Ανακύκλωση

Ανακύκλωση είναι η παραγωγή προϊόντων από την επεξεργασία ήδη χρησιμοποιημένων απορριμμάτων. Πιο συγκεκριμένα, τα απορριπτόμενα υλικά συλλέγονται, ταξινομούνται και μετατρέπονται σε πρώτη ύλη από όπου παράγονται νέα προϊόντα. Η διαλογή και ο αρχικός διαχωρισμός γίνονται συνήθως από θεσμοθετημένα Ατομικά και Συλλογικά “Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης - Σ.Ε.Δ.”. Πρόκειται για εταιρείες εγκεκριμένες από το ΥΠΕΚΑ για τη διαχείριση του εκάστοτε ανακυκλώσιμου υλικού.

Share this

Εφαρμογές

Το θεσμικό πλαίσιο αλλά και η κοινωνική συνειδητοποίηση, ωθούν τις επιχειρήσεις στην κατάρτιση και υλοποίηση προγραμμάτων-δράσεων ανακύκλωσης των υλικών που χρησιμοποιούν και αποβάλουν από τις δραστηριότητές τους. Παράλληλα, συνεργάζονται με εταιρείες που ασχολούνται με τη συγκέντρωση, τη διαλογή και την προώθηση των υλικών αυτών, προς πώληση στην αγορά.

Σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον εστιάζεται στην κατασκευή μονάδων ανακύκλωσης, οι οποίες δύνανται να επεξεργαστούν υλικά όπως το χαρτί, το γυαλί, το πλαστικό, οι μπαταρίες, τα ελαστικά κ.ά. Τέτοιες επενδύσεις μπορεί να αφορούν ιδιώτες επενδυτές, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) ή και Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).

Πλεονεκτήματα - Περιβαλλοντικά Οφέλη

Τα οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη από την διαδικασία ανακύκλωσης υλικών είναι πολλαπλά.

  • Η χρήση πρώτων υλών και νερού μειώνεται με παράλληλη μείωση του κόστους εξόρυξης και επεξεργασίας πρώτων υλών. Επιπλέον, η παραγωγή προϊόντων από ανακυκλωμένα υλικά εξοικονομεί ενέργεια και παράγει λιγότερους αέριους ρύπους και ρύπους του θερμοκηπίου (μεθάνιο, CO2 κ.α.). Ενδεικτικά αναφέρεται ότι με κάθε τόνο ανακυκλωμένου γυαλιού εξοικονομούνται 1,2 τόνοι πρώτων υλών (άμμος, ανθρακική σόδα, ασβεστόλιθος και υαλόθραυσμα) καθώς και 180-200 λίτρα πετρελαίου.
  • Η διαλογή των ανακυκλώσιμων από τα λοιπά αστικά απορρίμματα μειώνει τον όγκο των αποβλήτων που καταλήγουν σε ΧΥΤΑ και ανεξέλεγκτες χωματερές, και αυξάνεται η κοινωνική αποδοχή χωροθέτησης των ΧΥΤΥ.
  • Η τοπική κοινωνία ενισχύεται με σημαντικούς πόρους από ανακύκλωση σε δημοτικό επίπεδο και μειώνεται το κόστος διαχείρισης απορριμμάτων για τους ΟΤΑ και αντίστοιχων δημοτικών τελών.
  • Οι εργασίες μιας επιχείρησης αναβαθμίζονται περιβαλλοντικά με παράλληλη συμμόρφωση στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και βελτιώνεται η ανταγωνιστικότητα υφιστάμενων επιχειρήσεων.
  • Βελτιώνεται το βιοτικό επίπεδο ζωής, και ενισχύεται η περιβαλλοντική παιδεία και συνείδηση.

Θεσμικό Πλαίσιο

Η νομοθεσία επιβάλει τη χωριστή συλλογή των απορριμμάτων που μπορούν να ανακυκλωθούν από τα λοιπά οικιακά απόβλητα και τη διαχείρισή τους σε ειδικά σημεία συλλογής που οργανώνονται για το σκοπό αυτό. Επίσης, προσδιορίζει την ευθύνη του παραγωγού (συσκευαστή, εισαγωγέα, κατασκευαστή) των παραπάνω προϊόντων, για την οργάνωση και τη χρηματοδότηση των εργασιών εναλλακτικής διαχείρισης. Γι’ αυτόν το λόγο, έχουν συσταθεί Ατομικά και Συλλογικά “Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης” (Σ.Ε.Δ.) ανά είδος ανακυκλώσιμου υλικού που διαχειρίζονται. Επί του παρόντος υπάρχουν Συστήματα για Αστικά Απόβλητα & Υλικά Συσκευασίας (χαρτί, αλουμίνιο, γυαλί, πλαστικό, λευκοσίδηρος), Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (Α.Η.Η.Ε.) & Λαμπτήρες, Ηλεκτρικές Στήλες & Συσσωρευτές, Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων (Α.Λ.Ε.), Ελαστικά, Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.), Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών & Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.).

Μια μονάδα ανακύκλωσης υπόκειται σε αδειοδοτικές διαδικασίες και λαμβάνει άδειες για την ίδρυση και λειτουργία της από την αρμόδια Αποκεντρωμένη Διοίκηση και την Περιφέρεια. Για περαιτέρω πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμβουλευθούν τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.).

ΕΤΑΙΡΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ

CO