Κομποστοποίηση

Με την κομποστοποίηση μετατρέπουμε απόβλητα σε χρήσιμο εδαφοβελτιωτικό και οργανικό λίπασμα. Η πρώτη ύλη για την κομποστοποίηση μπορεί να είναι:

  • Υπολείμματα και περιττώματα ζώων (βοοειδή, χοίροι, κοτόπουλα)
  • Υπολείμματα ξυλείας και γεωργικών καλλιεργειών
  • Απόβλητα σφαγείων, ελαιοτριβείων και τυροκομείων
  • Αστικά και βιομηχανικά οργανικά απόβλητα

Share this

Εφαρμογές

Η δημιουργία μονάδας κομποστοποίησης εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα των πρώτων υλών, αφού προέρχεται από τα απόβλητα και υπολείμματα υφιστάμενων εγκαταστάσεων.
Μια μεγάλη μονάδα κομποστοποίησης μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο σε επίπεδο επιχειρηματικής δραστηριότητας ή μέσω ΟΤΑ. Η κομποστοποίηση βέβαια μπορεί να εφαρμοστεί και σε μικρά μεγέθη, σε ένα ξενοδοχείο ή εστιατόριο ή ακόμη και σε επίπεδο κατοικίας, με ειδικά διαμορφωμένους κάδους που τοποθετούνται σε εξωτερικούς χώρους κτηρίων.

Πλεονεκτήματα - Περιβαλλοντικά Οφέλη

Τα οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη από την κομποστοποίηση είναι πολλαπλά:

  • Επιλύονται περιβαλλοντικής φύσης προβλήματα, που δημιουργούνται από την ανεξέλεγκτη διάθεση των οργανικών αποβλήτων υφιστάμενων επιχειρήσεων. Επίσης, οι επιχειρήσεις που παράγουν απόβλητα συμμορφώνονται με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και βελτιώνεται η ανταγωνιστικότητά τους.
  • Το παραγόμενο οργανικό εδαφοβελτιωτικό μπορεί να είναι εξαιρετικά ποιοτικό γιατί προσομοιάζει τη φυσική σύσταση του εδάφους και προωθεί την ανάπτυξη των φυτών. Με αυτές τις ιδιότητες μπορεί να αντικαταστήσει έως και εξολοκλήρου τη χρήση συνθετικών χημικών λιπασμάτων και να αξιοποιηθεί στις βιολογικές καλλιέργειες.
  • Η διαλογή των οργανικών αποβλήτων που οδηγούνται στην κομποστοποίηση από τα λοιπά αστικά απορρίμματα μειώνει τον όγκο αποβλήτων που καταλήγουν σε ΧΥΤΑ και ανεξέλεγκτες χωματερές. Με τον τρόπο αυτό μειώνονται σημαντικά τα δρομολόγια των απορριμματοφόρων για τους ΟΤΑ, γεγονός που σημαίνει μείωση των εκλυόμενων ρύπων, της κατανάλωσης καυσίμων, και κατά συνέπεια των αντίστοιχων δημοτικών τελών.

Θεσμικό Πλαίσιο

Το εθνικό νομοθετικό πλαίσιο δεν προβλέπει αδειοδότηση για κομποστοποίηση που γίνεται επί τόπου, δηλαδή σε ένα εστιατόριο ή σε μια κατοικία. Άδεια απαιτείται για μεταφορά και κομποστοποίηση των υλικών εκτός χώρου παραγωγής και αφορά μεγάλες μονάδες.
Για την ίδρυση και λειτουργία μίας μονάδας κομποστοποίησης, ανάλογα με τη ποσότητα και το είδος των αποβλήτων που διαχειρίζεται, αρμόδιες αδειοδοτικές αρχές είναι το ΥΠΕΚΑ, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση και η Περιφέρεια.

ΕΤΑΙΡΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ

CO