Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων

Το αυστηρό θεσμικό πλαίσιο αλλά και η κοινωνική συνειδητοποίηση, ευνοούν πλέον τις επενδύσεις σε μονάδες διαχείρισης υγρών αποβλήτων. Με δεδομένο ότι τα απόβλητα περιέχουν διάφορες ρυπαντικές και μολυσματικές ουσίες, καθιστούν τη διαχείρισή τους απαραίτητη. Η διαχείρισή τους απαιτεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα συλλογής και επεξεργασίας με έργα αποχετευτικού δικτύου, μονάδας επεξεργασίας λυμάτων και διαχείρισης της λυματολάσπης που προκύπτει.

Share this

Εφαρμογές

Οι εφαρμογές για μια μονάδα διαχείρισης αποβλήτων αφορούν τόσο τις κατοικίες όσο και επιχειρήσεις που παράγουν απόβλητα, επιχειρήσεις που διαχειρίζονται απόβλητα αλλά και ΟΤΑ:

  • Στον οικιακό τομέα, εντοπίζονται σε μικρής κλίμακας εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού.
  • Επιπλέον, τα απόβλητα νερά μιας κατοικίας από νιπτήρα και νεροχύτη (γκρίζα νερά) μπορούν μετά από καθαρισμό να ανακυκλωθούν και επαναχρησιμοποιηθούν, π.χ. για πότισμα.
  • Σε επίπεδο επιχειρήσεων και ΟΤΑ συναντώνται μονάδες μεγαλύτερης κλίμακας Ενδεικτικά, στο κομμάτι της διαχείρισης υγρών αποβλήτων υπάρχουν εφαρμογές για μεγάλες μονάδες που εξυπηρετούν βιομηχανικές περιοχές (π.χ. εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων –ΕΕΛ) ή και μεγάλου μεγέθους ΟΤΑ (π.χ. Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων Ψυττάλειας).
  • Τα υγρά μη-επικίνδυνα απόβλητα μπορούν να χρησιμοποιηθούν, σε συνδυασμό με στερεά μη-επικίνδυνα απόβλητα ή βιομάζα, σε μονάδες κομποστοποίησης για την παραγωγή εδαφοβελτιωτικού ή/και οργανικού λιπάσματος (βλέπε Κομποστοποίηση).

Πλεονεκτήματα - Περιβαλλοντικά Οφέλη

  • Η επεξεργασία των αποβλήτων πριν από τη διάθεσή τους αποτρέπει τις δυσμενείς επιπτώσεις στους αποδέκτες, διαφυλάσσει την οικολογική ισορροπία και προστατεύει το περιβάλλον.
  • Ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αποβλήτων δύναται να εξοικονομήσει υδάτινους πόρους, να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις της λειψυδρίας και ξηρασίας και να διασφαλίσει τη δημόσια υγεία.
  • Τα κατάλληλα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για άρδευση στη γεωργία, τροφοδότηση υπόγειων υδροφορέων, αστική και περιαστική χρήση (νερό για άρδευση χώρων πρασίνου, για δασικές εκτάσεις και αναψυχής, για αποκατάσταση φυσικού περιβάλλοντος, για κατάσβεση πυρκαγιών, για καθαρισμό οδών και πεζοδρομίων), βιομηχανική χρήση, διάθεση σε υδατικό αποδέκτη.

Θεσμικό Πλαίσιο

Η εγκατάσταση εξοπλισμού και μονάδων διαχείρισης υγρών αποβλήτων υπόκειται σε αδειοδοτικές διαδικασίες σύμφωνα με τις οποίες ο φορέας διαχείρισης πρέπει να λάβει έγκριση -κάποιες ή όλες, ανάλογα με την περίπτωση- για εγκατάσταση του εξοπλισμού, επεξεργασία, διάθεση των αποβλήτων και χρήση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων. Ανάλογα με το είδος επεξεργασίας, το μέγεθος και τη χωροθέτηση της επένδυσης, οι εγκρίσεις λαμβάνονται από το ΥΠΕΚΑ, την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, την Περιφέρεια.

ΕΤΑΙΡΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ

CO