Μικρά Υδροηλεκτρικά

Με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία στη χώρα μας, ως μικρά υδροηλεκτρικά νοούνται μικρές μονάδες που αξιοποιούν υδατορεύματα ή και μικρά φράγματα, για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και η ισχύς τους δεν ξεπερνά τα 15 μεγαβάτ (MW).

Share this

Εφαρμογές

Στην Ελλάδα, η πλειοψηφία των περιπτώσεων αφορά έργα ισχύος από 0,5 έως 3 MW. Συνήθως τέτοια έργα είναι μη ορατά από πολυσύχναστα μέρη διότι δεν περιλαμβάνουν σημαντική περισυλλογή και αποταμίευση ύδατος, ούτε κατασκευή μεγάλων φραγμάτων και ταμιευτήρων, καθιστώντας τα απολύτως συμβατά με το περιβάλλον.

Πλεονεκτήματα - Περιβαλλοντικά Οφέλη

Τα μικρά υδροηλεκτρικά παρουσιάζουν κάποια σημαντικά πλεονεκτήματα όπως:


  • η δυνατότητα άμεσης σύνδεσης-απόζευξης στο δίκτυο,
  • η αυτόνομη λειτουργία τους,
  • η αξιοπιστία,
  • η παραγωγή ενέργειας άριστης ποιότητας χωρίς διακυμάνσεις,
  • η άριστη διαχρονικά συμπεριφορά τους,
  • η μεγάλη διάρκεια ζωής και
  • ο μικρός χρόνος απόσβεσης των αναγκαίων επενδύσεων που οφείλεται στο πολύ χαμηλό κόστος συντήρησης και λειτουργίας.

Ένα τυπικό μικρό υδροηλεκτρικό του 1 MW, παράγει περίπου 3-4 εκατ. κιλοβατώρες ετησίως και αποσοβεί την έκλυση 3.000-4.000 τόνων διοξειδίου του άνθρακα (η εκτίμηση για τις εκπομπές γίνεται με βάση το μέσο ενεργειακό μείγμα στην Ελλάδα).

Θεσμικό Πλαίσιο

Οι τιμές πώλησης της παραγόμενης κιλοβατώρας σύμφωνα με τον Ν. 4414/2016 είναι εγγυημένες για 20 χρόνια στις υδροηλεκτρικές μονάδες.

Για γενικές πληροφορίες σχετικά με τα Μικρά Υδροηλεκτρικά, μπορεί κάποιος να απευθυνθεί στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, στο ΚΑΠΕ και στον Ελληνικό Σύνδεσμο Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων (ΕΣΜΥΕ). Για θέματα αιτήσεων και αδειοδοτική διαδικασία αναφορικά με τα μικρά υδροηλεκτρικά, οι επενδυτές θα πρέπει να απευθυνθούν στη ΡΑΕ.

ΕΤΑΙΡΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ

CO