Οικοτουρισμός - Αγροτουρισμός

Ο Οικοτουρισμός και ο Αγροτουρισμός είναι μορφές εναλλακτικού τουρισμού, οι οποίες στηρίζονται στην ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος, της πολιτιστικής κληρονομιάς, της αγροτικής απασχόλησης, του τοπίου, της γαστρονομίας, του τουρισμού εμπειρίας.

Τόσο ο Οικοτουρισμός όσο και ο Αγροτουρισμός ακολουθούν τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, αναπτύσσουν δραστηριότητες ήπιας προσέγγισης, προβάλλουν, στηρίζουν και ενισχύουν την προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος, σέβονται τις τοπικές κοινωνίες και στηρίζουν την οικονομία τους, προωθούν την ευαισθητοποίηση, εκπαίδευση, συμμετοχή των επισκεπτών σε βιωματικές εμπειρίες.

Share this

Εφαρμογές

Η ενασχόληση με τον Οικοτουρισμό και τον Αγροτουρισμό καλύπτει μεγάλο εύρος επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και επενδύσεων. Ειδικότερα, στις εν δυνάμει εφαρμογές του κλάδου εντάσσονται φυσικά πρόσωπα, ιδιωτικοί ή δημόσιοι φορείς, συμπράξεις, οργανισμοί και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται:


 • στην διαμονή
 • στην εστίαση
 • στην εμπορία παραδοσιακών προϊόντων
 • στη διοργάνωση ταξιδιών ή δραστηριοτήτων φιλοπεριβαλλοντικού ή αγροτικού χαρακτήρα
 • στην ευαισθητοποίηση, εκπαίδευση, συμμετοχή σε βιωματικές δράσεις περιβαλλοντικού ή αγροτικού χαρακτήρα
 • στην προβολή πολιτιστικού, περιβαλλοντικού, γαστρονομικού χαρακτήρα μιας περιοχής

Πλεονεκτήματα - Περιβαλλοντικά Οφέλη

Ο Οικοτουρισμός και Αγροτουρισμός ενισχύουν:

 • την εναλλακτική ανάπτυξη της υπαίθρου
 • τις τοπικές κοινωνίες και την οικονομία τους
 • την περιβαλλοντική και πολιτιστική ανάδειξη μιας περιοχής
 • την προστασία του περιβάλλοντος, της βιοποικιλότητας, του τοπίου
 • την πολυλειτουργικότητα της γεωργίας
 • την συνύπαρξη ανθρώπου και φύσης
 • τη μείωση του τουριστικού αποτυπώματος

Θεσμικό Πλαίσιο

Το θεσμικό πλαίσιο καλύπτεται από την Εθνική νομοθεσία και καθορίζει τους όρους και τις προτεραιότητες που πρέπει να πληρούνται, για να είναι εφικτή η απόκτηση του ειδικού σήματος από το αρμόδιο Υπουργείο. Η στήριξη ενός εναλλακτικού μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης αποτελεί ευκαιρία για επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, οι οποίες θα αναδείξουν το φυσικό και πολιτισμικό κεφάλαιο της Ελλάδας.

Χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία επιδοτούν πρωτοβουλίες που συνδέονται με τον Οικοτουρισμό και τον Αγροτουρισμό είναι το ΕΣΠΑ, η Νέα ΚΑΠ 2014-2020, το Leader, ενώ ειδικές πιστοποιήσεις και επιβραβεύσεις βάσει Διεθνών προτύπων (όπως το Green Key) δύνανται επιπλέον να συμβάλλουν στην ανάπτυξη του κλάδου.

ΕΤΑΙΡΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ

CO