Πράσινη Χημεία

Η πράσινη χημεία αναφέρεται στην εφαρμογή ενός συνόλου αρχών που μειώνουν ή εξαλείφουν τη χρήση ή την παραγωγή επικίνδυνων ουσιών τόσο κατά το σχεδιασμό όσο και κατά την παρασκευή και χρήση των χημικών προϊόντων. Τα προϊόντα πράσινης χημείας ορίζονται ως απαλλαγμένα από τοξικές και επικίνδυνες ουσίες. Στην κατηγορία αυτή η οικολογική σήμανση ή η πιστοποίηση των προϊόντων αυτών θεωρείται απαραίτητη.
Ενδεικτικά προϊόντα πράσινης χημείας είναι τα βιοπλαστικά, τα φυσικά καθαριστικά, τα φυσικά καλλυντικά, τα χρώματα – βαφές που φέρουν οικολογική σήμανση ή/και έχουν φυσικά συστατικά, τα πυράντοχα υλικά χωρίς επικίνδυνους επιβραδυντές καύσης, τα προϊόντα χωρίς μόλυβδο, τα προϊόντα ξύλου άνευ φορμαλδεΰδης.

Share this

Εφαρμογές

Πιθανές εφαρμογές - επενδυτικά σχέδια μπορεί να αφορούν επιχειρήσεις, οι οποίες ασχολούνται με:

  • Παραγωγή ή/και μεταποίηση προϊόντων πράσινης χημείας
  • Συσκευασία προϊόντων πράσινης χημείας
  • Διάθεση-εμπορία προϊόντων πράσινης χημείας
  • Εφαρμογή πρακτικών πράσινης τεχνολογίας/μηχανικής
  • Πιστοποίηση-οικοσήμανση προϊόντων και πρακτικών πράσινης χημείας
Χαρακτηριστικό παράδειγμα πρακτικής πράσινης τεχνολογίας αποτελεί η παραγωγή χημικών προϊόντων με αντικατάσταση χρήσης συνθετικών, τοξικών διαλυτών από αέρα υπό πίεση ή/και διάλυση με νερό.

Πλεονεκτήματα - Περιβαλλοντικά Οφέλη

Η υιοθέτηση προϊόντων και πρακτικών πράσινης χημείας οδηγεί σε μείωση αρνητικών επιπτώσεων σε χλωρίδα, πανίδα και άνθρωπο. Παράλληλα, η βιομηχανία, κυρίως η χημική, οδηγείται στον σχεδιασμό ασφαλέστερων προϊόντων, στη περιβαλλοντική αναβάθμιση των εργασιών της, τη τεχνολογική εξέλιξη, τη συμμόρφωση με νομοθετικό πλαίσιο και κατ’ επέκταση τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας υφιστάμενων επιχειρήσεων.

Θεσμικό Πλαίσιο

Η οικοσήμανση ή η πιστοποίηση των προϊόντων αυτών γίνεται σε εθελοντικό επίπεδο (όπως σήμανση με το ‘Οικολογικό Σήμα’ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ‘Γαλάζιο Άγγελο’ του Γερμανικού Υπουργείου Περιβάλλοντος, το ‘Green Seal’ των ΗΠΑ κ.λπ). Παρ’ όλα αυτά, η αγορά (παραγωγή, συσκευασία, διάθεση) των προϊόντων πράσινης χημείας καθιστά την πιστοποίηση υποχρεωτική.
Το Ανώτατο Συμβούλιο Απονομής Οικολογικού Σήματος (ΑΣΑΟΣ) είναι ο εθνικός αρμόδιος φορέας για απονομή του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Σήματος (EU Ecolabel) στην Ελλάδα. Λειτουργεί σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κανονισμό 66/2010 και το σήμα απονέμεται βάσει των οικολογικών κριτηρίων που έχουν θεσπιστεί για 11 κατηγορίες προϊόντων και 2 κατηγορίες υπηρεσιών.

ΕΤΑΙΡΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ

CO