημα από 01.07.2012 έως και 30.06.2014. Η συγκεκριμένη απόφαση, υποχρέωσης καταβολής ειδικής εισφοράς, δύναται να παραταθεί για ένα ακόμη έτος.

Η ανωτέρω έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης δεν επιβάλλεται στα έσοδα φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων έως και 10kW που έχουν ενταχθεί στο Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις καθώς και στα έσοδα φωτοβολταϊκών σταθμών, των οποίων η αποζημίωση της παραγόμενης ενέργειας υπολογίζεται με τις τιμές που ισχύουν από τις 10 Αυγούστου 2012 και έπειτα.

Ο νέος νόμος περιλαμβάνει σημαντικές μεταβολές κι όσον αφορά το χρονικό περιθώριο υλοποίησης φωτοβολταϊκών σταθμών που πρόκειται να εγκατασταθούν προσεχώς, για τους οποίους έχει ήδη συναφθεί σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας ή έχει υποβληθεί αίτηση με πλήρη φάκελο για σύναψη σύμβασης πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας.

ΠΗΓΗ: Ν.4093/2012

Share this

ΕΤΑΙΡΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ

CO