Εξοικονόμηση Ενέργειας

Η εξοικονόμηση ενέργειας στον κτηριακό τομέα στοχεύει στην επίτευξη των επιθυμητών συνθηκών άνεσης καθώς και τη διασφάλιση των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας με την ελάχιστη απαιτούμενη ενεργειακή κατανάλωση. Τον ίδιο στόχο έχει και η εξοικονόμηση ενέργειας σε εφαρμογές ανοιχτών χώρων. Στην παραγωγική διαδικασία, η εξοικονόμηση ενέργειας οφείλει να διασφαλίζει την ποιότητα και ποσότητα της παραγωγής με την ελάχιστη ενεργειακή κατανάλωση.

Share this

Εφαρμογές

Οι επενδύσεις εξοικονόμησης ενέργειας κατά κύριο λόγo αφορούν:

  • Στον οικιακό τομέα, στην αντικατάσταση κουφωμάτων και συστημάτων θέρμανσης
  • Στα κτήρια του τριτογενή τομέα, στην εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης, ψύξης, κλιματισμού υψηλής ενεργειακής απόδοσης
  • Σε ανοιχτούς χώρους, στην εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων και λαμπτήρων υψηλής ενεργειακής αποδοτικότητας
  • Στην παραγωγική διαδικασία, στην αξιοποίηση απορριπτόμενης θερμότητας, συστημάτων συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού, αντικατάσταση μηχανημάτων με νέα υψηλότερης απόδοσης.

Πλεονεκτήματα - Περιβαλλοντικά Οφέλη

Πλεονέκτημα των λύσεων που επιτυγχάνουν εξοικονόμηση ενέργειας είναι:

  • η σχετικά σταθερή απόδοσή τους,
  • το συγκριτικά μικρό κόστος συντήρησης και
  • το γεγονός ότι αυξάνουν την εμπορική αξία ενός ακινήτου.

Επιπλέον, μέσω εφαρμογών εξοικονόμησης επιτυγχάνεται

  • μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου καθώς και
  • μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος μίας οικίας, μίας επιχείρησης ή μίας βιομηχανίας.

Θεσμικό Πλαίσιο

Το νομικό πλαίσιο που καλύπτει την δραστηριότητα των κατασκευών είναι ιδιαίτερα εκτενές. Όσον αφορά στην εξοικονόμηση ενέργειας σε κτήρια, ως ο πλέον σημαντικός νόμος θεωρείται ο 3661/2008, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 3851/2010. Ο νόμος τέθηκε σε εφαρμογή την 1η Οκτωβρίου 2010 και έτσι ενσωματώθηκε η έννοια του ολοκληρωμένου ενεργειακού σχεδιασμού στη μελέτη των κτηρίων, ενώ θεσπίστηκε η απαίτηση για την ενεργειακή τους ταξινόμηση.
Παράλληλα θεσπίστηκε για τα κτήρια η υποχρέωση για την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης τόσο για την κατασκευή νέων και τη ριζική ανακαίνιση υφιστάμενων, όσο και κατά την αγοραπωλησία και ενοικίαση.

ΕΤΑΙΡΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ

CO